Gdzie jesteś: Strona główna / Architektura / Architektura I stopnia – sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta

KARIERA

Ab­sol­went stu­diów I-go stop­nia:

  • po­sia­da wie­dzę i umie­jęt­no­ści z za­kre­su hi­sto­rii i teo­rii ar­chi­tek­tu­ry i urba­ni­sty­ki, sztuk pięk­nych, bu­dow­nic­twa i tech­no­lo­gii bu­dow­la­nych, kon­struk­cji, fi­zy­ki bu­dow­li oraz pro­jek­to­wa­nia ar­chi­tek­to­nicz­ne­go i urba­ni­stycz­ne­go
  • zna prze­pi­sy tech­nicz­no-bu­dow­la­ne oraz me­to­dy or­ga­ni­za­cji i prze­bie­gu pro­ce­su in­we­sty­cyj­ne­go
  • po­sia­da umie­jęt­no­ści gro­ma­dze­nia in­for­ma­cji, kształ­to­wa­nia śro­do­wi­ska czło­wie­ka zgod­nie z jego po­trze­ba­mi użyt­ko­wy­mi – z uwzględ­nie­niem osób nie­peł­no­spraw­nych – oraz two­rze­nia pro­jek­tów obiek­tów speł­nia­ją­cych wy­ma­ga­nia es­te­tycz­ne, użyt­ko­we i tech­nicz­ne
  • po­sia­da zna­jo­mość prawa bu­dow­la­ne­go, eko­no­mi­ki, or­ga­ni­za­cji pro­ce­su in­we­sty­cyj­ne­go i or­ga­ni­za­cji pro­ce­su pro­jek­to­we­go w pań­stwach człon­kow­skich Unii Eu­ro­pej­skiej

 

Ab­sol­went zna język obcy na po­zio­mie bie­gło­ści B2 Eu­ro­pej­skie­go Sys­te­mu Opisu Kształ­ce­nia Ję­zy­ko­we­go Rady Eu­ro­py oraz po­sia­da­ją umie­jęt­no­ści po­słu­gi­wa­nia się ję­zy­kiem spe­cja­li­stycz­nym z za­kre­su stu­diów.

Ab­sol­went jest przy­go­to­wa­ni do pod­ję­cia dzia­łal­no­ści za­wo­do­wej w cha­rak­te­rze pra­cow­ni­ka po­moc­ni­cze­go oraz w wy­ko­naw­stwie i nad­zo­rze bu­dow­la­nym w za­kre­sie pro­jek­to­wa­nia urba­ni­stycz­ne­go i pro­jek­to­wa­nia obiek­tów ar­chi­tek­to­nicz­nych wraz z ich oto­cze­niem. Ab­sol­went jest przy­go­to­wa­ny do pod­ję­cia stu­diów dru­gie­go stop­nia.