Gdzie jesteś: Strona główna / Architektura / Architektura I stopnia

Architektura

TRYB I FORMA STUDIÓW

Stu­dia pierw­sze­go stop­nia

  • sta­cjo­nar­ne – 8 se­me­strów

PREDYSPOZYCJE

wyobraźnia przestrzenna, uzdolnienia plastyczne, wrażliwość estetyczna, umiejętność kojarzenia zagadnień technicznych oraz w zakresie sztuki, umiejętność pracy zespołowej

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

chemia, fizyka,informatyka, matematyka, język polski, język obcy nowożytny

PROGRAM ZAJĘĆ

Program zajęć I stopnia obejmuje:

  • przedmioty z grupy „Projektowanie”: projektowanie architektoniczne I-VI, projektowanie urbanistyczne I-IV, projektowanie uniwersalne, projektowanie elewacji, projektowanie obiektów przemysłowych, planowanie przestrzenne
  • przedmioty z grupy „Kontekst projektowania”: techniki plastyczne I-IV oraz techniki komputerowe, matematyka oraz geometria wykreślna, historia architektury i urbanistyki I-V,
  • przedmioty dotyczące zagadnień budownictwa ogólnego, mechaniki budowli i konstrukcji budowlanych, przedmioty związane z problematyką procesu inwestycyjnego,
  • przedmioty z grupy zajęć uzupełniających: język obcy nowożytny oraz przedmioty humanistyczne i społeczne
  • praktyki zawodowe: praktyki warsztatowe (plener, rysunkowy, praktyka inwentaryzacyjno-architektoniczna, praktyka urbanistyczna) oraz praktyka zawodowa (1 semestr).
  • przedmioty z grupy zajęć związanych z dyplomem: seminarium dyplomowe, elementy metodologii pracy naukowej, praca dyplomowa

EGZAMIN DODATKOWY

MIEJSCE ODBYWANIA WIĘKSZOŚCI ZAJĘĆ

Opole, ul. Katowicka 48, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia I stopnia trwają 4 lata (8 semestrów) w trybie stacjonarnym – S (dziennym) i kończą się egzaminem dyplomowym (obrona pracy dyplomowej oraz egzamin końcowy). Absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy inżyniera architekta.

Program studiów I stopnia na kierunku architektura ukierunkowany jest na nabycie umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego.

Program studiów I stopnia obejmuje również przedmioty stanowiące tzw. kontekst projektowania w zakresie: teorii i historii architektury i urbanistyki, ochrony dziedzictwa, warsztatu projektowego (m.in. rysunku i technik komputerowych) oraz zagadnień inżynierii, technologii oraz procesu inwestycyjnego. Znaczącym elementem programu studiów I stopnia służącym doskonaleniu umiejętności praktycznych nabytych w trakcie zajęć są praktyki zawodowe.

Program obejmuje 5 tygodni praktyk warsztatowych (plener, rysunkowy, praktyka inwentaryzacyjno-architektoniczna, praktyka urbanistyczna) oraz semestralną praktykę zawodową. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz zajęć o charakterze praktycznym, głównie projektowych.

Ponad 50% zajęć programu kształcenia organizowanych jest w formie zajęć praktycznych.

Studenci kierunku architektura w ramach procesu dydaktycznego mogą uczestniczyć w plenerach rysunkowych i malarskich w kraju oraz zagranicą, w warsztatach, konkursach architektonicznych oraz w działalności studenckich kół naukowych.

Ponadto, studenci mają możliwość zrealizowania jednego semestru, a nawet roku studiów, na jednej z ponad 150 uczelni partnerskich Politechniki Opolskiej w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.