Gdzie jesteś: Strona główna / Architektura / Architektura II stopnia – sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta

KARIERA

Ab­sol­went stu­diów II-go stop­nia:

 • po­sia­da wie­dzę i umie­jęt­no­ści w za­kre­sie: roz­wią­zy­wa­nia zło­żo­nych pro­ble­mów w pro­jek­to­wa­niu ar­chi­tek­to­nicz­nym i urba­ni­stycz­nym oraz pla­no­wa­niu prze­strzen­nym, ro­zu­mie za­awan­so­wa­ną pro­ble­ma­ty­kę do­ty­czą­cą hi­sto­rii i teo­rii ar­chi­tek­tu­ry i urba­ni­sty­ki, sztuk pięk­nych, fi­zy­ki, tech­no­lo­gii i funk­cji bu­dyn­ków, a także za­sa­dy, roz­wią­za­nia, kon­struk­cje i ma­te­ria­ły bu­dow­la­ne sto­so­wa­ne przy wy­ko­ny­wa­niu zło­żo­nych zadań in­ży­nier­skich w za­kre­sie pro­jek­to­wa­nia ar­chi­tek­to­nicz­ne­go i urba­ni­stycz­ne­go, wy­bra­nych za­gad­nień nauk hu­ma­ni­stycz­nych i spo­łecz­nych;
 • po­sia­da wie­dzę i umie­jęt­no­ści w za­kre­sie: kształ­to­wa­nia śro­do­wi­ska czło­wie­ka z uwzględ­nie­niem re­la­cji za­cho­dzą­cych mię­dzy ludź­mi a obiek­ta­mi ar­chi­tek­to­nicz­ny­mi i ota­cza­ją­cą prze­strze­nią, sto­so­wa­nia pro­ce­dur opra­co­wy­wa­nia pro­jek­tów obiek­tów ar­chi­tek­to­nicz­nych z uwzględ­nie­niem czyn­ni­ków spo­łecz­nych, kul­tu­ro­wych, przy­rod­ni­czych, hi­sto­rycz­nych, środ­ków wdra­ża­nia eko­lo­gicz­nie od­po­wie­dzial­ne­go pro­jek­to­wa­nia zrów­no­wa­żo­ne­go oraz ochro­ny i kon­ser­wa­cji ota­cza­ją­ce­go śro­do­wi­ska;
 • po­sia­da zna­jo­mość prze­pi­sów i pro­ce­dur tech­nicz­no-bu­dow­la­nych, eko­no­mi­ki pro­jek­to­wa­nia, a także re­ali­za­cji i użyt­ko­wa­nia obiek­tu ar­chi­tek­to­nicz­ne­go, or­ga­ni­za­cji pro­ce­su in­we­sty­cyj­ne­go i in­te­gra­cji pla­nów z pro­jek­ta­mi pla­ni­stycz­ny­mi w kraju oraz pań­stwach Unii Eu­ro­pej­skiej;
 • po­sia­da umie­jęt­no­ści roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów funk­cjo­nal­nych, użyt­ko­wych, bu­dow­la­nych, kon­struk­cyj­nych, in­ży­nier­skich i tech­no­lo­gicz­nych w stop­niu za­pew­nia­ją­cym bez­pie­czeń­stwo i kom­fort użyt­ko­wa­nia obiek­tów, w tym oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, zna po­trze­bę współ­pra­cy z in­ny­mi spe­cja­li­sta­mi w kon­tek­ście wie­lo­bran­żo­we­go cha­rak­te­ru pro­jek­to­wa­nia ar­chi­tek­to­nicz­ne­go i urba­ni­stycz­ne­go;
 • zna język obcy na po­zio­mie bie­gło­ści B2+ Eu­ro­pej­skie­go Sys­te­mu Opisu Kształ­ce­nia Ję­zy­ko­we­go oraz po­sia­da umie­jęt­no­ści po­słu­gi­wa­nia się ję­zy­kiem spe­cja­li­stycz­nym z za­kre­su stu­diów;
 • po­sia­da przy­go­to­wa­nie do pod­ję­cia stu­diów dok­to­ranc­kich (III stop­nia) oraz po­dy­plo­mo­wych.

Ab­sol­went stu­diów II stop­nia jest przy­go­to­wa­ny do po­dej­mo­wa­nia:

 • dzia­łal­no­ści twór­czej w za­kre­sie pro­jek­to­wa­nia ar­chi­tek­to­nicz­ne­go i urba­ni­stycz­ne­go;
 • czyn­no­ści zwią­za­nych ze zdo­by­ciem upraw­nień za­wo­do­wych wy­ma­ga­nych pra­wem, po­zwa­la­ją­cych na wy­ko­ny­wa­nie sa­mo­dziel­nych funk­cji w bu­dow­nic­twie w spe­cjal­no­ści ar­chi­tek­to­nicz­nej;
 • czyn­no­ści ko­or­dy­no­wa­nia prac w wie­lo­bran­żo­wych ze­spo­łach pro­jek­to­wych;
 • za­rzą­dza­nia pro­jek­to­wy­mi pra­cow­nia­mi ar­chi­tek­to­nicz­ny­mi i urba­ni­stycz­ny­mi;
 • sa­mo­dziel­ne­go pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej;
 • pod­ję­cia pracy ba­daw­czej;
 • pod­ję­cia za­trud­nie­nia w: pra­cow­niach pro­jek­to­wych ar­chi­tek­to­nicz­nych i urba­ni­stycz­nych, jed­nost­kach ad­mi­ni­stra­cji sa­mo­rzą­do­wej i pań­stwo­wej, in­sty­tu­tach ba­daw­czych.