Gdzie jesteś: Strona główna / Architektura / Architektura II stopnia

Architektura

TRYB I FORMA STUDIÓW

Stu­dia drugiego stop­nia:

 • sta­cjo­nar­ne – 3 se­me­stry

PREDYSPOZYCJE

wyobraźnia przestrzenna, uzdolnienia plastyczne, wrażliwość estetyczna, umiejętność kojarzenia zagadnień technicznych oraz w zakresie sztuki, umiejętność pracy zespołowej

PROGRAM ZAJĘĆ

Program zajęć I stopnia obejmuje:

 • przedmioty z grupy „Projektowanie”: projektowanie architektoniczne I
 • VI, projektowanie urbanistyczne I
 • IV, projektowanie uniwersalne, projektowanie elewacji, projektowanie obiektów przemysłowych, planowanie przestrzenne
 • przedmioty z grupy „Kontekst projektowania”: techniki plastyczne I
 • IV oraz techniki komputerowe, matematyka oraz geometria wykreślna, historia architektury i urbanistyki I
 • V, przedmioty dotyczące zagadnień budownictwa ogólnego, mechaniki budowli i konstrukcji budowlanych, przedmioty związane z problematyką procesu inwestycyjnego,
 • przedmioty z grupy zajęć uzupełniających: język obcy nowożytny oraz przedmioty humanistyczne i społeczne
 • praktyki zawodowe: praktyki warsztatowe (plener, rysunkowy, praktyka inwentaryzacyjno
 • architektoniczna, praktyka urbanistyczna) oraz praktyka zawodowa (1 semestr).
 • przedmioty z grupy zajęć związanych z dyplomem: seminarium dyplomowe, elementy metodologii pracy naukowej, praca dyplomowa Program zajęć II stopnia obejmuje:
 • przedmioty z grupy „Projektowanie”: projektowanie złożonych obiektów architektonicznych I
 • II, projektowanie złożonych układów urbanistycznych, projektowanie uniwersalne
 • przedmioty z grupy „Kontekst projektowania”: teoria i historia architektury i urbanistyki, przedmioty obejmujące zagadnienia ustrojów konstrukcyjnych, technologii i materiałów budowlanych, przedmioty dotyczące zagadnień prawnych, etycznych i inwestycyjnych
 • przedmioty z grupy zajęć uzupełniających: język obcy nowożytny oraz przedmioty humanistyczne i społeczne
 • przedmioty z grupy zajęć związanych z dyplomem: seminarium dyplomowe, pracownia dyplomowa, praca dyplomowa

EGZAMIN DODATKOWY

MIEJSCE ODBYWANIA WIĘKSZOŚCI ZAJĘĆ

Opole, ul. Katowicka 48, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia II stopnia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) i kończą się egzaminem dyplomowym (obrona pracy dyplomowej oraz egzamin końcowy). Absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta. Program studiów I stopnia na kierunku architektura ukierunkowany jest na nabycie umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, również projektowania konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego. Program studiów II stopnia obejmuje również szereg przedmiotów stanowiących tzw. kontekst projektowania w zakresie teorii oraz historii architektury i urbanistyki, aspektów technicznych i prawnych związanych z projektowaniem oraz warsztatu projektowego (integracja procesów projektowania oraz metodologia pracy naukowej).

SPECJALNOŚĆ

 • architektura i urbanistyka.

Studenci kierunku architektura w ramach procesu dydaktycznego mogą uczestniczyć w plenerach rysunkowych i malarskich w kraju oraz zagranicą, w warsztatach, konkursach architektonicznych oraz w działalności studenckich kół naukowych. Ponadto, studenci mają możliwość zrealizowania jednego semestru, a nawet roku studiów, na jednej z ponad 150 uczelni partnerskich Politechniki Opolskiej w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.