Gdzie jesteś: Strona główna / Architektura-Przedmioty

Za­sad­ni­cze przed­mio­ty na stu­diach

Przed­mio­ty pod­sta­wo­we, m. in.:

 • Ma­te­ma­ty­ka
 • Geo­me­tria wy­kreśl­na
 • Fi­zy­ka bu­dow­li
 • Me­cha­ni­ka bu­dow­li

Przed­mio­ty kie­run­ko­we, m. in.:

 • Pro­jek­to­wa­nie ar­chi­tek­to­nicz­ne
 • Pro­jek­to­wa­nie urba­ni­stycz­ne
 • Hi­sto­ria ar­chi­tek­tu­ry i urba­ni­sty­ki
 • Tech­ni­ki pla­stycz­ne
 • Bu­dow­nic­two ogól­ne z ma­te­ria­ło­znaw­stwem
 • Kon­struk­cje bu­dow­la­ne
 • Prawo bu­dow­la­ne
 • In­sta­la­cje bu­dow­la­ne