Gdzie jesteś: Strona główna / Badania i nauka / Konferencje

Kon­fe­ren­cje

Rok 2020

Rok 2018

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2009

W dniu 07.11.2009 r., w Auli im. prof. Oswal­da Matei, od­by­ło się szko­le­nie pt. „Pod­sta­wy pro­jek­to­wa­nia kon­stuk­cji bu­dow­la­nych wg PN-EN 1990:2004„. Szko­le­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Koło PZITB przy Wy­dzia­le Bu­dow­nic­twa oraz Opol­ską Okrę­go­wą Izbę In­ży­nie­rów Bu­dow­nic­twa po­pro­wa­dził prof. dr hab. inż. An­to­ni Bie­gus.

07.11.2009

W dniach 3-4.12.2009 roku w Ka­mie­niu Ślą­skim od­bę­dzie się po raz ko­lej­ny sym­po­zjum Trwa­łość Ma­te­ria­łów i Kon­struk­cji. Sym­po­zjum to jest jed­nym z zadań re­ali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu pt. „Współ­pra­ca transgranicz­na szkół wyż­szych w za­kre­sie ochro­ny nad za­byt­ka­mi kul­tu­ry i wy­ko­rzy­sta­nia opusz­czo­nych obiek­tów prze­my­sło­wych” współ­fi­nan­so­wa­ne­go z EFRR w ra­mach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Współ­pra­cy Trans­gra­nicz­nej 2007-2013 Re­pu­bli­ka Cze­ska – Rzecz­po­spo­li­ta Pol­ska.

Pro­gram sym­po­zjum „Trwa­łość Ma­te­ria­łów i Kon­struk­cji”

03-04.12.2009