Gdzie jesteś: Strona główna / Badania i nauka / Projekty naukowe-badawcze

Program 'Rozwój Dyscyplin Naukowych'

Dzie­kan Wy­dzia­łu Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej Prof. dr hab. inż. Zbi­gniew ZE­MBA­TY ogła­sza pro­gram skie­ro­wa­ny do pra­cow­ni­ków Wy­dzia­łu, któ­rzy pro­wa­dzą dzia­łal­ność na­uko­wą spo­śród dys­cy­plin nie­pod­le­ga­ją­cych ewa­lu­acji na Wy­dzia­le Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry.

Ter­min skła­da­nia wnio­sków upły­wa 20 li­sto­pa­da 2019 r. Do­ku­men­ta­cję kon­kur­so­wą pro­szę skła­dać w se­kre­ta­ria­cie Dzie­ka­na. Kwota prze­zna­czo­na na re­ali­za­cję pro­gra­mu wy­no­si w tym roku 3 800,00 zł.

Pliki do pobrania: