Gdzie jesteś: Strona główna / Badania i nauka / Seminaria / Se­mi­na­ria Ka­te­dral­ne KBIA

Se­mi­na­ria Ka­te­dral­ne (KBIA)

Uprzej­mie za­pra­sza­my na se­mi­na­ria or­ga­ni­zo­wa­ne przez Ka­te­drę Bu­dow­nic­twa
i Ar­chi­tek­tu­ry które od­by­wa­ją się w środy, o godz 13:00, w sali KS-303, na Wy­dzia­le Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry, przy ul. Ka­to­wic­kiej 48

2017-04-26
Fest 24 – Spo­tka­nie z Mar­le­ną Wol­nik
Mar­le­na Wol­nik

2017-03-22
Krót­ka au­to­pre­zen­ta­cja i Co­ho­using w świe­tle wy­ko­rzy­sta­nia zasad zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju
dr inż. arch. Dawid Cie­ślik

2016-12-14
„Miecz – dusza sa­mu­ra­ja” czyli o tym, co nas różni od Ja­poń­czy­ków
mgr inż. Ro­bert Jerzy KRAC

2016-11-30
Zrów­no­wa­żo­ny roz­wój mia­sta: pro­ble­my i per­spek­ty­wy
prof. Oksa­na Fo­men­ko

2016-11-16
Zmia­ny funk­cjo­nal­ne miej­skich pie­szych prze­strze­ni pu­blicz­nych w pro­ce­sach ko­mo­dy­fi­ka­cji i pry­wa­ty­za­cji
dr inż. arch. Mar­cin GAŁ­KOW­SKI