Gdzie jesteś: Strona główna / Badania i nauka / Seminaria / Se­mi­na­ria Ka­te­dral­ne KFM

Se­mi­na­ria Ka­te­dral­ne (KFM)

Uprzej­mie za­pra­sza­my na seminaria,
które od­by­wa­ją się w każdy wto­rek o godz. 9:30
w sali K-10 na Wy­dzia­le Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry przy ul. Ka­to­wic­kiej 48

20.06.2023
Spotkanie podsumowujące
Dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. uczelni

13.06.2023
Mieszanina Fouriera-Taylora – część 2
Dr Daniel Frączek

06.06.2023
Podciąganie kapilarne w drewnie
Dr inż. Kamil Pawlik

30.05.2023
Opis podciągania wilgoci w zależności od modelu kapilar
Dr hab. inż. Andrzej Marynowicz

23.05.2023
Wykorzystanie OpenIA w pracach naukowych i inżynierskich
Dr inż. Mariusz Czabak

16.05.2023
Badania rozszerzalności wilgotnościowej próbki z wykorzystaniem metod cyfrowej korelacji obrazu (DIC) – część 1
Dr inż. Mariusz Czabak

09.05.2023
Mieszanina Fouriera-Taylora – część 1
Dr Daniel Frączek

18.04.2023
Współczynnik dyfuzji wilgoci w próbkach 5 gatunków drzew w zakresie wilgotności powietrza 30 → 60 RH
Mgr inż. Anna Wicher

04.04.2023
Termomechanika gradientowa – zastosowanie
Prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

28.03.2023
Wykorzystanie efektu pęcznienia do pomiaru procesu podciągania kapilarnego
Dr inż. Kamil PAWLIK

21.03.2023
Maksymilian Tytus Huber – życie i twórczość
Prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

14.03.2023
Sprawozdanie z postępowania publikacyjnego artykułu pt. “Method of determining thermal diffusivity on the basis of measurements of linear displacements”
Dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

07.03.2023
Transformata falkowa linii ugięcia belki – przedział ufności obliczeń w przypadku pomiaru eksperymentalnego ugięć systemem wizyjnym
Dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, profesor uczelni

28.03.2023
Spotkanie organizacyjne
Dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, profesor uczelni

31.01.2023
Spotkanie podsumowujące
Dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, profesor uczelni

24.01.2023
Modelowanie problemów korozji z uwzględnieniem pól sprzężonych
Dr hab. inż. Tomasz KRYKOWSKI, prof. PŚ, Mgr inż. Kseniya YURKOVA

17.01.2023
Podstawy fizyczne procesu zamarzania wody w porowatych materiałach budowlanych
Prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

17.01.2023
Opis podciągania wilgoci w zależności od modelu kapilar
Dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

10.01.2023
Ocena wytrzymałość i sztywności smukłych belek z drewna klejonego
Dr inż. Mariusz CZABAK

20.12.2022
Analiza zjawisk cieplno-wilgotnościowych przy dociepleniu od wewnątrz zabytkowych murów pruskich
Dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

13.12.2022
Wykorzystanie efektu pęcznienia do pomiaru procesu podciągania kapilarnego
Dr inż. Kamil Pawlik

06.12.2022
Badania procesu zwichrzenia w ramach czteropunktowego zginania dwuteowych belek drewnianych
Dr inż. Mariusz Czabak

29.11.2022
Transport wilgoci w przegrodzie budowlanej docieplonej drugą warstwą wełny mineralnej w systemie ETICS
Dr hab. inż. Jadwiga Świrska-Perkowska, prof. uczelni

22.11.2022
Łączenie niezależnych modeli teoretycznych w procesie optymalizacji – cz. 2
Dr Daniel Frączek

15.11.2022
Modelowanie transportu kapilarnego wody w materiałach porowatych z uwzględnieniem efektów nierównowagowych
Dr inż. Andrzej Kucharczyk

08.11.2022
Łączenie niezależnych modeli teoretycznych w procesie optymalizacji – cz. 1
Dr Daniel Frączek

08.11.2022
Uwagi o termosprężystości
Dr Franciszek Gajda

25.10.2022
Zastosowania termomechaniki gradientowej
Prof. dr hab. inż. Jan Kubik

18.10.2022
Przewodzenie ciepła w porowatych materiałach budowlanych
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał

11.10.2022
Detekcja uszkodzeń w dwuteowych belkach drewnianych za pomocą wizyjnych pomiarów ugięć
dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. uczelni

21.06.2022
Spotkanie podsumowujące

14.06.2022
Ocena sztywności dwuteowych belek drewnianych za pomocą wizyjnego pomiaru ugięć
dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. uczelni

07.06.2022
Wpływ gatunku drzewa oraz jego gęstości na wybrane parametry cieplno-wilgotnościowe drewna budowlanego. Postępy w realizacji planu badawczego.
mgr inż. Anna Drzymała

31.05.2022
Model transportu wilgoci w drewnie dla różnych zakresów wilgotności
dr inż. Andrzej Kucharczyk

24.05.2022
Statystyczne metody planowania badań eksperymentalnych
dr hab. inż. Jadwiga Świrska-Perkowska, prof. uczelni

17.05.2022
Modyfikacje składu betonów komórkowych
mgr inż. Marcin ZDANOWICZ

26.04.2022
Wyznaczanie dyfuzyjności cieplnej na podstawie pomiarów zmian długości próbki
dr inż. Kamil PAWLIK

29.03.2022
Badania modelowe współczynników sił aerodynamicznych oblodzonego cięgna mostu podwieszonego w warunkach małej i umiarkowanej turbulencji powietrza
dr inż. Karolina TATARA, dr inż. Marcin TATARA, dr hab. inż. Piotr GÓRSKI

22.03.2022
Metody wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła – przegląd literatury
mgr inż. Anna DRZYMAŁA

15.03.2022
Diagnostyka uszkodzeń konstrukcji z wykorzystaniem czujników piezo polimerowych (piezoelektryki)
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

08.03.2022
Zamarzanie wody w porowatych materiałach budowlanych
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

01.02.2022
Spotkanie podsumowujące

25.01.2022
Porównanie modeli opisujących transport wilgoci w drewnie
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

18.01.2022
Badania i metody wzmacniania dwuteowych belek drewnianych typu DIB
dr inż. Mariusz CZABAK

11.01.2021
Statystyczne metody planowania badań eksperymentalnych
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, prof. uczelni

21.12.2021
Łańcuchy Markowa
dr Daniel FRĄCZEK

07.12.2021
Optymalizacja składu mieszanek betonowych
dr inż. Marcin ZDANOWICZ

30.11.2021
Wyznaczanie dyfuzyjności cieplnej na podstawie pomiarów zmian długości próbki cz.2
dr inż. Kamil PAWLIK

16.11.2021
Identyfikacja efektywnego i pozornego współczynnika dyfuzji chlorków – przykłady badań na betonach zwykłych
dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, dr inż. Zofia SZWEDA

09.11.2021
Badanie współczynnika dyfuzji wilgoci i współczynnika przewodzenia ciepła próbek wełny drzewnej
mgr inż. Anna DRZYMAŁA

02.11.2021
Wyznaczanie dyfuzyjności cieplnej na podstawie pomiarów zmian długości próbki cz.1
dr inż. Kamil PAWLIK

26.10.2021
Pochodne ułamkowe – zastosowania w fizyce budowli
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

19.10.2021
Termomechanika gradientowa
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

12.10.2021
Pomiar termowizyjnych właściwości wilgotnościowych materiału porowatego
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, prof. uczelni

2021-10-05
Spo­tka­nie organizacyjne (KFM)

2021-06-15
Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce (KFM)

2021-06-08
Za­kres za­sto­so­wa­nia mo­de­li do okre­śla­nia efek­tyw­ne­go prze­wod­nic­twa ciepl­ne­go – pod­su­mo­wa­nie
dr Da­niel FRĄ­CZEK

2021-06-01
Wy­ni­ki z badań ul­tra­dź­wię­ko­wych belki UHPC
dr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RA

2021-05-25
Wy­zna­cza­nie pa­ra­me­trów ciepl­nych ma­te­ria­łów po­ro­wa­tych – prze­gląd li­te­ra­tu­ry
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2021-05-11
Mo­dy­fi­ka­cje ga­zo­be­to­nów au­to­kla­wi­zo­wa­nych – prze­gląd li­te­ra­tu­ry
mgr inż. Mar­cin Zda­no­wicz

2021-04-27
Ba­da­nia dwu­te­owych belek drew­nia­nych przy uży­ciu optycz­ne­go sys­te­mu ARA­MIS
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2021-04-20
Twier­dze­nie o wza­jem­no­ści jako na­rzę­dzie do iden­ty­fi­ka­cji uszko­dzeń prę­tów z po­mia­rów sta­tycz­nych
dr hab. inż. Zbi­gniew PER­KOW­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2021-04-13
Mie­sza­ni­ny a ośrod­ki po­ro­wa­te
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2021-03-30
Test szczel­no­ści i ba­da­nia ter­mo­wi­zyj­ne bu­dyn­ku wy­ko­na­ne­go w tech­no­lo­gii drew­nia­nej Holz 100
mgr inż. Anna Drzy­ma­ła

2021-03-23
Dobór pa­ra­me­trów ciepl­nych war­stwy aku­mu­la­cyj­nej ścia­ny so­lar­nej
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2021-03-16
Prze­pły­wy jonów w gra­dien­to­wej ter­mo­me­cha­ni­ce
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2021-03-02
Wpływ wa­run­ków eks­pe­ry­men­tu na wynik po­mia­ru ad­sorp­cyj­no­ści ma­te­ria­łu
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2021-02-23
Spo­tka­nie or­ga­ni­za­cyj­ne (KFM)

2021-01-26
Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce (KFM)

2021-01-12
Ana­li­tycz­ny model trans­por­tu wil­go­ci w drew­nie
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2020-12-22
Wy­ko­rzy­sta­nie me­to­dy Kacz­ma­rza w uję­ciu lo­so­wym w ob­ra­zo­wa­niu kru­chych de­fek­tów be­to­nu
dr hab. inż. Zbi­gniew PER­KOW­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2020-12-15
Zbro­je­nie belek be­to­no­wych nie­me­ta­licz­ny­mi prę­ta­mi kom­po­zy­to­wy­mi
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2020-12-08
Wy­zna­cza­nie współ­czyn­ni­ka prze­wod­no­ści cie­pła na pod­sta­wie po­mia­rów zmian dłu­go­ści prób­ki
dr inż. Kamil PAW­LIK

2020-12-01
Efek­tyw­ność prze­gród so­lar­nych w wa­run­kach o róż­nym na­sło­necz­nie­niu
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2020-11-24
Fo­to­gra­me­trycz­ne okre­śle­nie od­kształ­ceń belki – ciąg dal­szy
dr Da­niel FRĄ­CZEK

2020-11-17
Fo­to­gra­me­trycz­ne okre­śle­nie od­kształ­ceń belki.
dr Da­niel FRĄ­CZEK

2020-11-10
Wstęp­ne wy­ni­ki z badań ul­tra­dź­wię­ko­wych
dr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RA

2020-11-03
Me­to­dy prze­strze­ni Hil­ber­ta w ter­mo­me­cha­ni­ce
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2020-10-27
Nie­rów­no­wa­go­wy model trans­por­tu wil­go­ci w drew­nie
dr inż. Kamil PAW­LIK

2020-10-13
Ana­li­za przy­dat­no­ści po­mia­rów ter­mo­wi­zyj­nych do sza­co­wa­nia trans­por­tu ka­pi­lar­ne­go w gip­sie
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2020-10-06
Spo­tka­nie or­ga­ni­za­cyj­ne (KFM)

2020-01-28
Nu­me­rycz­ne roz­wią­za­nie za­gad­nie­nia Ste­fa­na dla prze­pły­wu wil­go­ci w drew­nie
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2020-01-21
Za­kres za­sto­so­wa­nia mo­de­li do okre­śla­nia efek­tyw­ne­go prze­wod­nic­twa ciepl­ne­go
dr Da­niel FRĄ­CZEK

2020-01-14
Roz­kład tem­pe­ra­tu­ry w prze­gro­dzie z izo­la­cją trans­pa­rent­ną z uwzględ­nie­niem zja­wisk ra­dia­cji i kon­wek­cji
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni
2019-12-17
Wy­zna­cza­nie współ­czyn­ni­ka dy­fu­zji wil­go­ci w drew­nie
mgr inż Ka­ro­li­na Ję­glet

2019-12-03
Ana­li­za roz­wo­ju zlo­ka­li­zo­wa­nych stref uszko­dze­nia w roz­cią­ga­nym prę­cie be­to­no­wym
dr hab. inż. Zbi­gniew PER­KOW­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2019-11-26
Po­rów­na­nie miar de­skryp­to­rów en­tro­po­wych i po­ro­wa­to­ści
dr Da­niel FRĄ­CZEK

2019-11-19
FALE lamba w dia­gno­sty­ce kon­struk­cji – prze­gląd li­te­ra­tu­ry
dr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RA

2019-11-12
Ba­da­nia ki­ne­ty­ki sorp­cji wil­go­ci w drew­nie
dr inż. Kamil PAW­LIK

2019-11-05
Wpływ wa­run­ków brze­go­wych na wy­ni­ki po­mia­rów pod­cią­ga­nia ka­pi­lar­ne­go wody
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2019-10-29
Wy­ni­ki badań eks­pe­ry­men­tal­nych żel­be­to­wych belek wzmac­nia­nych RPC
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2019-10-22
Mo­de­lo­wa­nie na po­zio­me na­no­ska­li
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2019-10-15
Wy­bra­ne me­to­dy ter­mo­gra­fii ak­tyw­nej w ba­da­niach Ma­te­ria­łów
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2019-10-08
Roz­wią­zy­wa­nie nie­li­nio­wych rów­nań róż­nicz­ko­wych me­to­dą de­kom­po­zy­cji
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2019-10-01
Spo­tka­nie or­ga­ni­za­cyj­ne (KFM)

2019-06-11
Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce (KFM)

2019-06-04
Roz­wią­za­nie ana­li­tycz­ne hi­per­bo­licz­ne­go rów­na­nia dy­fu­zji przy jed­no­rod­nym wa­run­ku III-go ro­dza­ju.
dr hab. inż. Zbi­gniew PER­KOW­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2019-05-21
Ki­ne­ty­ka wy­sy­cha­nia za­praw na­sy­co­nych roz­two­ra­mi siar­cza­nu sodu.
mgr inż. Agniesz­ka Bułka

2019-05-14
Wpływ mi­kro­struk­tu­ry na trans­port wil­go­ci w drew­nie.
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2019-05-07
Współ­czyn­ni­ki ter­mo­dy­fu­zji w drew­nie.
Kamil Jeż

2019-04-16
Wy­zna­cza­nie pa­ra­me­trów nie­rów­no­wa­go­we­go mo­de­lu trans­por­tu wil­go­ci w drew­nie.
dr inż. Kamil PAW­LIK

2019-04-09
Wy­zna­cza­nie oporu ciepl­ne­go i po­jem­no­ści ciepl­nej prze­gro­dy przy wy­ko­rzy­sta­niu zadań od­wrot­nych i ana­lo­gii elek­trycz­nych.
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2019-04-02
Iden­ty­fi­ka­cja kru­chych uszko­dzeń w kon­struk­cjach be­to­no­wych z wy­ko­rzy­sta­niem trans­mi­syj­nej to­mo­gra­fii ul­tra­dź­wię­ko­wej oraz al­go­ryt­mu Dijk­stry.
dr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RA

2019-03-26
Me­to­dy in­te­li­gen­cji ob­li­cze­nio­wej.
dr inż. Krzysz­tof GRY­GIE­REK

2019-03-19
Wpro­wa­dze­nie do na­no­me­cha­ni­ki – cz. 2.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2019-03-12
Wpro­wa­dze­nie do na­no­me­cha­ni­ki – cz. 1.
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2019-03-05
Mo­de­le ma­te­ma­tycz­ne i ba­da­nia eks­pe­ry­men­tal­ne ze­spo­lo­nych belek drew­nia­no-be­to­no­wych.
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2019-02-26
Spo­tka­nie or­ga­ni­za­cyj­ne (KFM)

2019-01-29
Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce (KFM)

2019-01-22
Wy­ni­ki i ana­li­za badań eks­pe­ry­men­tal­nych belek żel­be­to­wych wzmac­nia­nych be­to­nem RPC.
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2019-01-15
Wy­zna­cza­nie współ­czyn­ni­ka dy­fu­zji wil­go­ci w drew­nie.
Ka­ro­li­na Ję­glet

2019-01-15
Za­leż­ność spraw­no­ści izo­la­cji trans­pa­rent­nych w za­leż­no­ści od ich gru­bo­ści.
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2019-01-08
Wy­ko­rzy­sta­nie teo­rii gra­fów w to­mo­gra­fii ul­tra­dź­wię­ko­wej.
dr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RA
2018-12-18
Rów­no­wa­go­wy i nie­rów­no­wa­go­wy model trans­por­tu wil­go­ci w drew­nie.
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2018-12-11
Wy­zna­cza­nie pa­ra­me­trów re­olo­gicz­nych drew­na na pod­sta­wie badań drgań wspor­ni­ka drew­nia­ne­go.
dr inż. Kamil PAW­LIK

2018-12-04
Ewo­lu­cja oporu kon­tak­to­we­go w ukła­dzie war­stwo­wym.
mgr inż. Mar­cin HA­BE­RECHT

2018-11-27
Wy­zna­cza­nie wła­ści­wo­ści ciepl­nych ma­te­ria­łów – nowe po­dej­ście.
dr Da­niel Frą­czek, dr inż. An­drzej Ma­ry­no­wicz

2018-11-20
Prze­pły­wy jo­no­we w za­byt­ko­wych po­li­chro­miach.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2018-11-13
Wy­zna­cze­nie współ­czyn­ni­ka dy­fu­zji wil­go­ci w drew­nie jodły gór­skiej.
Kamil Jeż

2018-11-06
Ki­ne­ty­ka wy­sy­cha­nia za­praw na­sy­co­nych roz­two­ra­mi siar­cza­nu sodu
mgr inż. Agniesz­ka Bułka

2018-10-23
Iden­ty­fi­ka­cja wła­ści­wo­ści ciepl­nych prze­gro­dy na pod­sta­wie po­mia­rów tem­pe­ra­tu­ry w wy­bra­nych punk­tach prze­gro­dy.
mgr inż. Ma­ciej Gry­go­ro­wicz

2018-10-16
Ite­ra­cyj­ne me­to­dy re­kon­struk­cji w to­mo­gra­fii (ART oraz SIRT)
dr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RA

2018-10-09
Teo­re­tycz­na i eks­pe­ry­men­tal­na ana­li­za drew­nia­no-be­to­no­wych belek ze­spo­lo­nych – (omó­wie­nie pracy dok­tor­skiej)
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2018-06-19
Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce (KFM)

2018-06-12
Ba­da­nia po­rów­naw­cze wzmac­nia­nych belek be­to­no­wych z wy­ko­rzy­sta­niem be­to­nu bar­dzo wy­so­kiej wy­trzy­ma­ło­ści z prosz­ków re­ak­tyw­nych (RPC)
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2018-06-05
Ite­ra­cyj­ne me­to­dy re­kon­struk­cji w to­mo­gra­fii: tech­ni­ki re­kon­struk­cji al­ge­bra­icz­nej (ART) i tech­ni­ki jed­no­cze­snej re­kon­struk­cji ite­ra­cyj­nej (SIRT)
dr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RA

2018-05-29
Mo­de­lo­wa­nie wpły­wu im­pre­gna­cji na trans­port wil­go­ci w drew­nie
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2018-05-22
Ba­da­nia wpły­wu im­pre­gna­cji na trans­port wil­go­ci w drew­nie.
dr inż. Kamil PAW­LIK

2018-05-15
Wpływ błę­dów po­mia­ro­wych na wynik opty­ma­li­za­cji przy po­mia­rach ter­mo­wi­zyj­nych
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2018-05-08
Nie­pew­ność pa­ra­me­trów trans­por­tu dla nie­jed­no­rod­nych ma­te­ria­łów
dr Da­niel FRĄ­CZEK

2018-04-17
Al­go­rytm optycz­ne­go roz­po­zna­wa­nia uszko­dzeń belki żel­be­to­wej.
dr Da­niel FRĄ­CZEK

2018-04-10
Za­sto­so­wa­nie MES w kon­ser­wa­cji za­byt­ków
mgr inż. Agniesz­ka Bułka

2018-03-27
Efek­tyw­ność ścia­ny z izo­la­cją trans­pa­rent­ną w wa­run­kach Pol­skich
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2018-03-20
Siła Kutty
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2018-03-13
Osza­co­wa­nie zmian wła­ści­wo­ści ter­mo­dy­fu­zyj­nych wełny mi­ne­ral­nej w wy­ni­ku dzia­ła­nia wody i po­now­ne­go wy­su­sze­nia
dr hab. inż. Zbi­gniew Per­kow­ski, prof. PO mgr inż. Ma­ciej Gry­go­ro­wicz, mgr inż. Kamil Jeż

2018-03-06
Ana­li­za du­że­go ugię­cia belki wspor­ni­ko­wej
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2018-02-27
Spo­tka­nie or­ga­ni­za­cyj­ne (KFM)

2018-01-23
Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce
Ka­te­dra Fi­zy­ki Ma­te­ria­łów

2018-01-09
Stan badań w za­kre­sie badań nie­nisz­czą­cych ciepl­nych wła­ści­wo­ści ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych cz.2
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni
2017-12-19
Ba­da­nia prze­pły­wów wil­go­ci i cie­pła w wy­bra­nych, po­ro­wa­tych ma­te­ria­łach bu­dow­la­nych – bu­do­wa sta­no­wi­ska po­mia­ro­we­go.
mgr inż. Ma­ciej Gry­go­ro­wicz, mgr inż. Kamil Jeż

2017-12-12
Pod­su­mo­wa­nie dwu­let­nich badań re­olo­gicz­nych ze­spo­lo­nej belki drew­nia­no-be­to­no­wej
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2017-12-05
Wy­zna­cza­nie pa­ra­me­trów re­olo­gicz­nych drew­na na pod­sta­wie badań drgań wspor­ni­ka drew­nia­ne­go
dr inż. Kamil PAW­LIK

2017-11-28
Ana­li­za ugięć belki drew­nia­no-żel­be­to­wej spo­wo­do­wa­nych od­kształ­ce­nia­mi ciepl­no-wil­got­no­ścio­wy­mi
dr hab. inż. Zbi­gniew PER­KOW­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2017-11-21
Cha­rak­te­ry­sty­ka wie­lo­ska­lo­wa nie­jed­no­rod­no­ści ma­te­ria­łów wie­lo­fa­zo­wych oraz mo­de­lo­wa­nie ich wła­ści­wo­ści efek­tyw­nych – pod­su­mo­wa­nie
dr Da­niel FRĄ­CZEK

2017-11-14
Wy­zna­cza­nie sta­łych ma­te­ria­ło­wych za­wil­go­co­nych ma­te­ria­łów bu­do­wal­nych przy wy­ko­rzy­sta­niu fal ul­tra­dź­wię­ko­wych
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2017-10-24
Sza­co­wa­nie współ­czyn­ni­ka dy­fu­zji w drew­nie na pod­sta­wie badań NMR
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2017-10-17
Gra­dien­to­wa ter­mo­me­cha­ni­ka prze­pły­wów jo­no­wych
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2017-10-10
Nie­li­nio­wość geo­me­trycz­na prę­tów zgi­na­nych
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2017-10-07
Stan badań w za­kre­sie badań nie­nisz­czą­cych ciepl­nych wła­ści­wo­ści ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych cz.1
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2017-10-03
Ob­ra­zo­wa­nie po­stę­pu de­gra­da­cji sprę­ży­stej pły­to­wej kon­struk­cji żel­be­to­wej opar­te na me­to­do­lo­gii to­mo­gra­fii ul­tra­dź­wię­ko­wej z za­sto­so­wa­niem re­gu­la­ry­za­cji Ti­kho­no­va
dr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RA

2017-06-20
Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce

2017-06-13
Za­leż­ność wcze­snej i póź­nej ab­sorp­cji wody od gę­sto­ści au­to­kla­wi­zo­wa­ne­go be­to­nu ko­mór­ko­we­go
mgr inż. Marta OCZKOW­SKA

2017-06-06
Wpływ efek­tu skali na me­cha­ni­kę znisz­cze­nia drew­na kon­struk­cyj­ne­go
mgr inż. Ur­szu­la MIDEK

2017-05-30
Wpływ ogra­ni­cze­nia zbio­ru kry­te­riów oceny wa­rian­tów de­cy­zji na wy­ni­ki wie­lo­kry­te­rial­nej ana­li­zy po­rów­naw­czej
mgr inż. Ka­ro­li­na JĘ­GLET

2017-05-23
Ana­li­za de­gra­da­cji ma­te­ria­ło­wej ze­spo­lo­nych belek drew­nia­no-be­to­no­wych na pod­sta­wie ana­li­zy MES z wy­ko­rzy­sta­niem opro­gra­mo­wa­nia
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2017-05-16
Wpływ do­kład­no­ści po­mia­ru na wynik opty­ma­li­za­cji
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2017-05-09
Wpływ za­wil­go­ce­nia na pro­pa­ga­cję fali ul­tra­dź­wię­ko­wej w ma­te­ria­łach po­ro­wa­tych
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2017-04-25
Mo­de­le sy­mu­la­cji prze­gro­dy z izo­la­cją trans­pa­rent­ną
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2017-04-11
Re­kon­struk­cja roz­kła­du pręd­ko­ści pro­pa­ga­cji fali z wy­ko­rzy­sta­niem tech­ni­ki re­gu­la­ry­za­cji
dr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RA

2017-04-04
Wy­zna­cza­nie pa­ra­me­trów re­olo­gicz­nych drew­na na pod­sta­wie badań drgań wspor­ni­ka drew­nia­ne­go
dr inż. Kamil PAW­LIK

2017-03-28
Za­sto­so­wa­nie mo­de­li nie­lo­kal­nej pla­stycz­no­ści i de­gra­da­cji sprę­ży­stej w ana­li­zie ze­spo­lo­nej belki drew­nia­no-żel­be­to­wej
dr hab. inż. Zbi­gniew PER­KOW­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2017-03-21
Gra­dien­to­we prze­pły­wy masy-za­sto­so­wa­nie w bio­lo­gii
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2017-03-14
Dy­fu­zja nie pod­le­ga­ją­ca prawu Ficka
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2017-03-07
Za­gad­nie­nia od­wrot­ne w sto­cha­stycz­nej ana­li­zie trans­por­tu masy i ener­gii w prze­gro­dzie bu­dow­la­nej
mgr inż Ma­riusz POŃ­SKI

2017-02-28
Spo­tka­nie or­ga­ni­za­cyj­ne

2017-01-31
Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce

2017-01-24
Ocena stanu tech­nicz­ne­go i pro­jekt kon­struk­cji roz­bu­do­wy ist­nie­ją­ce­go przed­szko­la w Łące Prud­nic­kiej
Marta Oczkow­ska

2017-01-24
Ana­li­za po­rów­naw­cza wy­bra­nych sys­te­mów po­zy­ski­wa­nia nie­kon­wen­cjo­nal­nych źró­deł ener­gii dla bu­dow­nic­twa jed­no­ro­dzin­ne­go
Ka­ro­li­na Ję­glet

2017-01-17
Ana­li­za stanu tech­nicz­ne­go więź­by da­cho­wej w ko­ście­le św. Je­rze­go w Miesz­ko­wi­cach wraz z po­da­niem spo­so­bów na­pra­wy i kon­ser­wa­cji
mgr inż. Ur­szu­la MIDEK

2017-01-17
Pa­ra­doks uśred­nia­nia w zło­żo­nych sys­te­mach
dr Da­niel FRĄ­CZEK

2017-01-10
Prze­no­sze­nie cie­pła przez prze­gro­dy z izo­la­cją trans­pa­rent­ną
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2017-01-10
Ba­da­nie eks­pe­ry­men­tal­ne współ­czyn­ni­ka trans­por­tu wil­go­ci w drew­nie
Marek Gajda
2016-12-20
Ba­da­nia ul­tra­dź­wię­ko­we prze­pro­wa­dza­ne na prób­kach z plexi
dr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RA

2016-12-13
Ba­da­nie wła­sno­ści re­olo­gicz­nych drew­na
dr inż. Kamil PAW­LIK

2016-12-06
Zja­wi­ska za­cho­dzą­ce na styku warstw cegła–za­pra­wa w mu­rach ce­gla­nych pod dzia­ła­niem sprzę­żo­nych pól me­cha­nicz­nych i ciepl­no-wil­got­no­ścio­wych.
mgr inż. Mar­cin HA­BE­RECHT

2016-11-29
Ele­men­ty prak­ty­ki kon­ser­wa­tor­skiej
mgr inż. Agniesz­ka BUŁKA

2016-11-22
Mo­de­le ma­te­ma­tycz­ne i al­go­ryt­my ob­li­cze­nio­we dla ze­spo­lo­nych kon­struk­cji drew­nia­no-be­to­no­wych
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2016-11-15
Wy­zna­cza­nie wy­bra­nych współ­czyn­ni­ków trans­por­tu wil­go­ci na pod­sta­wie czasu pro­pa­ga­cji fali ul­tra­dź­wię­ko­wej w za­wil­go­co­nych ma­te­ria­łach po­ro­wa­tych
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2016-11-08
Sza­co­wa­nie pa­ra­me­trów okre­śla­ją­cych sztyw­ność ze­spo­lo­nej belki drew­nia­no-żel­be­to­wej z po­mia­rów ugięć, po­śli­zgów mię­dzy­war­stwo­wych i krzy­wizn warstw
dr hab. inż. Zbi­gniew PER­KOW­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2016-10-25
Tech­ni­ki NDT z wy­ko­rzy­sta­niem ter­mo­wi­zji
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2016-10-18
Sy­me­tria w za­gad­nie­niach brze­go­wych elek­tro­me­cha­ni­ki
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2016-10-11
Uśred­nia­nie w teo­riach gra­dien­to­wych
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2016-10-04
Spo­tka­nie or­ga­ni­za­cyj­ne

2016-06-14
Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce.

2016-06-07
Ana­li­za wpły­wu dłu­go­trwa­łe­go ob­cią­że­nia oraz zmian wil­got­no­ści po­wie­trza na ze­spo­lo­ne belki drew­nia­no-be­to­no­we.
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2016-05-31
Pa­ra­me­try in­ten­syw­ne mie­sza­nin wie­lo­fa­zo­wych – prze­gląd nu­me­rycz­nych metod ob­li­cza­nia na pod­sta­wie efek­tyw­ne­go elek­trycz­ne­go prze­wod­nic­twa wła­ści­we­go.
dr Da­niel FRĄ­CZEK

2016-05-24
Wy­zna­cza­nie wła­ści­wo­ści re­olo­gicz­nych drew­na za po­mo­cą badań dy­na­micz­nych.
dr inż. Kamil PAW­LIK

2016-05-17
Sza­co­wa­nie współ­czyn­ni­ka dy­fu­zji wil­go­ci w drew­nie.
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2016-05-10
Ba­da­nia ul­tra­dź­wię­ko­we pró­bek be­to­no­wych z wtrą­ce­nia­mi o róż­nej opor­no­ści aku­stycz­nej.
dr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RA

2016-04-26
Za­da­nie od­wrot­ne do es­ty­ma­cji prze­wod­no­ści ciepl­nej bu­dow­la­ne­go ma­te­ria­łu po­ro­wa­te­go.
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2016-04-19
Ana­li­tycz­ny model trans­por­tu roz­two­rów soli w ma­te­ria­łach.
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2016-04-12
Ana­li­za nu­me­rycz­na i eks­pe­ry­men­tal­na trans­por­tu wil­go­ci w prób­kach z drew­na so­sno­we­go w przy­pad­ku dwu­wy­mia­ro­wym.
dr hab. inż. Zbi­gniew PER­KOW­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2016-04-05
Ki­ne­ty­ka wy­sy­cha­nia za­byt­ko­wych ce­gieł na­sy­co­nych roz­two­ra­mi siar­cza­nu sodu.
mgr inż. Agniesz­ka BUŁKA

2016-03-22
Sprzę­że­nie pól me­cha­nicz­nych i nie­me­cha­nicz­nych w ukła­dach war­stwo­wych.
mgr inż. Mar­cin HA­BE­RECHT

2016-03-15
Ele­men­tar­ne za­da­nia teo­rii gra­dien­to­wej.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2016-03-08
Opisy zja­wisk po­wierzch­nio­wych w teo­rii gra­dien­to­wej.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2016-03-01
Wpro­wa­dze­nie do ana­li­zy nie­stan­dar­do­wej.
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2016-02-23
Spo­tka­nie or­ga­ni­za­cyj­ne.

2016-01-26
Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce.

2016-01-19
Ki­ne­ty­ka wy­sy­cha­nia hi­sto­rycz­nych ce­gieł i za­praw wa­pien­nych na­sy­co­nych roz­two­ra­mi siar­cza­nu sodu.
mgr inż. Agniesz­ka BUŁKA

2016-01-12
Wy­ni­ki i ana­li­za badań re­olo­gicz­nych drew­nia­no be­to­no­wych belek ze­spo­lo­nych
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK
2015-12-22
Wpływ za­wil­go­ce­nia na pro­pa­ga­cję fali dźwię­ko­wej w ma­te­ria­łach po­ro­wa­tych.
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2015-12-15
Wy­zna­cza­nie wła­ści­wo­ści re­olo­gicz­nych drew­na za po­mo­cą badań dy­na­micz­nych.
dr inż. Kamil PAW­LIK

2015-12-08
Wpływ za­wil­go­ce­nia na po­miar emi­syj­no­ści ma­te­ria­łu po­ro­wa­te­go.
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2015-12-01
Ba­da­nie zmian współ­czyn­ni­ka od­bi­cia pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go w za­kre­sie wi­dzial­nym za­pra­wy ce­men­to­wej pod­da­nej dzia­ła­niu na­prę­żeń ści­ska­ją­cych.
dr hab. inż. Zbi­gniew PER­KOW­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2015-11-24
Izo­la­cje trans­pa­rent­ne, bi­lans zy­sków ciepl­nych, efek­tyw­ność dzia­ła­nia.
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2015-11-17
Ul­tra­dź­wię­ko­we ba­da­nia płyty ze­spo­lo­nej kra­tow­ni­cy sta­lo­wo-be­to­no­wej po róż­nych stop­niach wy­tę­że­nia.
dr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RA

2015-11-10
Od­szu­mia­nie ter­mo­gra­mów – po­rów­na­nie sku­tecz­no­ści.
dr inż. Mar­cin TA­TA­RA

2015-11-03
Wy­ni­ki badań i ana­li­za mo­dal­na ze­spo­lo­nej kra­tow­ni­cy sta­lo­wej z be­to­no­wym pasem gór­nym.
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2015-10-27
Sza­co­wa­nie funk­cji re­lak­sa­cji po­szcze­gól­nych warstw pręta drew­nia­ne­go.
dr inż. Kamil PAW­LIK

2015-10-20
Wpro­wa­dze­nie do po­chod­nych ułam­ko­wych.
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2015-10-13
Gra­dien­to­we prze­pły­wy masy w ciele sta­łym.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2015-10-06
Spo­tka­nie or­ga­ni­za­cyj­ne.

2015-06-09
Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce

2015-06-02
Teo­ria per­ko­la­cji.
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2015-05-26
Ana­li­za trans­por­tu masy gazów i par przez mem­bra­ny po­li­me­ro­we (2)
mgr inż. Mar­cin HA­BE­RECHT

2015-05-19
Wy­zna­cza­nie za­wil­go­ce­nia na pod­sta­wie po­mia­rów ul­tra­dź­wię­ko­wych.
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2015-05-12
Ba­da­nia eks­pe­ry­men­tal­ne belki ze­spo­lo­nej drew­nia­no-be­to­no­wej przy ob­cią­ża­niu krót­ko i dłu­go­trwa­łych.
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2015-05-05
Ul­tra­dź­wię­ko­we ob­ra­zo­wa­nie uszko­dzeń struk­tu­ry be­to­nu na przy­kła­dzie pre­fa­bry­ko­wa­nej belki żel­be­to­wej.
dr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RA

2015-04-28
Opisy me­cha­ni­zmów peł­za­nia ma­te­ria­łów war­stwo­wych
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2015-04-21
Sfor­mu­ło­wa­nie za­da­nia od­wrot­ne­go do wy­zna­cza­nie pa­ra­me­trów funk­cji peł­za­nia belek drew­nia­no-be­to­no­wych.
dr hab. inż. Zbi­gniew PER­KOW­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2015-04-14
Sza­co­wa­nie wła­ści­wo­ści re­olo­gicz­nych drew­na na pod­sta­wie badań ul­tra­dź­wię­ko­wych.
dr inż. Kamil PAW­LIK

2015-03-31
Mo­de­le ob­ja­śnia­ją­ce zja­wi­sko peł­za­nia drew­na
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2015-03-24
Pro­ble­my fi­zy­ki bu­dow­li za­byt­ko­wych
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2015-03-17
Stra­te­gia opty­ma­li­za­cyj­na w ba­da­niu prze­wod­no­ści ciepl­nej me­to­dą la­se­ro­wą
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2015-03-10
Wie­lo­ska­lo­wa per­ko­la­cja prze­wod­nic­twa efek­tyw­ne­go dla mo­de­lu sie­cio­we­go.
dr Da­niel FRĄ­CZEK

2015-03-03
Sza­co­wa­nie prze­wod­no­ści ciepl­nej me­to­dą la­se­ro­wą
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2015-02-24
Spo­tka­nie or­ga­ni­za­cyj­ne

2015-01-27
Sza­co­wa­nie błędu w po­mia­rach prze­wod­no­ści ciepl­nej me­to­dą la­se­ro­wą.
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2015-01-20
Mo­de­lo­wa­nie skur­czu ma­te­ria­łów po­ro­wa­tych.
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2015-01-13
Wy­zna­cza­nie pa­ra­me­trów re­olo­gicz­nych drew­na na pod­sta­wie badań dy­na­micz­nych.
dr inż. Kamil PAW­LIK
2014-12-16
Teo­ria per­ko­la­cji.
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2014-12-09
Okre­śla­nie stop­nia kru­chych uszko­dzeń w bel­kach żel­be­to­wych z wy­ko­rzy­sta­niem to­mo­gra­fii ul­tra­dź­wię­ko­wej i teo­rii gra­fów.
dr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RA

2014-12-02
Wie­lo­eta­po­wy eks­pe­ry­ment czte­ro­punk­to­we­go zgi­na­nia belki ze­spo­lo­nej drew­nia­no-be­to­no­wej z rów­no­cze­snym po­mia­rem jej od­po­wie­dzi dy­na­micz­nej.
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2014-11-25
Opis ma­te­ma­tycz­ny i ana­li­za trans­por­tu masy gazów i par przez mem­bra­ny po­li­me­ro­we lite.
mgr inż. Mar­cin HA­BE­RECHT

2014-11-18
Twier­dze­nie wa­ria­cyj­ne ter­mo­me­cha­ni­ki gra­dien­to­wej.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2014-11-04
Sy­me­tria szcze­gól­nych teo­rii gra­dien­to­wych.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2014-10-28
O związ­ku mię­dzy rów­na­nia­mi prze­no­sze­nia cie­pła i masy a rów­na­nia­mi dy­na­mi­ki.
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2014-10-14
Iden­ty­fi­ka­cja kru­chych uszko­dzeń w ma­te­ria­łach po­ro­wa­tych.
dr hab. inż. Zbi­gniew PER­KOW­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2014-10-07
Spo­tka­nie or­ga­ni­za­cyj­ne.

2014-06-10
Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce

2014-06-03
Za­sto­so­wa­nie ele­men­tów teo­rii sy­gna­łów w oce­nie stanu ma­te­ria­łów me­to­da­mi ul­tra­dź­wię­ko­wy­mi.
dr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RA

2014-05-27
Dy­fu­zja wil­go­ci w za­pra­wach z do­miesz­ka­mi che­micz­ny­mi.
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2014-05-20
Ana­li­za sztyw­no­ści złą­cza w ze­spo­lo­nej eks­pe­ry­men­tal­nej belce drew­nia­no-be­to­no­wej na pod­sta­wie drgań wła­snych.
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2014-05-13
Ana­li­za sztyw­no­ści złą­cza wspor­ni­ka ze­spo­lo­ne­go (plek­si­glas-plek­si­glas) na pod­sta­wie drgań wła­snych z po­rów­na­niem wy­ni­ków z testu Push-out.
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2014-05-06
Dwu­ska­lo­wy model prze­pły­wu wil­go­ci przez sieć ka­pi­lar.
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2014-04-29
Wy­ko­rzy­sta­nie po­mia­rów cza­sów pro­pa­ga­cji fal ul­tra­dź­wię­ko­wych do iden­ty­fi­ka­cji stref uszko­dzo­nych w ele­men­tach żel­be­to­wych.
dr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RA

2014-04-15
Wpro­wa­dze­nie do ma­gne­to­stryk­cji cz. II.
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2014-04-08
Wy­zna­cze­nie lep­ko­ści dy­na­micz­nej złą­cza belek ze­spo­lo­nych na pod­sta­wie badań eks­pe­ry­men­tal­nych.
dr hab. inż. Zbi­gniew PER­KOW­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2014-04-01
Wy­zna­cza­nie współ­czyn­ni­ków trans­por­tu wil­go­ci i jonów soli w ośrod­kach po­ro­wa­tych.
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2014-03-25
Pro­ble­my ana­li­zy ob­ra­zu prób­ki nie­jed­no­rod­nej przy po­mia­rze ter­mo­wi­zyj­nym.
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2014-03-18
Wpływ wil­got­no­ści na tłu­mie­nie sztyw­no­ścio­we drgań kon­struk­cji drew­nia­nych.
dr inż. Kamil PAW­LIK

2014-03-11
Szcze­gól­ne teo­rie gra­dien­to­we.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2014-03-04
Wpro­wa­dze­nie do ma­gne­to­stryk­cji cz. I.
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2014-02-25
Spo­tka­nie or­ga­ni­za­cyj­ne

2014-01-21
Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce

2014-01-14
Wła­ści­wo­ści dy­fu­zyj­ne za­praw z do­miesz­ka­mi che­micz­ny­mi
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2014-01-07
De­tek­cja ani­zo­tro­pii w ma­te­ria­łach wie­lo­fa­zo­wych
dr Da­niel FRĄ­CZEK
2013-12-17
Prze­pły­wy wil­go­ci przez uwar­stwio­ne ma­te­ria­ły po­ro­wa­te
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2013-12-10
Ba­da­nia pro­ce­su peł­za­nia drew­na
dr inż. Kamil PAW­LIK

2013-12-03
Mo­de­lo­wa­nie dy­fu­zji wil­go­ci w ma­te­ria­le o dużej po­ro­wa­to­ści
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2013-11-26
Nu­me­rycz­na ana­li­za pro­pa­ga­cji ul­tra­dź­wię­ków w ośrod­kach or­to­tro­po­wych
dr hab. inż. Zbi­gniew PER­KOW­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2013-11-19
Model ad­sorp­cji pary wod­nej w sieci porów ma­te­ria­łu po­ro­wa­te­go.
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2013-11-12
Roz­wią­za­nia fun­da­men­tal­ne gra­dien­to­wych teo­rii sprę­ży­sto­ści
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2013-11-05
Wy­zna­cza­nie prze­miesz­czeń me­to­dą róż­nic skoń­czo­nych belek ze­spo­lo­nych ob­cią­żo­nych dy­na­micz­nie
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2013-10-29
Wy­zna­cza­nie stref uszko­dzo­nych kon­struk­cji be­to­no­wych przy wy­ko­rzy­sta­niu me­to­dy badań ul­tra­dź­wię­ko­wych z wy­ko­rzy­sta­niem teo­rii gra­fów
dr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RA

2013-10-22
Za­sa­da wa­ria­cyj­na elek­tro­stryk­cji.
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2013-10-15
Dia­gno­sty­ka kon­struk­cji z wy­ko­rzy­sta­niem czuj­ni­ków pie­zo­elek­trycz­nych
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2013-10-08
Re­la­cje wza­jem­no­ści w elek­tro­stryk­cji
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2013-01-22
Prze­strzen­na nie­jed­no­rod­ność lo­so­wych kom­po­zy­tów wie­lo­fa­zo­wych.
dr Da­niel FRĄ­CZEK

2013-01-15
Mo­de­lo­wa­nie prze­pły­wów jo­no­wych w ma­te­ria­łach po­ro­wa­tych
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2013-01-08
Opis peł­za­nia drew­nia­nych prę­tów war­stwo­wych
dr inż. Kamil PAW­LIK
2012-12-18
Mo­de­lo­wa­nie prze­pły­wu cie­pła w ośrod­ku po­ro­wa­tym
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2012-12-11
Cha­rak­te­ry­sty­ka fali dźwię­ko­wej w ma­te­ria­le pod­le­ga­ją­cym kru­chym uszko­dze­niom.
dr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RA

2012-12-04
Za­sa­da wza­jem­no­ści nie­li­nio­wej pie­zo­elek­trycz­no­ści.
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2012-11-27
Za­gad­nie­nia re­olo­gii w ze­spo­lo­nym prę­cie drew­nia­no-żel­be­to­wym.
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2012-11-20
Za­sto­so­wa­nie zadań od­wrot­nych i metod opty­ma­li­zu­ją­cych do wy­zna­cza­nia współ­czyn­ni­ków dy­fu­zji wil­go­ci
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2012-11-13
Ad­sorp­cja i ruch wil­go­ci w po­ro­wa­tych ma­te­ria­łach bu­dow­la­nych.
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2012-11-06
Przed­sta­wie­nie wy­bra­nych mo­de­li ma­te­ria­łów
sprę­ży­sto-kru­cho-pla­stycz­nych.
dr hab. inż. Zbi­gniew PER­KOW­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2012-10-30
Dia­gno­sty­ka kon­struk­cji z wy­ko­rzy­sta­niem pie­zo­po­li­me­rów
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2012-10-23
Ter­mo­dy­fu­zja w ma­te­ria­le gra­dien­to­wym.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2012-10-16
Za­sto­so­wa­nie rur ciepl­nych w bu­dow­nic­twie.
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2012-10-09
Ci­śnie­nie roz­kli­no­wu­ją­ce i jego rola w prze­no­sze­niu masy w ma­te­ria­łach po­ro­wa­tych.
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2012-01-24
Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce.

2012-01-17
Ter­mo­me­cha­ni­ka pro­ce­su peł­za­nia drew­na.
dr inż. Kamil PAW­LIK

2012-01-10
Na­prę­że­nia wy­wo­ła­ne kry­sta­li­za­cją soli.
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2012-01-03
Ana­li­za wy­ko­rzy­sta­nia ak­tu­ato­rów pie­zo­elek­trycz­nych w bu­dow­nic­twie.
2011-12-20
Po­miar cha­rak­te­ry­sty­ki ra­dia­cyj­nej ma­te­ria­łu po­ro­wa­te­go.
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2011-12-13
Wy­zna­cze­nie współ­czyn­ni­ka dy­fu­zji wil­go­ci przy wy­ko­rzy­sta­niu me­to­dy róż­nic skoń­czo­nych i nu­me­rycz­ne­go prze­szu­ki­wa­nia dzie­dzi­ny.
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2011-12-06
Me­cha­nizm po­wierzch­nio­wych znisz­czeń mro­zo­wych.
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2011-11-29
Or­to­tro­pia funk­cji peł­za­nia drew­na – ba­da­nia eks­pe­ry­men­tal­ne.
dr inż. Kamil PAW­LIK

2011-11-22
Więzy ter­mo­me­cha­nicz­ne w ter­mo­dy­fu­zji gra­dien­to­wej. Część 2.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2011-11-15
Wy­zna­cze­nie współ­czyn­ni­ka dy­fu­zji wil­go­ci na pod­sta­wie krzy­wych ki­ne­ty­ki sorp­cji-me­to­da Cran­ka i Liv.
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2011-11-08
Wpływ ewo­lu­cji kru­chych uszko­dzeń ma­te­ria­łu na zmia­nę ich wła­ści­wo­ści me­cha­nicz­nych.
dr hab. inż. Zbi­gniew PER­KOW­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2011-10-25
Wskaź­nik Pi­nie­go jako uni­wer­sal­na cha­rak­te­ry­sty­ka sieci.
dr hab. Ry­szard Pia­sec­ki

2011-10-18
Więzy ter­mo­me­cha­nicz­ne w ter­mo­dy­fu­zji gra­dien­to­wej. Część 1.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2011-10-11
Za­gad­nie­nie po­cząt­ko­wo-brze­go­we hi­gro­ter­mo­sprę­ży­sto­ści.
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2011-06-14
Wie­lo­ska­lo­we de­skryp­to­ry en­tro­po­we. Cz. 1 – wzor­ce bi­nar­ne
dr hab. Ry­szard Pia­sec­ki

2011-01-25
Za­gad­nie­nie po­cząt­ko­wo-brze­go­we z od­dzia­ły­wa­nia­mi ra­dia­cyj­ny­mi
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2011-01-18
Ter­mo­me­cha­nicz­ny model pro­ce­su peł­za­nia drew­na
dr inż. Kamil PAW­LIK

2011-01-11
Prze­gląd metod od­sa­la­nia
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2011-01-04
Wie­lo­ska­lo­wy model sieci do sy­mu­la­cji współ­czyn­ni­ków prze­pły­wo­wych ma­te­ria­łów po­ro­wa­tych
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni
2010-12-21
Za­da­nie od­wrot­ne do sza­co­wa­nia pa­ra­me­trów mo­de­li ewo­lu­cji uszko­dzeń wy­ko­rzy­stu­ją­ce po­mia­ry prze­miesz­czeń wy­bra­nych punk­tów zgi­na­nej belki
dr hab. inż. Zbi­gniew PER­KOW­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2010-12-14
Wy­bra­ne za­gad­nie­nia kom­po­zy­tów – cz. 2
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2010-12-07
Wy­zna­cza­nie współ­czyn­ni­ka dy­fu­zji w ma­te­ria­łach po­ro­wa­tych
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2010-11-30
Sza­co­wa­nie za­wil­go­ce­nia na pod­sta­wie po­mia­rów ter­mo­gra­ficz­nych
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2010-11-23
Ana­li­za ma­te­ria­łów pie­zo­elek­trycz­nych me­to­dą ele­men­tów brze­go­wych

2010-11-16
Re­duk­cja szu­mów po­mia­ro­wych na ter­mo­gra­mach
dr hab. inż. Zbi­gniew PER­KOW­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2010-11-09
Re­olo­gicz­ne wła­sno­ści drew­na bu­dow­la­ne­go
dr inż. Kamil PAW­LIK

2010-11-02
Sy­me­trie gra­dien­to­wej ter­mo­dy­fu­zji
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2010-10-26
Sza­co­wa­nie współ­czyn­ni­ka dy­fu­zji po­wierzch­nio­wej
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2010-10-19
Gra­dien­to­wa ter­mo­dy­fu­zja lep­ko­sprę­ży­sta
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2010-10-12
Wy­bra­ne za­gad­nie­nia kom­po­zy­tów – cz. 1
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2010-10-05
Spo­tka­nie or­ga­ni­za­cyj­ne

2010-06-08
Za­sa­da wa­ria­cyj­na li­nio­wej ter­mo­pie­zo­elek­trycz­no­ści.
Piotr Go­rec­ki

2010-06-01
Za­sa­da wza­jem­no­ści li­nio­wej ter­mo­pie­zo­elek­trycz­no­ści.
Piotr Go­rec­ki

2010-05-25
Re­olo­gia drew­na bu­dow­la­ne­go.
dr inż. Kamil PAW­LIK

2010-05-18
Po­rów­na­nie wy­trzy­ma­ło­ści za­pra­wy ce­men­to­wej o zróż­ni­co­wa­nej wil­got­no­ści i za­so­le­niu.
dr hab. inż. Zbi­gniew PER­KOW­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2010-05-11
Współ­czyn­nik prze­pły­wu wody wy­bra­nych ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych.
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2010-04-27
Wy­zna­cza­nie współ­czyn­ni­ka dy­fu­zji jonów na pod­sta­wie po­mia­rów elek­trycz­nych.
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2010-04-20
Mo­de­lo­wa­nie struk­tu­ry ciał ka­pi­lar­no-po­ro­wa­tych.
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2010-04-13
Re­olo­gicz­ne uję­cie sta­bil­no­ści kon­struk­cji ze­spo­lo­nych.
mgr inż. Rafał Do­ma­ga­ła

2010-03-30
Ana­li­za mo­de­lu prze­pły­wu wody ka­pi­lar­nej uwzględ­nia­ją­ce­go siły.
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2010-03-23
Ana­li­za sta­bil­no­ści war­stwo­we­go pręta lep­ko­sprę­ży­ste­go.
mgr inż. Rafał Do­ma­ga­ła

2010-03-16
Wpro­wa­dze­nie do li­nio­wej ter­mo­pie­zo­elek­trycz­no­ści.
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2010-03-09
Za­sto­so­wa­nie la­se­ra w kon­ser­wa­cji za­byt­ków.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2010-03-02
Ener­ge­ty­ka od­dzia­ły­wa­nia pro­mie­nio­wa­nia la­se­ro­we­go na po­wierzch­nię ciała sta­łe­go.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2010-02-23
Pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści na­uko­wej ka­te­dry za rok 2009.
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2010-01-26
Wpływ za­wil­go­ce­nia ma­te­ria­łu po­ro­wa­te­go na jego prze­wod­ność ciepl­ną – po­mia­ry la­bo­ra­to­ryj­ne.
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2010-01-19
Wpływ za­so­le­nia cie­czy po­ro­wej na pę­ka­nie za­pra­wy ce­men­to­wej
dr hab. inż. Zbi­gniew PER­KOW­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2010-01-12
Mo­de­lo­wa­nie sieci ka­pi­lar i porów przy ana­li­zie wy­sy­cha­nia ciał po­ro­wa­tych.
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2010-01-05
Mur ce­gla­ny jako ośro­dek cią­gły.
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK
2009-12-15
Mo­de­lo­wa­nie pę­ka­nia otu­li­ny w wa­run­kach ko­ro­zji zbro­je­nia – sfor­mu­ło­wa­nie rów­nań ba­zu­ją­ce na teo­rii ośrod­ków wie­lo­skład­ni­ko­wych.
dr inż. To­masz Kry­kow­ski

2009-12-08
Po­mia­ry prze­wod­nic­twa ciepl­ne­go ma­te­ria­łów syp­kich w za­kre­sie ni­skich tem­pe­ra­tur.
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2009-12-01
Re­olo­gicz­na kon­cep­cja sta­bil­no­ści kon­struk­cji.
mgr inż. Rafał Do­ma­ga­ła

2009-11-24
Ogól­na forma twier­dze­nia o wza­jem­no­ści.
mgr inż. Jo­achim Rzep­ka

2009-11-17
Ogól­na Szcze­gól­ne przy­pad­ki uśred­nia­nia prze­strzen­ne­go współ­czyn­ni­ka dy­fu­zji.
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2009-11-10
Ocena uszko­dzeń kon­struk­cji.
mgr inż. Jo­achim Rzep­ka

2009-11-03
Pro­ces peł­za­nia drew­na jako kom­po­zy­tu
mgr inż. Kamil Paw­lik

2009-10-27
Sza­co­wa­nie współ­czyn­ni­ka wy­rów­na­nia tem­pe­ra­tu­ry przy wy­ko­rzy­sta­niu ter­mo­gra­mów
dr hab. inż. Zbi­gniew PER­KOW­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2009-10-20
Wpływ soli na efek­tyw­ną prze­wod­ność ciepl­ną ścian bu­dow­li za­byt­ko­wych.
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2009-10-13
Przy­ro­sto­wa forma twier­dze­nia o wza­jem­no­ści dla elek­tro­stryk­cji w cia­łach lep­ko­sprę­ży­stych
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2009-10-06
Spo­tka­nie or­ga­ni­za­cyj­ne