Gdzie jesteś: Strona główna / Badania i nauka / Seminaria / Se­mi­na­ria Ka­te­dral­ne (KMK­BII)

Se­mi­na­ria Ka­te­dral­ne (KMK­BII)

Uprzej­mie za­pra­sza­my na se­mi­na­ria or­ga­ni­zo­wa­ne przez
ze­spół „Me­cha­ni­ka”, Ka­te­dry Me­cha­ni­ki, Kon­struk­cji Bu­dow­la­nych i In­ży­nier­skich,
które od­by­wa­ją się w środy, o godz 10:00, w sali K-108, na Wy­dzia­le Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry, przy ul. Ka­to­wic­kiej 48

2017-05-10
Ana­li­za mo­dal­na: prze­gląd li­te­ra­tu­ry
mgr inż. Piotr BOBRA

2017-03-29
Cross-ko­re­la­cja sy­gna­łów trans­la­cyj­nych i ro­ta­cyj­nych (na przy­kła­dzie sej­smo­gra­mów wy­bra­ne­go wstrzą­su in­du­ko­wa­ne­go)
Da­riusz NA­WROC­KI

2016-11-30
Efek­ty pro­pa­ga­cji fal w mo­de­lo­wa­niu ruchu grun­tu
Da­riusz NA­WROC­KI

2016-11-09
Efek­ty pro­pa­ga­cji fal w mo­de­lo­wa­niu ruchu grun­tu
Da­riusz NA­WROC­KI

2016-11-02
Efek­ty pro­pa­ga­cji fal w mo­de­lo­wa­niu ruchu grun­tu
Da­riusz NA­WROC­KI