Gdzie jesteś: Strona główna / Badania i nauka / Seminaria / Se­mi­na­ria na­uko­we ad­iunk­tów/dok­to­rów

Se­mi­na­ria na­uko­we ad­iunk­tów/dok­to­rów

Uprzej­mie za­pra­sza­my na se­mi­na­ria ad­iunk­tów/dok­to­rów
które od­by­wa­ją się w każdą środę o godz. 09:15
w Auli im. prof. Oswalda Matei
 na Wy­dzia­le Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry przy ul. Ka­to­wic­kiej 48

Prowadzący

Dr hab. inż. Da­mian BĘBEN, pro­fe­sor uczel­ni

Cel Se­mi­na­rium

2023-06-21
Przegląd literatury dotyczący zagadnień stateczności stalowych belek stężonych lub usztywnionych poprzecznie
dr inż. Juliusz KUŚ

2023-06-07
Właściwości reologiczne zaczynów cementowych z dodatkiem nanocząstek
dr inż. Alina KALETA-JUROWSKA

2023-05-31
Kształtowanie zabudowy miejskiej na podstawie historycznej dzielnicy Kępna – Kamczatki
mgr inż. arch. Betina KOWALCZYK-ŁAKOMSKA

2023-05-24
Propozycja badania w ramach konkursu NCN Preludium 22: Planowanie zielonej infrastruktury na osiedlach modernistycznych w kontekście starzejącego się społeczeństwa
mgr inż. arch. Mateusz MIKOŁAJÓW

2023-05-17
Wzmocnienia elementów konstrukcyjnych metodą NSM – aktualny stan wiedzy na podstawie literatury
dr inż. Arkadiusz MORDAK

2023-05-10
Wzmocnienia elementów konstrukcyjnych metodą NSM – aktualny stan wiedzy na podstawie literatury
dr inż. Arkadiusz MORDAK

2023-04-26
Automated optimization of formwork design through spatial analysis in building information modeling
dr inż. Daniel PRZYWARA

2023-04-19
Metody szacowania modułu sprężystości betonu
dr inż. Krystian JUROWSKI

2023-04-12
Przegląd literatury w zakresie badań elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem metod DIC (Digital Image Correlation)
dr inż. Mariusz CZABAK

2023-04-05
Przegląd literatury w zakresie badań elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem metod DIC (Digital Image Correlation)
dr inż. Mariusz CZABAK

2023-03-29
Przegląd literatury dotyczący zagadnień stateczności stalowych belek stężonych usztywnionych poprzecznie
dr inż. Juliusz KUŚ

2023-03-22
Przegląd literatury w zakresie badań eksperymentalnych oraz badań numerycznych obejmujących słupy zespolone, w szczególności typu CFST
dr inż. Mariusz KUPINA

2023-03-15
Przegląd metod ograniczających ryzyko wystąpienia oblodzenia cięgien mostowych
dr inż. Marcin TATARA

2023-03-08
Symulacje CFD opływu powietrza wokół oblodzonych cięgien mostów podwieszonych – przegląd literatury
dr inż. Marcin TATARA

2023-03-01
Symulacje CFD opływu powietrza wokół oblodzonych cięgien mostów podwieszonych – przegląd literatury
dr inż. Marcin TATARA

2023-02-01
Projektowanie niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej: analiza chłonności działki w  modelu autorskim jako narzędzie projektowe – zagadnienia wstępne
mgr inż. arch. Radosław WANAGO

2023-01-18
Odporność konstrukcji drewnianych na oddziaływania sejsmiczne – przegląd literatury
mgr inż. Piotr BOBRA

2023-01-11
Variability evaluation of dynamic characteristics of highway steel bridge based on daily traffic-induced vibrations
mgr inż. Monika NAPIERAJ

2022-12-07
Odporność konstrukcji drewnianych na oddziaływania sejsmiczne – przegląd literatury
mgr inż. Piotr Bobra

2022-11-30
Wpływ wybranych aspektów na odpowiedź dynamiczną mostów drogowych – przegląd literatury
mgr inż. Monika Napieraj

2022-11-23
Czujniki do zastosowań w inżynierii lądowej
Michał Głowiński (EC TEST Systems Sp. z o.o.)

2022-11-16
Sprawozdanie z Intensive School for Advanced Graduate Studies ISAGS – Summer Schools 2022 oraz wyjazdu w ramach stypendium FNP
dr inż. Piotr BOŃKOWSKI, dr inż. Tomasz MALESKA

2022-10-19
Eksperymentalna identyfikacja bezpieczeństwa stropów drewnianych w przypadku wielokrotnych pożarów kominów stalowych
dr inż. Krzysztof DROŻDŻOL

2022-10-12
Badania wpływu sposobu kształtowania własnych struktur kopuł geodezyjnych poddanych obciążeniom statycznym i dynamicznym
dr inż. Dominika BYSIEC

2022-06-15
Szczelność i efektywność energetyczna budynku wykonanego z kołkowanego drewna laminowanego krzyżowo (DCLT) – studium przypadku. Część 2.
mgr inż. Anna DRZYMAŁA

2022-06-08
Sejsmiczna odporność smukłych stalagmitów
mgr inż. Marcin JAWORSKI

2022-06-01
Zrównoważone budownictwo oparte na materiałach naturalnych 
mgr inż. Igor KLEMENTOWSKI

2022-05-25
Inside Microapartment: Design Solutions to Support Future Sustainable Lifestyles
dr inż. arch. Anna SZCZIEGIELNIAK

2022-05-04
Prezentacja kierunków zainteresowań badawczych
mgr inż. arch. Kamila WILK

2022-04-27
Szczelność i efektywność energetyczna budynku wykonanego z kołkowanego drewna laminowanego krzyżowo (DCLT) – studium przypadku
mgr inż. Anna DRZYMAŁA

2022-04-20
Literature review on Analyses of DSSI Phenomena by Means of Experimental Tests and Numerical Modelling
dr. Glenda ABATE

2022-03-09
Deformacje zginanych elementów żelbetowych zbrojonych włóknami stalowymi
dr inż. Maciej KAŹMIEROWSKI

2022-03-09
Policy-making for peri-urban landscapes
dr inż. arch. Marcin SPYRA

2022-03-02
Monitorowanie stanu konstrukcji budowlanych za pomocą czujników rotacji
dr inż. Piotr BOŃKOWSKI

2022-01-12
Miniatura 5 – Badania eksperymentalne liczby Strouhala modelu oblodzonego cięgna mostu podwieszonego
dr inż. Marcin TATARA

2021-12-15
Miniatura 5 – Wpływ nanocząstek SiO2 na właściwości reologiczne zaczynów cementowych w obecności superplastyfikatora – ocena zjawiska tiksotropii
dr inż. Alina KALETA-JUROWSKA

2021-11-24
Pomysł na projekt badawczy – Miniatura 5 (NCN)
dr inż. Tomasz MALESKA

2021-11-24
A methodology to identify a fragment of painted glass from excavations at John Paul Ii Square in Wrocław
dr inż. arch. Justyna KLESZCZ

2021-06-09
Za­sto­so­wa­nie trans­for­ma­ty fal­ko­wej w SHM – prze­gląd li­te­ra­tu­ry
mgr inż. Marek NA­LEP­KA

2021-05-26
CFD ther­mal ana­ly­sis of a three-layer chim­ney used in re­si­den­tial bu­il­dings.
dr inż. Krzysz­tof DROŻ­DŻOL

2021-05-19
Za­sto­so­wa­nie trans­for­ma­ty fal­ko­wej w SHM – prze­gląd li­te­ra­tu­ry
mgr inż. Marek NA­LEP­KA

2021-05-12
Za­sto­so­wa­nie trans­for­ma­ty fal­ko­wej w SHM – prze­gląd li­te­ra­tu­ry
mgr inż. Marek NA­LEP­KA

2021-05-05
Pre­zen­ta­cja moż­li­wo­ści ba­daw­czych sys­te­mu ARA­MIS wraz ze wstęp­ny­mi wy­ni­ka­mi badań
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2021-04-28
Model i ba­da­nia eks­pe­ry­men­tal­ne trans­por­tu wil­go­ci w drew­nie uwzględ­nia­ją­cy dy­fu­zję i to­wa­rzy­szą­cą jej ad­sorp­cję pary wod­nej przez szkie­let ma­te­ria­łu
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2021-04-21
MO­NI­TO­RING T/C I T/S OD­CHY­LEŃ CZA­SO­WYCH I KOSZ­TO­WYCH HAR­MO­NO­GRA­MU PRZY UŻY­CIU PRO­STYCH WSKAŹ­NI­KÓW ME­TO­DY WAR­TO­ŚCI UZY­SKA­NEJ” (Mo­ni­to­ring T/C and T/S of time and cost va­rian­ces of sche­du­le using sim­ple ear­ned value me­thod in­di­ca­tors) – pu­bli­ka­cja w cza­so­pi­śmie Ap­plied Scien­ces.
dr inż. Da­niel PRZY­WA­RA

2021-04-14
Funk­cje śród­miej­skiej prze­strze­ni pu­blicz­nej we współ­cze­snym mie­ście – prze­gląd li­te­ra­tu­ry
dr inż. arch. Mar­cin GAŁ­KOW­SKI

2021-04-07
Se­ku­la­ry­za­cja w Eu­ro­pie. Ad­ap­ta­cje za­byt­ko­wych obiek­tów sa­kral­nych do no­wych funk­cji – pro­ble­ma­ty­ka za­gad­nie­nia, li­te­ra­tu­ra
dr inż. arch. Bar­ba­ra PIER­ŚCIO­NEK

2021-03-24
Nowe formy za­miesz­ka­nia – mikro-prze­strze­nie miesz­kal­ne. Prze­gląd li­te­ra­tu­ry
dr inż. arch. Anna SZCZE­GIEL­NIAK

2021-03-17
Prze­gląd ar­ty­ku­łów w cza­so­pi­śmie Jo­ur­nal of Bu­il­ding En­gi­ne­ering zwią­za­nych z ana­li­zą po­stę­pu­ją­cej ka­ta­stro­fy ze wzglę­du na znisz­cze­nie słu­pów
dr hab. inż. Se­we­ryn KOKOT, pro­fe­sor uczel­ni

2021-03-10
Se­ku­la­ry­za­cja w Eu­ro­pie. Ad­ap­ta­cje za­byt­ko­wych obiek­tów sa­kral­nych do no­wych funk­cji – pro­ble­ma­ty­ka za­gad­nie­nia, li­te­ra­tu­ra
dr inż. arch. Bar­ba­ra PIER­ŚCIO­NEK

2021-03-03
VE­GE­TA­BLE AND GAR­DE­NING TOWER OF OTH­MAR RU­TH­NER IN THE VO­IVOD­SHIP PARK OF CUL­TU­RE AND RE­CRE­ATION IN CHO­RZÓW – THE FIRST EXAM­PLE OF VER­TI­CAL FAR­MING IN PO­LAND. ME­TO­DO­LO­GIA, CEL I ZA­KRES PRACY
dr inż. arch. Ju­sty­na KLESZCZ

2021-02-24
Funk­cje śród­miej­skiej prze­strze­ni pu­blicz­nej we współ­cze­snym mie­ście – prze­gląd li­te­ra­tu­ry
dr inż. arch. Mar­cin GAŁ­KOW­SKI

2021-01-27
Ar­chi­tek­tu­ra zrów­no­wa­żo­na – prze­gląd ar­ty­ku­łów oraz wła­sne do­świad­cze­nia
mgr inż. arch. Ra­do­sław WA­NA­GO

2021-01-20
The lay­ers of hi­sto­ry: New ar­chi­tec­tu­re in­te­rven­tions in ca­stle ruins. Pro­ces pu­bli­ka­cyj­ny
mgr inż. arch. Iwona WIL­CZEK

2021-01-13
Za­sto­so­wa­nie metod ana­li­zy wie­lo­kry­te­rial­nej (MCDA) w za­gad­nie­niach bu­dow­la­nych. Prze­gląd wy­bra­nych po­zy­cji li­te­ra­tu­ro­wych
dr inż. Da­riusz FA­BIA­NOW­SKI

2020-12-16
Za­sto­so­wa­nie wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści w pro­jek­to­wa­niu do­świad­czeń użyt­kow­ni­ka w ar­chi­tek­tu­rze – prze­gląd li­te­ra­tu­ry
dr inż. arch. Mag­da­le­na WĄ­SO­WICZ

2020-12-09
Ana­li­za wpły­wu zmia­ny ukła­du sta­tycz­ne­go na re­dy­stry­bu­cje sił we­wnętrz­nych w kon­struk­cjach mo­sto­wych
mgr inż. Ka­ro­li­na JU­RASZ-DROZ­DOW­SKA

2020-12-02
Wpływ ruchu po­jaz­dów na czę­sto­tli­wo­ści drgań mostu – prze­gląd li­te­ra­tu­ry
mgr inż. Mo­ni­ka NA­PIE­RAJ

2020-11-25
Do­świad­cze­nia z ba­da­nia za­sto­so­wań czuj­ni­ków ro­ta­cji do de­tek­cji uszko­dzeń, na przy­kła­dzie ar­ty­ku­łu opu­bli­ko­wa­ne­go w cza­so­pi­śmie „Me­cha­ni­cal Sys­tems & Si­gnal Pro­ces­sing”
mgr inż. Łu­kasz Huras

2020-11-18
Grant NCN Mi­nia­tu­ra, od po­my­słu do fi­nan­so­wa­nia – Ocena wpły­wu ze­spo­le­nia dwu­te­owych belek drew­nia­nych z be­to­nem na bazie prosz­ków re­ak­tyw­nych (RPC) oraz wzmoc­nio­nych ta­śma­mi CFRP na ich sztyw­ność i no­śność
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2020-10-28
Kroki po­stę­po­wa­nia w pro­ce­sie pu­bli­ka­cyj­nym ar­ty­ku­łu „Two sub­di­vi­sion me­thods based on the re­gu­lar octa­he­dron for sin­gle- and do­uble-layer sphe­ri­cal geo­de­sic domes” w cza­so­pi­śmie In­ter­na­tio­nal Jo­ur­nal of Space Struc­tu­res.
dr inż. Do­mi­ni­ka PI­LAR­SKA

2020-10-21
Ba­da­nia nad opra­co­wa­niem sys­te­mu ko­mi­no­we­go z od­zy­skiem cie­pła w obu­do­wie per­li­to-be­to­no­wej de­dy­ko­wa­ne­go do urzą­dze­ń́ grzew­czych na pa­li­wa stałe” – do­świad­cze­nia z re­ali­za­cji gran­tu NCBiR w ra­mach współ­pra­cy z firmą JAWAR sp. z o.o.
dr inż. Krzysz­tof DROŻ­DŻOL

2020-10-14
Za­sto­so­wa­nie czuj­ni­ków ro­ta­cji w ana­li­zie mo­dal­nej żel­be­to­wych belek UHPC – do­świad­cze­nia z gran­tu NCN Mi­nia­tu­ra
dr inż. Piotr BOŃ­KOW­SKI

2020-03-04
Ba­da­nia ter­mo­wi­zyj­ne ciepl­nych wła­ści­wo­ści ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych – prze­gląd tech­nik i ba­da­nia wła­sne
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2020-01-29
Ba­da­nia ter­mo­wi­zyj­ne ciepl­nych wła­ści­wo­ści ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych – prze­gląd tech­nik i ba­da­nia wła­sne
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2020-01-22
Wstęp­ne wy­ni­ki pracy wdro­że­nio­wej przy re­ali­za­cji pro­jek­tu do­ty­czą­ce­go bu­do­wy mo­bil­nych ni­sko­ener­ge­tycz­nych smart-domów mo­du­ło­wych na tle li­te­ra­tu­ry świa­to­wej
dr inż. Ma­riusz KU­PI­NA

2020-01-15
Wstęp­ne wy­ni­ki pracy wdro­że­nio­wej przy re­ali­za­cji pro­jek­tu do­ty­czą­ce­go bu­do­wy mo­bil­nych ni­sko­ener­ge­tycz­nych smart-domów mo­du­ło­wych
dr inż. Ma­riusz KU­PI­NA

2020-01-08
Uprosz­czo­na me­to­da ob­li­cza­nia war­to­ści ob­wied­ni mo­men­tów zgi­na­ją­cych w pły­tach i bel­kach ze­spo­lo­nych sta­lo­wo-be­to­no­wych – prze­gląd li­te­ra­tu­ry
mgr inż. Marek Jur­kie­wicz

2019-12-11
Uprosz­czo­na me­to­da ob­li­cza­nia war­to­ści ob­wied­ni mo­men­tów zgi­na­ją­cych w pły­tach i bel­kach ze­spo­lo­nych sta­lo­wo-be­to­no­wych – prze­gląd li­te­ra­tu­ry
mgr inż. Marek Jur­kie­wicz

2019-11-27
Uprosz­czo­na me­to­da ob­li­cza­nia war­to­ści ob­wied­ni mo­men­tów zgi­na­ją­cych w pły­tach i bel­kach ze­spo­lo­nych sta­lo­wo-be­to­no­wych – prze­gląd li­te­ra­tu­ry
mgr inż. Marek Jur­kie­wicz

2019-11-20
Uprosz­czo­na me­to­da ob­li­cza­nia war­to­ści ob­wied­ni mo­men­tów zgi­na­ją­cych w pły­tach i bel­kach ze­spo­lo­nych sta­lo­wo-be­to­no­wych
mgr inż. Marek Jur­kie­wicz

2019-11-13
Pro­ble­ma­ty­ka li­cze­nia slo­tów pu­bli­ka­cyj­nych
mgr Agniesz­ka Gór­niak-Czar­nec­ka, dr hab. inż. Da­mian Bęben, prof. PO

2019-11-06
Prze­gląd cza­so­pism Jo­ur­nal of Bu­il­ding En­gi­ne­ering w aspek­cie te­ma­ty­ki prac ba­daw­czych pro­wa­dzo­nych na Wy­dzia­le Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej
dr inż. Krzysz­tof DROŻ­DŻOL

2019-10-30
Spra­woz­da­nie z kon­fe­ren­cji ‘5th In­ter­na­tio­nal Wor­king Group on Ro­ta­tio­nal Se­ismo­lo­gy work­shop’ 22-26.09.2019r. w Lake na Taj­wa­nie
dr inż. Piotr BOŃ­KOW­SKI

2019-10-23
Kon­fe­ren­cja Arch Brid­ges 2019 w Porto
mgr inż. To­masz MA­LE­SKA

2019-07-03
Ar­chi­tek­tu­ra, sztu­ka (pu­blicz­na)…, tro­chę eko­no­mii.
Krzysz­tof Żu­kow­ski

2019-05-22
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry z za­kre­su mo­de­lo­wa­nia in­for­ma­cji o bu­dyn­ku (BIM) w ar­chi­tek­tu­rze
dr inż. arch. Mag­da­le­na WĄ­SO­WICZ

2019-04-24
Prze­gląd wy­bra­nej li­te­ra­tu­ry w za­kre­sie kon­struk­cji ze­spo­lo­nych drew­nia­no-be­to­no­wych
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2019-04-17
Prze­gląd wy­bra­nych ar­ty­ku­łów do­ty­czą­cych badań ul­tra­dź­wię­ko­wych
dr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RA

2019-04-03
Ana­li­za cza­so­wo-kosz­to­wa w mo­ni­to­rin­gu robót har­mo­no­gra­mu bu­dow­la­ne­go
dr inż. Da­niel PRZY­WA­RA

2019-03-20
Prok­se­mi­ka: kiedy sztu­ka ar­chi­tek­tu­ry i urba­ni­sty­ki jest mie­rzal­na
dr hab. Wie­sław Si­kor­ski, dr inż. arch. Mar­cin Gał­kow­ski, dr inż. arch. Dawid Cie­ślik.

2019-03-06
Prok­se­mi­ka: kiedy sztu­ka ar­chi­tek­tu­ry i urba­ni­sty­ki jest mie­rzal­na
dr hab. Wie­sław Si­kor­ski, dr inż. arch. Mar­cin Gał­kow­ski, dr inż. arch. Dawid Cie­ślik.

2019-01-23
Pod­su­mo­wa­nia sty­pen­diów re­ali­zo­wa­nych w roku aka­de­mic­kim 2017/2018

2019-01-09
Duże ugię­cia belek – uję­cie ana­li­tycz­ne
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2018-11-21
Po­chod­na ułam­ko­wa w sen­sie Ca­pu­to – in­ter­pre­ta­cja fi­zycz­na i za­sto­so­wa­nie
dr Da­niel FRĄ­CZEK

2018-11-14
Roz­po­zna­wal­ność na­uko­wa w in­ter­ne­cie: ORCID, Re­se­ar­cher ID, Re­se­arch Gate, Go­ogle Scho­lar
dr hab. inż. Da­mian BĘBEN, pro­fe­sor uczel­ni

2018-11-07
Spra­woz­da­nie z 12th In­ter­na­tio­nal DIANA Users Me­eting w Porto
dr inż. To­masz MA­LE­SKA

2018-10-31
Go­tyc­kie ko­ścio­ły dwu­po­zio­mo­we, jako fe­no­men śre­dnio­wiecz­nej ar­chi­tek­tu­ry eu­ro­pej­skiej
dr inż. arch. Bar­ba­ra PIER­ŚCIO­NEK

2018-10-17
Spra­woz­da­nie z 5th In­ter­na­tio­nal Con­fe­ren­ce on Pro­tec­ti­ve Struc­tu­res, Po­znań 2018
dr hab. inż. Se­we­ryn KOKOT, pro­fe­sor uczel­ni

2018-10-10
Wszyst­kie drogi pro­wa­dzą do Rzymu… EAUH Rome 2018. Re­la­cja z 14 In­ter­na­tio­nal Con­fe­ren­ce on Urban Hi­sto­ry: Urban re­ne­wal and re­si­lien­ce. Ci­ties in com­pa­ra­ti­ve per­spec­ti­ves
dr hab. inż. arch. Mo­ni­ka Ewa ADAM­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2018-10-03
Spra­woz­da­nie z kon­fe­ren­cji „The Ele­venth U.S. Na­tio­nal Con­fe­ren­ce on Ear­thqu­ake En­gi­ne­ering”, 25-29.06.2018 r. w Los An­ge­les.
dr inż. Piotr BOŃ­KOW­SKI

2018-06-20
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry w za­kre­sie mo­stów grun­to­wo-sta­lo­wych pod ob­cią­że­niem sej­smicz­nym
   dr inż. To­masz MA­LE­SKA

2018-06-13
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry w za­kre­sie mo­stów grun­to­wo-sta­lo­wych pod ob­cią­że­niem sej­smicz­nym
   dr inż. To­masz MA­LE­SKA

2018-05-30
Nie­li­nio­wa, dy­na­micz­na iden­ty­fi­ka­cja kon­struk­cji żel­be­to­wej
mgr inż. Marek NA­LEP­KA

2018-05-23
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry zwią­za­ny z dy­na­micz­ną iden­ty­fi­ka­cją kon­struk­cji żel­be­to­wych
mgr inż. Marek NA­LEP­KA

2018-05-09
Beton w mo­no­li­tycz­nych ścia­nach szcze­li­no­wych
dr inż. Mag­da­le­na CZO­POW­SKA-LE­WAN­DO­WICZ

2018-04-18
Beton w mo­no­li­tycz­nych ścia­nach szcze­li­no­wych
dr inż. Mag­da­le­na CZO­POW­SKA-LE­WAN­DO­WICZ

2018-03-28
Rola i zna­cze­nie dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go w pro­ce­sie re­ak­ty­wa­cji spo­łecz­no – eko­no­micz­no – kul­tu­ro­wej pol­sko-cze­skie­go po­gra­ni­cza na wy­bra­nych przy­kła­dach prze­kształ­ceń prze­strze­ni po­wia­tu ny­skie­go
dr inż. arch. Piotr Opał­ka

2018-03-21
Rola i zna­cze­nie dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go w pro­ce­sie re­ak­ty­wa­cji spo­łecz­no – eko­no­micz­no – kul­tu­ro­wej pol­sko-cze­skie­go po­gra­ni­cza na wy­bra­nych przy­kła­dach prze­kształ­ceń prze­strze­ni po­wia­tu ny­skie­go
dr inż. arch. Piotr Opał­ka

2018-03-14
Wy­zwa­nia ba­daw­cze naj­wyż­szych bu­dyn­ków świa­ta
prof. dr hab. inż. Zbi­gniew ZE­MBA­TY

2018-02-28
Praca na­uko­wa w in­ter­dy­scy­pli­nar­nym śro­do­wi­sku
dr inż. arch. Mar­cin SPYRA

2018-01-17
Moż­li­wo­ści wy­ka­zy­wa­nia osią­gnięć pro­jek­to­wych i ar­ty­stycz­nych przez ar­chi­tek­tów w świe­tle Roz­po­rzą­dze­nia Mi­ni­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go
dr inż. arch. Mar­cin GAŁ­KOW­SKI

2018-01-10
Wpływ me­to­dy, pręd­ko­ści i czasu mie­sza­nia na wła­ści­wo­ści świe­żych i stward­nia­łych be­to­nów z prosz­ków re­ak­tyw­nych
dr inż. Aneta MA­TU­SZEK-CHMU­ROW­SKA

2018-01-03
Wpływ me­to­dy, pręd­ko­ści i czasu mie­sza­nia na wła­ści­wo­ści świe­żych i stward­nia­łych be­to­nów z prosz­ków re­ak­tyw­nych
dr inż. Aneta MA­TU­SZEK-CHMU­ROW­SKA

2017-12-20
Ana­li­zy oceny pa­ra­me­trycz­nej WBiA – wnio­ski od­no­śnie pu­bli­ko­wa­nia wy­ni­ków badań
dr hab. inż. Da­mian BĘBEN, pro­fe­sor uczel­ni

2017-12-06
Jak (nie)pisać ar­ty­ku­łów na­uko­wych
dr hab. inż. Da­mian BĘBEN, pro­fe­sor uczel­ni

2017-11-29
Jak (nie)pisać ar­ty­ku­łów na­uko­wych
dr hab. inż. Da­mian BĘBEN, pro­fe­sor uczel­ni

2017-11-22
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry z za­kre­su wy­ko­rzy­sta­nia po­pio­łów flu­idal­nych i ich wpływ na kształ­to­wa­nie wła­ści­wo­ści spoiw
mgr inż. Jo­lan­ta KO­WAL­SKA

2017-11-15
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry z za­kre­su wy­ko­rzy­sta­nia po­pio­łów flu­idal­nych i ich wpływ na kształ­to­wa­nie wła­ści­wo­ści spoiw
mgr inż. Jo­lan­ta KO­WAL­SKA

2017-10-25
Wstęp do prze­glą­du li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cy słu­pów ze­spo­lo­nych sta­lo­wo-be­to­no­wych w uję­ciu badań do­świad­czal­nych oraz nu­me­rycz­nych
dr inż. Ma­riusz KU­PI­NA

2017-10-18
Wstęp do prze­glą­du li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cy słu­pów ze­spo­lo­nych sta­lo­wo-be­to­no­wych w uję­ciu badań do­świad­czal­nych oraz nu­me­rycz­nych
dr inż. Ma­riusz KU­PI­NA

2017-07-05
Wy­bra­ne aspek­ty roz­pra­wy ha­bi­li­ta­cyj­nej
dr inż. Anna RAW­SKA-SKOT­NICZ­NY

2017-06-28
Ana­li­za wpły­wu zmia­ny ukła­du sta­tycz­ne­go na re­dy­stry­bu­cję sił we­wnętrz­nych w kon­struk­cjach mo­sto­wych
mgr inż. Ka­ro­li­na JU­RASZ-DROZ­DOW­SKA

2017-06-21
Ana­li­za wpły­wu zmia­ny ukła­du sta­tycz­ne­go na re­dy­stry­bu­cję sił we­wnętrz­nych w kon­struk­cjach mo­sto­wych
mgr inż. Ka­ro­li­na JU­RASZ-DROZ­DOW­SKA

2017-06-14
Mi­kro­prze­strzeń miesz­kal­na, kry­te­ria mi­ni­ma­li­za­cji, ty­po­lo­gia i spo­so­by kształ­to­wa­nia – prze­gląd li­te­ra­tu­ry
dr inż. arch. Anna SZCZE­GIEL­NIAK

2017-06-07
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cy pro­jek­to­wa­nia i mo­de­lo­wa­nia stu­dzie­nek ka­na­li­za­cyj­nych
mgr inż. Jo­an­na NO­WAC­KA

2017-05-17
Wpływ tem­pe­ra­tu­ry na wła­ści­wo­ści re­olo­gicz­ne za­czy­nów ce­men­to­wych
dr inż. Alina KA­LE­TA-JU­ROW­SKA

2017-05-10
Wpływ tem­pe­ra­tu­ry na wła­ści­wo­ści re­olo­gicz­ne za­czy­nów ce­men­to­wych
dr inż. Alina KA­LE­TA-JU­ROW­SKA

2017-04-26
Co­ho­using w od­po­wie­dzi na po­trze­by spo­łe­czeń­stwa
dr inż. arch. Dawid Cie­ślik

2017-04-19
Co­ho­using w od­po­wie­dzi na po­trze­by spo­łe­czeń­stwa
dr inż. arch. Dawid Cie­ślik

2017-04-12
Co­ho­using w od­po­wie­dzi na po­trze­by spo­łe­czeń­stwa
dr inż. arch. Dawid Cie­ślik

2017-04-05
Co­ho­using w od­po­wie­dzi na po­trze­by spo­łe­czeń­stwa
dr inż. arch. Dawid Cie­ślik

2017-03-29
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry w za­kre­sie badań ul­tra­dź­wię­ko­wych w dia­gno­sty­ce kon­struk­cji żel­be­to­wych
dr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RA

2017-03-22
DIANA FEA – pro­gram do za­awan­so­wa­nej ana­li­zy geo­tech­nicz­nej i sej­smicz­nej
mgr inż. To­masz MA­LE­SKA

2017-03-15
Ko­pu­ły sfe­rycz­ne – jed­no­war­stwo­we struk­tu­ry prę­to­we
dr inż. Do­mi­ni­ka PI­LAR­SKA

2017-03-08
Ko­pu­ły sfe­rycz­ne – jed­no­war­stwo­we struk­tu­ry prę­to­we
dr inż. Do­mi­ni­ka PI­LAR­SKA

2017-02-01
Nie­li­nio­we mo­de­lo­wa­nie kon­struk­cji żel­be­to­wej w pro­gra­mie Se­ismo­Struct
mgr inż. Marek NA­LEP­KA

2017-01-25
Se­mi­na­rium pod­su­mo­wu­ją­ce wy­ko­na­ne prace, w ra­mach do­ta­cji ce­lo­wej na pro­wa­dze­nia badań na­uko­wych lub prac roz­wo­jo­wych oraz zadań z nimi zwią­za­nych, słu­żą­cych roz­wo­jo­wi mło­dych na­ukow­ców oraz uczest­ni­ków stu­diów dok­to­ranc­kich
dr hab. inż. Da­mian BĘBEN, pro­fe­sor uczel­ni

2017-01-18
Nie­li­nio­we mo­de­lo­wa­nie kon­struk­cji żel­be­to­wej w pro­gra­mie Se­ismo­Struct
mgr inż. Marek NA­LEP­KA

2017-01-11
Nie­li­nio­we mo­de­lo­wa­nie kon­struk­cji żel­be­to­wej w pro­gra­mie Se­ismo­Struct
mgr inż. Marek NA­LEP­KA

2016-12-14
Nie­li­nio­we mo­de­lo­wa­nie kon­struk­cji żel­be­to­wej w pro­gra­mie Se­ismo­Struct
mgr inż. Marek NA­LEP­KA

2016-12-14
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry ze sta­tecz­no­ści kon­struk­cji sta­lo­wych (cd)
mgr inż. To­masz MA­LE­SKA

2016-12-07
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry ze sta­tecz­no­ści kon­struk­cji sta­lo­wych (cd)
mgr inż. To­masz MA­LE­SKA

2016-11-30
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry ze sta­tecz­no­ści kon­struk­cji sta­lo­wych
mgr inż. To­masz MA­LE­SKA

2016-11-23
Za­leż­ność po­mię­dzy dy­na­micz­nym mo­du­łem sprę­ży­sto­ści a wy­trzy­ma­ło­ścią na ści­ska­nie be­to­nu (cd)
mgr inż. Kry­stian JU­ROW­SKI

2016-11-16
Za­leż­ność po­mię­dzy dy­na­micz­nym mo­du­łem sprę­ży­sto­ści a wy­trzy­ma­ło­ścią na ści­ska­nie be­to­nu
mgr inż. Kry­stian JU­ROW­SKI

2016-11-09
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry świa­to­wej z uwzględ­nie­niem wpły­wu po­dat­no­ści wę­złów na sta­tecz­ność belek-słu­pów (ram) sta­lo­wych (cd)
mgr inż. Jo­an­na NO­WAC­KA

2016-11-02
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry świa­to­wej z uwzględ­nie­niem wpły­wu po­dat­no­ści wę­złów na sta­tecz­ność belek-słu­pów (ram) sta­lo­wych (cd)
mgr inż. Jo­an­na NO­WAC­KA

2016-10-26
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry świa­to­wej z uwzględ­nie­niem wpły­wu po­dat­no­ści wę­złów na sta­tecz­ność belek-słu­pów (ram) sta­lo­wych
mgr inż. Jo­an­na NO­WAC­KA

2016-10-19
Spra­woz­da­nie z kon­fe­ren­cji „The Sixth In­ter­na­tio­nal Con­fe­ren­ce on Struc­tu­ral En­gi­ne­ering, Me­cha­nics and Com­pu­ta­tion (SEMC 2016)” w Kapsz­ta­dzie
dr inż. Piotr BOŃ­KOW­SKI

2016-10-12
Spra­woz­da­nie z kon­fe­ren­cji „The Sixth In­ter­na­tio­nal Con­fe­ren­ce on Struc­tu­ral En­gi­ne­ering, Me­cha­nics and Com­pu­ta­tion (SEMC 2016)” w Kapsz­ta­dzie
dr inż. Piotr BOŃ­KOW­SKI

2016-06-01
Nie­li­nio­wy model MES kon­struk­cji żel­be­to­wej w pro­gra­mie Se­ismo­Struct
mgr inż. Marek NA­LEP­KA

2016-05-25
Nie­li­nio­wy model MES kon­struk­cji żel­be­to­wej w pro­gra­mie Se­ismo­Struct
mgr inż. Marek NA­LEP­KA

2016-05-18
Nie­li­nio­wy model MES kon­struk­cji żel­be­to­wej w pro­gra­mie Se­ismo­Struct
mgr inż. Marek NA­LEP­KA

2016-05-11
Szcze­gó­ło­wy prze­gląd li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cej po­mia­rów drgań, oraz wy­bra­ne opisy pa­ten­to­we
dr Józef DUDA

2016-04-13
Szcze­gó­ło­wy prze­gląd li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cej po­mia­rów drgań, oraz wy­bra­ne opisy pa­ten­to­we
dr Józef DUDA

2016-04-06
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry świa­to­wej z za­kre­su ana­li­zy cza­so­wo-kosz­to­wej w mo­ni­to­rin­gu robót bu­dow­la­nych. Omó­wie­nie ar­ty­ku­łu: CRI­TI­CAL ANA­LY­SIS ON EAR­NED VALUE(EVM) MA­NA­GE­MENT TECH­NI­QUE IN BU­IL­DING CON­STRUC­TION” (L. Cândido, L. Mählmann, H.​José)
dr inż. Da­niel PRZY­WA­RA

2016-03-30
Pa­ten­ty i prawa ochron­ne – wdro­że­nia i za­sto­so­wa­nia
dr Józef DUDA

2016-03-23
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry świa­to­wej do­ty­czą­cej nie­li­nio­wych mo­de­li żel­be­tu
dr inż. Piotr BOŃ­KOW­SKI

2016-03-16
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry świa­to­wej do­ty­czą­cej nie­li­nio­wych mo­de­li żel­be­tu
dr inż. Piotr BOŃ­KOW­SKI

2016-03-09
Cza­so­pi­sma tra­dy­cyj­ne i cza­so­pi­sma Open acces – wa­run­ki, do­stęp­ność i opła­ty
dr Józef DUDA

2016-03-02
Prze­wod­no­ści elek­trycz­nej nie­me­ta­lo­wych ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych
dr Vo­lo­dy­myr BOY­CHUK

2016-02-24
Zmia­ny w mi­ni­ste­rial­nej punk­ta­cji pol­skich cza­so­pism z listy 'B’ w ob­sza­rze ar­chi­tek­tu­ry i bu­dow­nic­twa
dr hab. inż. arch. Mo­ni­ka Ewa ADAM­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2016-01-27
Pod­su­mo­wa­nie wy­ko­na­nych prac w ra­mach do­ta­cji ce­lo­wej na pro­wa­dze­nia badań na­uko­wych lub prac roz­wo­jo­wych oraz zadań z nimi zwią­za­nych, słu­żą­cych roz­wo­jo­wi mło­dych na­ukow­ców oraz uczest­ni­ków stu­diów dok­to­ranc­kich.
prof. dr hab. inż. Zbi­gniew ZE­MBA­TY

2016-01-20
Ana­li­za kon­struk­cyj­na bu­dow­li hi­sto­rycz­nych z per­spek­ty­wy badań em­pi­rycz­nych. Ko­pu­ły mu­ro­wa­ne, od hi­sto­rycz­nych dys­put do mo­de­li nu­me­rycz­nych. | Uprosz­czo­na pro­ce­du­ra oceny zdol­no­ści sej­smicz­nych łuków mu­ro­wych.
mgr inż. Agata GĄ­SOW­SKA

2016-01-13
Prze­wod­ność elek­trycz­na nie­me­ta­lo­wych ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych
dr Vo­lo­dy­myr BOY­CHUK

2015-12-16
Prze­wod­ność elek­trycz­na nie­me­ta­lo­wych ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych
dr Vo­lo­dy­myr BOY­CHUK

2015-12-09
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry z za­kre­su or­ga­ni­za­cji i za­rzą­dza­nia pro­duk­cją bu­dow­la­ną
dr inż. Da­niel PRZY­WA­RA

2015-11-25
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cej ba­da­nia de­for­ma­cji obiek­tów bu­dow­la­nych za po­mo­cą ska­ne­ra la­se­ro­we­go
mgr inż. Krzysz­tof GLOM­BI­CA

2015-11-18
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cej ba­da­nia de­for­ma­cji obiek­tów bu­dow­la­nych za po­mo­cą ska­ne­ra la­se­ro­we­go
mgr inż. Krzysz­tof GLOM­BI­CA

2015-11-04
Pre­zen­ta­cja pro­gra­mu OPEN­SE­ES
mgr inż. Marek NA­LEP­KA

2015-10-28
Omó­wie­nie ar­ty­ku­łu „MO­NI­TO­RING I KON­TRO­LA BU­FO­RÓW CZASU W ME­TO­DZIE MP-KP”, R. Mar­cin­kow­ski, M. Po­łoń­ski, K. Pru­szyńś­ki (In­ży­nie­ria Mor­ska i Geo­tech­ni­ka, 2013)
dr inż. Da­niel PRZY­WA­RA

2015-10-21
Omó­wie­nie badań eks­pe­ry­men­tal­nych bez­pie­czeń­stwa po­ża­ro­we­go ko­mi­nów na przy­kła­dzie ar­ty­ku­łu: „An Expe­ri­men­tal Study on the Ef­fect of De­sign Flue Gas Tem­pe­ra­tu­re on the Fire Sa­fe­ty of Chim­neys” au­tor­stwa Pert­tu Lep­pa­nen, Timo Inha and Matti Pent­ti
dr inż. Krzysz­tof DROŻ­DŻOL

2015-10-14
Dy­na­micz­na iden­ty­fi­ka­cja nie­li­nio­we­go mo­de­lu MES kon­struk­cji żel­be­to­wej pod­da­nej znacz­nym uszko­dze­niom
mgr inż. Marek NA­LEP­KA

2015-10-07
Dy­na­micz­na iden­ty­fi­ka­cja nie­li­nio­we­go mo­de­lu MES kon­struk­cji żel­be­to­wej pod­da­nej znacz­nym uszko­dze­niom
mgr inż. Marek NA­LEP­KA

2015-06-03
Sys­te­my śro­do­wi­sko­we a lo­kal­ne oto­cze­nie czło­wie­ka
dr hab. inż. arch. Bo­gu­sław SZUBA, prof. PO

2015-05-27
Apli­ka­cja o sty­pen­dium ba­daw­cze In­sty­tu­tu Her­de­ra w Mar­bur­gu (Hesja/Niem­cy) – po­nadre­gio­nal­ne­go ośrod­ka badań hi­sto­rycz­nych nad Eu­ro­pą środ­ko­wo-wschod­nią. Zgło­szo­ny pro­jekt ba­daw­czy: „Map­ping the in­di­vi­du­ali­ty. Phe­no­me­non of the me­die­val mar­ket squ­ares of Si­le­sia re­gion”.
dr hab. inż. arch. Mo­ni­ka Ewa ADAM­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2015-05-20
Apli­ka­cja o sty­pen­dium ba­daw­cze In­sty­tu­tu Her­de­ra w Mar­bur­gu (Hesja/Niem­cy) – po­nadre­gio­nal­ne­go ośrod­ka badań hi­sto­rycz­nych nad Eu­ro­pą środ­ko­wo-wschod­nią. Zgło­szo­ny pro­jekt ba­daw­czy: „Map­ping the in­di­vi­du­ali­ty. Phe­no­me­non of the me­die­val mar­ket squ­ares of Si­le­sia re­gion”.
dr hab. inż. arch. Mo­ni­ka Ewa ADAM­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2015-05-13
In­di­ca­tors of Cul­tu­ral Eco­sys­tem Se­rvi­ces for urban plan­ning: a re­view
dr inż. arch. Mar­cin SPYRA

2015-05-06
In­di­ca­tors of Cul­tu­ral Eco­sys­tem Se­rvi­ces for urban plan­ning: a re­view
dr inż. arch. Mar­cin SPYRA

2015-04-29
Pre­zen­ta­cja wnio­sku o fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu ba­daw­cze­go NCN pt. „Wpływ ob­lo­dze­nia na ae­ro­dy­na­mi­kę cię­gien mo­stów pod­wie­szo­nych”
dr hab. inż. Piotr GÓR­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2015-04-22
Prze­gląd spe­cjal­ne­go nu­me­ru J. of Eng. Me­cha­nics ASCE dot. mo­ni­to­ro­wa­nia kon­struk­cji bu­dow­la­nych
mgr inż. Marek NA­LEP­KA, mgr inż. Marek JUR­KIE­WICZ

2015-04-15
Prze­gląd spe­cjal­ne­go nu­me­ru J. of Eng. Me­cha­nics ASCE dot. mo­ni­to­ro­wa­nia kon­struk­cji bu­dow­la­nych
mgr inż. Marek NA­LEP­KA, mgr inż. Marek JUR­KIE­WICZ

2015-04-08
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry dot. za­sto­so­wa­nia tech­nik fal­ko­wych w iden­ty­fi­ka­cji nie­li­nio­wych efek­tów i uszko­dzeń kon­struk­cji
mgr inż. Marek NA­LEP­KA

2015-04-01
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry dot. za­sto­so­wa­nia tech­nik fal­ko­wych w iden­ty­fi­ka­cji nie­li­nio­wych efek­tów i uszko­dzeń kon­struk­cji
mgr inż. Marek NA­LEP­KA

2015-03-18
Pa­ten­ty – fakty i mity
dr hab. inż. Woj­ciech ANI­GACZ, pro­fe­sor uczel­ni

2015-03-11
No­śność krę­pych osio­wo ści­ska­nych słu­pów sta­lo­wo-be­to­no­wych w po­sta­ci kwa­dra­to­wych rur wy­peł­nio­nych be­to­nem zwy­kłym
dr inż. Ma­riusz KU­PI­NA

2015-03-04
No­śność krę­pych osio­wo ści­ska­nych słu­pów sta­lo­wo-be­to­no­wych w po­sta­ci kwa­dra­to­wych rur wy­peł­nio­nych be­to­nem zwy­kłym
dr inż. Ma­riusz KU­PI­NA

2015-02-11
No­śność krę­pych osio­wo ści­ska­nych słu­pów sta­lo­wo-be­to­no­wych w po­sta­ci kwa­dra­to­wych rur wy­peł­nio­nych be­to­nem zwy­kłym
dr inż. Ma­riusz KU­PI­NA

2015-02-04
No­śność krę­pych osio­wo ści­ska­nych słu­pów sta­lo­wo-be­to­no­wych w po­sta­ci kwa­dra­to­wych rur wy­peł­nio­nych be­to­nem zwy­kłym
dr inż. Ma­riusz KU­PI­NA

2015-01-21
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry świa­to­wej do­ty­czą­cej pla­no­wa­nia eks­pe­ry­men­tal­nych badań sta­tecz­no­ści belek sta­lo­wych
dr inż. Ju­liusz KUŚ

2015-01-14
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry świa­to­wej do­ty­czą­cej pla­no­wa­nia eks­pe­ry­men­tal­nych badań sta­tecz­no­ści belek sta­lo­wych
dr inż. Ju­liusz KUŚ

2014-12-17
Spra­woz­da­nia z NBS mło­dych za rok 2014
mgr inż. Mar­cin Ta­ta­ra, mgr inż. Ma­riusz Cza­bak, mgr inż. Ka­ro­li­na Go­zar­ska, mgr inż. Alina Ka­le­ta, dr inż. Ju­liusz Kuś, mgr inż. Krzysz­tof Irek, mgr inż. Jo­an­na Skow­roń­ska

2014-12-03
Wie­lo­eta­po­wy eks­pe­ry­ment czte­ro­punk­to­we­go zgi­na­nia drew­nia­no-be­to­no­wej belki ze­spo­lo­nej
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2014-11-26
Kwa­li­fi­ka­cja sej­smicz­na odłącz­ni­ka wy­so­kie­go na­pię­cia SGF 245 – prze­bieg eks­pe­ry­men­tu na stole sej­smicz­nym w Ber­ga­mo
mgr inż. Piotr BOBRA

2014-11-19
Po­szu­ki­wa­nie pa­ra­me­trów w za­da­niu o wielu nie­wia­do­mych – przy­kład prak­tycz­ny
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2014-11-05
Po­mia­ry ter­mo­wi­zyj­ne w ba­da­niach ma­te­ria­łów – prze­gląd świa­to­wej li­te­ra­tu­ry
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2014-11-05
In­for­ma­cje nt. pro­gra­mu „Pre­lu­dium”
mgr inż. Piotr BOBRA

2014-10-29
Po­mia­ry ter­mo­wi­zyj­ne w ba­da­niach ma­te­ria­łów – prze­gląd świa­to­wej li­te­ra­tu­ry
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2014-10-22
Po­mia­ry ter­mo­wi­zyj­ne w ba­da­niach ma­te­ria­łów – prze­gląd świa­to­wej li­te­ra­tu­ry
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2014-10-15
Po­mia­ry ter­mo­wi­zyj­ne w ba­da­niach ma­te­ria­łów – prze­gląd świa­to­wej li­te­ra­tu­ry
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2014-06-18
Omó­wie­nie ar­ty­ku­łu „Hi­sto­ric brid­ge mo­del­ling using laser scan­ning, gro­und pe­ne­tra­ting radar and fi­ni­te ele­ment me­thods in the con­text of struc­tu­ral dy­na­mics”
mgr inż. Krzysz­tof GLOM­BI­CA

2014-06-04
Ana­li­za cza­so­wo-kosz­to­wa prze­sto­jów pro­duk­cyj­nych w wią­za­nym ciągu tech­no­lo­gicz­nym robót – prze­gląd li­te­ra­tu­ry
dr inż. Da­niel PRZY­WA­RA

2014-05-28
The fe­asi­bi­li­ty of im­ple­men­ting cross-bor­der land-use ma­na­ge­ment stra­te­gies: A re­port from three Upper Si­le­sian Eu­ro­re­gions
dr inż. arch. Mar­cin SPYRA

2014-05-21
Za­sto­so­wa­nie ana­li­zy fal­ko­wej w za­gad­nie­niach de­tek­cji uszko­dzeń kon­struk­cji
mgr inż. Marek NA­LEP­KA

2014-05-14
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry świa­to­wej do­ty­czą­cej prze­wo­dów ko­mi­no­wych
dr inż. Krzysz­tof DROŻ­DŻOL

2014-05-14
Za­sto­so­wa­nia rów­nań Ber­no­ul­lie­go dla ko­mi­nów
prof. dr hab. inż. An­drzej KO­ŁO­DZIEJ

2014-05-07
Za­sto­so­wa­nie ana­li­zy fal­ko­wej w za­gad­nie­niach de­tek­cji uszko­dzeń kon­struk­cji
mgr inż. Marek NA­LEP­KA

2014-04-30
Za­sto­so­wa­nie ana­li­zy fal­ko­wej w za­gad­nie­niach de­tek­cji uszko­dzeń kon­struk­cji
mgr inż. Marek NA­LEP­KA

2014-04-23
Oma­wia­nie ar­ty­ku­łów z cza­so­pi­sma „In­ter­na­tio­nal Jou:rnal of Ar­chi­tec­tu­ral He­ri­ta­ge Con­se­rva­tion, Ana­ly­sis, and Re­sto­ra­tion”
dr inż. Prze­my­sław JA­KIEL

2014-04-16
Oma­wia­nie ar­ty­ku­łów z cza­so­pi­sma „In­ter­na­tio­nal Jou:rnal of Ar­chi­tec­tu­ral He­ri­ta­ge Con­se­rva­tion, Ana­ly­sis, and Re­sto­ra­tion”
dr inż. Prze­my­sław JA­KIEL

2014-04-09
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry świa­to­wej do­ty­czą­cej prze­wo­dów ko­mi­no­wych
dr inż. Krzysz­tof DROŻ­DŻOL

2014-04-09
Oma­wia­nie ar­ty­ku­łów z cza­so­pi­sma „In­ter­na­tio­nal Jo­ur­nal of Ar­chi­tec­tu­ral He­ri­ta­ge: Con­se­rva­tion, Ana­ly­sis, and Re­sto­ra­tion”
dr inż. Prze­my­sław JA­KIEL

2014-03-26
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry świa­to­wej do­ty­czą­cej prze­wo­dów ko­mi­no­wych
dr inż. Krzysz­tof DROŻ­DŻOL

2014-03-26
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry świa­to­wej do­ty­czą­cej mo­stów że­liw­nych
dr inż. Prze­my­sław JA­KIEL

2014-03-19
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry świa­to­wej do­ty­czą­cej prze­wo­dów ko­mi­no­wych
dr inż. Krzysz­tof DROŻ­DŻOL

2014-03-19
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry świa­to­wej do­ty­czą­cej mo­stów że­liw­nych
dr inż. Prze­my­sław JA­KIEL

2014-03-12
Za­sto­so­wa­nie płyt GFRP w po­mo­stach obiek­tów mo­sto­wych(cz. I).
Ochro­na przed ha­ła­sem te­re­nu przy­le­głe­go do au­to­stra­do­wych bu­dow­li mo­sto­wych (cz. II).
dr inż. Beata STAN­KIE­WICZ

2014-03-05
Za­sto­so­wa­nie płyt GFRP w po­mo­stach obiek­tów mo­sto­wych(cz. I).
Ochro­na przed ha­ła­sem te­re­nu przy­le­głe­go do au­to­stra­do­wych bu­dow­li mo­sto­wych (cz. II).
dr inż. Beata STAN­KIE­WICZ

2014-02-26
Prze­gląd list cza­so­pism MNiSzW do­ty­czą­cych bu­dow­nic­twa i me­cha­ni­ki
mgr inż. Jo­an­na NO­WAC­KA

2014-01-22
Ana­li­za wpły­wu ob­lo­dze­nia na za­gad­nie­nia ae­ro­dy­na­mi­ki cię­gien mostu pod­wie­szo­ne­go III Ty­siąc­le­cia im. Jana Pawła II w Gdań­sku
dr inż. Mar­cin TA­TA­RA

2014-01-22
Skład che­micz­ny, fa­zo­wy i zmien­ność skła­du po­pio­łów lot­nych z flu­idal­ne­go spa­la­nia
mgr inż. Jo­lan­ta KO­WAL­SKA

2014-01-15
Za­sto­so­wa­nie płyt GFRP w po­mo­stach obiek­tów mo­sto­wych(cz. I).
Ochro­na przed ha­ła­sem te­re­nu przy­le­głe­go do au­to­stra­do­wych bu­dow­li mo­sto­wych (cz. II).
dr inż. Beata STAN­KIE­WICZ

2014-01-08
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry z uwzględ­nie­niem ana­li­zy sta­tecz­no­ści belek-słu­pów z pod­po­ra­mi po­dat­ny­mi pod okre­ślo­nym ukła­dem ob­cią­żeń.
mgr inż. Jo­an­na NO­WAC­KA

2013-12-04
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry z uwzględ­nie­niem ana­li­zy sta­tycz­nej belek-słu­pów z pod­po­ra­mi po­dat­ny­mi pod okre­ślo­nym ukła­dem ob­cią­żeń
mgr inż. Jo­an­na NO­WAC­KA

2013-11-27
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry z uwzględ­nie­niem ana­li­zy sta­tycz­nej belek-słu­pów z pod­po­ra­mi po­dat­ny­mi pod okre­ślo­nym ukła­dem ob­cią­żeń
mgr inż. Jo­an­na NO­WAC­KA

2013-11-06
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry pod kątem za­gad­nień zwią­za­nych z ana­li­zą po­dat­no­ści złącz w ukła­dach ze­spo­lo­nych drew­nia­no-be­to­no­wych
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2013-10-23
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry pod kątem za­gad­nień zwią­za­nych z ana­li­zą po­dat­no­ści złącz w ukła­dach ze­spo­lo­nych drew­nia­no-be­to­no­wych
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2013-06-19
Spra­woz­da­nie z wi­zy­ty w kli­ma­tycz­nym la­bo­ra­to­rium in­ży­nie­rii wia­tro­wej Cze­skiej Aka­de­mii Nauk w Telc, Cze­chy
dr hab. inż. Piotr Gór­ski, prof. PO, mgr inż. Mar­cin Ta­ta­ra

2013-06-05
Wa­run­ki tech­nicz­ne re­ali­za­cji dróg i mo­stów w świe­tle po­rad­ni­ka Da­shof­fer dla kie­row­ni­ków budów
dr inż. Prze­my­sław JA­KIEL

2013-05-29
Wa­run­ki tech­nicz­ne re­ali­za­cji dróg i mo­stów w świe­tle po­rad­ni­ka Da­shof­fer dla kie­row­ni­ków budów
dr inż. Prze­my­sław JA­KIEL

2013-05-22
Me­to­dy ana­li­zy sta­tecz­no­ści skarp i zbo­czy sto­so­wa­ne do prze­wi­dy­wa­nia po­ten­cjal­nych i sta­bi­li­zo­wa­nia za­ist­nia­łych osu­wisk – prze­gląd li­te­ra­tu­ry
dr inż. Ja­nusz UK­LE­JA

2013-05-15
Me­to­dy ana­li­zy sta­tecz­no­ści skarp i zbo­czy sto­so­wa­ne do prze­wi­dy­wa­nia po­ten­cjal­nych i sta­bi­li­zo­wa­nia za­ist­nia­łych osu­wisk – prze­gląd li­te­ra­tu­ry
dr inż. Ja­nusz UK­LE­JA

2013-05-08
Me­to­dy ana­li­zy sta­tecz­no­ści skarp i zbo­czy sto­so­wa­ne do prze­wi­dy­wa­nia po­ten­cjal­nych i sta­bi­li­zo­wa­nia za­ist­nia­łych osu­wisk – prze­gląd li­te­ra­tu­ry
dr inż. Ja­nusz UK­LE­JA

2013-04-24
The Dy­na­mic Be­ha­vior and Vi­bra­tion Mo­ni­to­ring of Re­in­for­ced Con­cre­te Beams
mgr inż. Kry­stian JU­ROW­SKI

2013-04-17
Prze­gląd li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cej sej­smicz­nej kwa­li­fi­ka­cji odłącz­ni­ków wy­so­kich na­pięć
mgr inż. Piotr BOBRA

2013-04-10
Prze­glad li­te­ra­tu­ry do­ty­czą­cej sej­smicz­nej kwa­li­fi­ka­cji odłącz­ni­ków wy­so­kich na­pięć
mgr inż. Piotr BOBRA

2013-04-03
Prze­gląd ak­tu­al­nych po­stę­po­wań ha­bi­li­ta­cyj­nych w dys­cy­pli­nie ar­chi­tek­tu­ra i urba­ni­sty­ka
dr hab. inż. arch. Mo­ni­ka Ewa ADAM­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2013-03-27
Sza­co­wa­nie mo­du­łu Youn­ga i sztyw­no­ści złą­cza w kon­struk­cjach ze­spo­lo­nych na pod­sta­wie czę­sto­tli­wo­ści drgań wła­snych
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2013-03-13
J.​Kuś – Ciąg dal­szy prze­glą­du li­te­ra­tu­ry
dr inż. Ju­liusz KUŚ

2012-12-11
Ba­da­nia wła­sne słu­pów ze­spo­lo­nych
dr inż. Ma­riusz KU­PI­NA

2010-01-20
Ba­da­nia eks­pe­ry­men­tal­ne ele­men­tów wzmac­nia­nych włók­na­mi szkla­ny­mi.
dr inż. Beata STAN­KIE­WICZ

2010-01-13
Ob­cią­że­nie tem­pe­ra­tu­rą trzo­nu prze­my­sło­wych ko­mi­nów wie­lo­prze­wo­do­wych na pod­sta­wie eks­pe­ry­men­tu w skali na­tu­ral­nej.
dr inż. Le­sław Tar­czyń­ski

2009-12-16
Za­gad­nie­nia współ­pra­cy kon­struk­cji z pod­ło­żem grun­to­wym
dr inż. Li­lian­na Sa­dec­ka

2009-12-02
Re­wi­ta­li­za­cja by­łych te­re­nów prze­my­sło­wych na te­re­nach zur­ba­ni­zo­wa­nych. Aspekt otwar­tych te­re­nów pu­blicz­nych.
dr inż. arch. Anna Wło­dar­czyk

2009-11-25
Współ­czyn­ni­ki trans­por­tu masy (w szcze­gól­no­ści wody) w cia­łach ka­pi­lar­no-po­ro­wa­tych – część II
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2009-11-18
Współ­czyn­ni­ki trans­por­tu masy (w szcze­gól­no­ści wody) w cia­łach ka­pi­lar­no-po­ro­wa­tych – część I
dr hab. inż. Ja­dwi­ga ŚWIR­SKA-PER­KOW­SKA, pro­fe­sor uczel­ni