Gdzie jesteś: Strona główna / Badania i nauka / Seminaria / Se­mi­na­ria Wy­dzia­ło­we

Seminaria wydziałowe

Uprzej­mie za­pra­sza­my na se­mi­na­ria Wy­dzia­łu Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry,
które od­by­wa­ją się w każdą środę o godz. 10:00
na Auli Wy­dzia­łu Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry przy ul. Ka­to­wic­kiej 48

2023-07-12
Analiza wpływu zmiany układu statycznego na redystrybucje sił wewnętrznych w konstrukcjach mostowych. (Tezy rozprawy doktorskiej)
Mgr inż. Karolina Jurasz-Drozdowska

2023-07-05
Wpływ oblodzenia na aerodynamikę cięgien mostów podwieszonych. Badania doświadczalne i numeryczne symulacje CFD
Dr inż. Marcin Tatara

2023-06-28
Nanomechanika a fizyka budowli
Prof. dr hab. inż. Jan Kubik

2023-06-21
Co to jest VEC a kim jest SMOKEMAN. Prezentacja Energetycznego Centrum Obliczeniowego VSB Ostrava
Jiří Horák, Ph.D.

2023-06-21
Prezentacja Wydziału Budownictwa Politechniki w Ostrawie
Prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

2023-06-14
Italian landscape preservation
Dr inż. arch. Luca Trabattoni, profesor uczelni

2023-05-10
Przestrzeń japońskich drzeworytów – Japońskie pojmowanie przestrzeni, jako inspiracja w tworzeniu autorskich obiektów graficznych
Dr Tomasz KAWEŁCZYK, Wydział Sztuk Pięknych, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

2023-03-08
Kierunki rozwoju dyscyplin naukowych na Politechnice Opolskiej
Prof. dr hab. Grzegorz KRÓLCZYK

2023-03-01
Kompleksy muzealne na wolnym powietrzu – przekaz znaczeń budynków, przestrzeni wokół nich i pomiędzy nimi
Dr inż. arch. Iwona WILCZEK

2023-01-28
Dyscyplina naukowa inżynieria lądowa, geodezja i transport – spotkanie sprawozdawczo-organizacyjne
Dr hab. inż. Damian BĘBEN, profesor uczelni

2022-12-07
Działanie wiatru-propozycja klasyfikacji maksymalnych prędkości wiatru w Polsce z opisem skutków ich działania
prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski

2022-11-30
Doktoraty Wdrożeniowe i wynikające z nich korzyści dla Uczelni i Przedsiębiorstw
dr hab. inż. Jadwiga Świrska-Perkowska, profesor uczelni;
dr hab. inż. Piotr Niesłony, profesor uczelni

2022-11-23
Prezentacja możliwości kamer termowizyjnych na przykładzie konkretnych aplikacji
Michał Głowiński (EC TEST Systems Sp. z o.o.)

2022-11-16
Entropia probabilistyczna w obliczeniach inżynierskich
Prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński (Politechnika Łódzka)

2022-11-09
Składniki odpadowe w wyrobach wapienno-piaskowych
dr inż. Katarzyna Borek (Politechnika Świętokrzyska)

2022-10-19
Sytuacja na rynku pracy w sektorze budowlanym wg materiałów z Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Kierunku Budownictwo 2022
dr hab. inż. Andrzej Marynowicz

2022-10-12
Analiza nieliniowych drgań i dynamiczna identyfikacja postępujących uszkodzeń konstrukcji żelbetowej
mgr inż. Marek Nalepka

2022-10-05
Kontekst ludyczny Architektury Interaktywnej w przestrzeni publicznej
dr inż. arch. Anna Grajper-Dobiesz

2022-06-22
Obciążenie mostów ruchem pieszych – identyfikacja sił i modelowanie odpowiedzi konstrukcji
dr inż. Mateusz BOCIAN

2022-06-08
Wykorzystanie pomiarów prędkości rotacji w monitorowaniu stanu konstrukcji prętowych, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji żelbetowych
dr inż. Piotr BOŃKOWSKI

2022-05-18
Problemy fizyki budowli zabytkowych
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2022-04-20
Analyses of DSSI phenomena by means of experimental tests and numerical modelling
dr. Glenda ABATE

2022-04-13
Statyczna analiza nieliniowa belki stunobetonowej
mgr inż. Marek HANACZOWSKI

2022-04-13
Beton lekki na bazie proszków reaktywnych
mgr inż. Grzegorz JANUS

2022-04-06
Obszary badawcze realizowane w Katedrze Pojazdów z zakresu układów napędowych pojazdów drogowych
prof. dr hab. inż. Jarosław MAMALA

2022-03-02
Ugięcia dwuprzęsłowych belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego modyfikowanego włóknami stalowymi
Dr inż. Maciej KAŹMIEROWSKI

2022-01-19
Nowoczesne technologie i metody zarządcze w projektowaniu obiektów przemysłowych
Dr Tomasz Śniegula – ADAMIETZ

2021-12-15
Projekty międzynarodowe finansowane z NCN – Weave-UNISONO vs OPUS LAP
mgr Magdalena Kropelnicka, dr hab. inż. Damian Bęben, prof. uczelni

2021-11-24
Infrastruktura Kolejowa – diagnostyka i utrzymanie
Delegacja z PKP: Tomasz Graczykowski, Marek Jacykowski, Ewa Jacheć,

2021-06-23
Za­sto­so­wa­nie hy­bry­do­we­go mo­de­lu de­cy­zyj­ne­go w do­bo­rze roz­wią­zań ma­te­ria­ło­wych belek głów­nych mo­stów
dr inż. Da­riusz FA­BIA­NOW­SKI

2021-06-23
Nowe tren­dy w ucze­niu i na­ucza­niu na uczel­niach wyż­szych
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2021-05-19
Czuj­ni­ki świa­tło­wo­do­we w po­mia­rach dy­na­micz­nych
Da­riusz Kna­pek i To­masz Za­wi­szow­ski, EC TEST Sys­tems

2021-04-07
Za­sto­so­wa­nie bio­mi­me­ty­ki do mul­ti­dy­scy­pli­nar­nej opty­ma­li­za­cji kon­struk­cji. Za­pro­sze­nie do współ­pra­cy w ra­mach pro­jek­tów Delta
dr hab. inż. Mi­ro­sław Mrzy­głód, pro­fe­sor uczel­ni – Wy­dział Me­cha­nicz­ny

2021-03-31
Wpływ skła­du be­to­nu na moduł sprę­ży­sto­ści
mgr inż. Kry­stian JU­ROW­SKI

2021-03-31
Kon­kurs DELTA na Po­li­tech­ni­ce Opol­skiej – moż­li­wo­ści apli­ko­wa­nia o środ­ki na ba­da­nia
prof. dr hab. Grze­gorz Król­czyk – pro­rek­tor ds. nauki i roz­wo­ju

2021-03-10
Ewa­lu­acja ja­ko­ści dzia­łal­no­ści na­uko­wej 2017 – 2021. Kry­te­rium III: Wpływ dzia­łal­no­ści na­uko­wej na funk­cjo­no­wa­nie spo­łe­czeń­stwa i go­spo­dar­ki
dr hab. inż. Da­mian Bęben, pro­fe­sor uczel­ni, mgr Agniesz­ka Gór­niak-Czer­nec­ka

2021-02-24
Bio-polis. Wizja mia­sta nie-an­tro­po­cen­trycz­ne­go. O tym, jak sil­niej­szy, zwią­zek ar­chi­tek­tu­ry z na­tu­rą może nas ura­to­wać w sy­tu­acjach kry­zy­so­wych
dr inż. arch. Ju­sty­na KLESZCZ

2020-12-23
Place ryn­ko­we Ślą­ska Opol­skie­go. W po­szu­ki­wa­niu toż­sa­mo­ści miej­sca
dr hab. inż. arch. Mo­ni­ka Ewa ADAM­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

2020-11-18
Iden­ty­fi­ka­cja pa­ra­me­trów mo­dal­nych kon­struk­cji bu­dow­la­nych me­to­dą lo­so­we­go de­kre­men­tu
dr hab. inż. Piotr GÓR­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2020-10-14
Za­da­nia od­wrot­ne – wy­zwa­nia współ­cze­snej nauki i tech­ni­ki
prof. dr hab. inż. Zbi­gniew ZE­MBA­TY

2020-09-09
Wpływ wstrzą­sów sej­smicz­nych na mosty grun­to­wo-sta­lo­we. Tezy koń­co­we pracy dok­tor­skiej
dr inż. To­masz MA­LE­SKA

2020-01-29
STU­LE­CIE LWOW­SKIEJ SZKO­ŁY MA­TE­MA­TY­KI
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2019-11-20
Bu­il­dings and Pu­blic Space
Dr Nuno Abran­tes

2019-11-06
De­re­cho wind storm in Po­land on Au­gust 11-12, 2017: Re­sults of the post-di­sa­ster in­ve­sti­ga­tion
prof. dr hab. inż. Ta­de­usz Chmie­lew­ski

2019-10-30
Praca nad ar­ty­ku­łem do pre­sti­żo­wych cza­so­pism
prof. dr hab. inż. Zbi­gniew Ze­mba­ty – Dzie­kan WBiA, dr hab. inż. Da­mian Bęben, prof. uczel­ni

2019-10-16
Pro­po­sed Clas­si­fi­ca­tion of Strong Winds, Tor­na­do­es and Do­wn­bur­sts in Po­land
prof. dr hab. inż. Ta­de­usz Chmie­lew­ski

2019-07-11
Pu­blicz­na obro­na roz­pra­wy dok­tor­skiej mgr inż. Ka­ro­li­ny Ta­ta­ry
mgr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RY

2019-07-10
Wpływ ob­lo­dze­nia na ae­ro­dy­na­mi­kę cię­gien mo­stów pod­wie­szo­nych
dr inż. Mar­cin TA­TA­RA

2019-07-03
Pu­blicz­na obro­na roz­pra­wy dok­tor­skiej mgr inż. Da­nie­la Przy­wa­ra
mgr inż. Da­niel PRZY­WA­RA

2019-06-26
Pu­blicz­na obro­na roz­pra­wy dok­tor­skiej mgr inż. Ma­riu­sza Cza­ba­ka
mgr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2019-06-19
Miesz­ka­nia na wy­na­jem jako ob­sza­ry prac ba­daw­czych w kon­tek­ście do­rob­ku za­wo­do­we­go w Pol­sce i Wiel­kiej Bry­ta­nii
mgr inż. arch. Ra­do­sław Wa­na­go

2019-06-12
Con­stra­ints on long-term se­ismic ha­zard in­for­ma­tion from vul­ne­ra­ble sta­lag­mi­tes
Dr Gri­bo­vsz­ki Ka­ta­lin (Geo­de­tic and Geo­phy­si­cal In­sti­tu­te, Re­se­arch Cen­tre of Astro­no­my and Earth Scien­ces, Hun­ga­rian Aca­de­my of Scien­ces So­pron, Węgry)

2019-05-29
De­for­ma­cje, ener­gia od­kształ­ce­nia sprę­ży­ste­go w ana­li­zie sta­tecz­no­ści kon­struk­cji in­ży­nier­skich
dr inż. Szy­mon IMIE­ŁOW­SKI

2019-05-22
Ele­men­ty na­no­me­cha­ni­ki
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2019-05-10
Pu­blicz­na obro­na roz­pra­wy dok­tor­skiej mgr inż. Aliny Ka­le­ty
mgr inż. Alina KA­LE­TA

2019-05-08
Bu­il­ding up of in­te­re­sting brid­ges in the Slo­vak Re­pu­blic
prof. Jozef Mel­cer (Uni­ver­si­ty of Zi­li­na)

2019-04-24
Kom­plek­sy mu­ze­al­ne na wol­nym po­wie­trzu – prze­kaz zna­czeń bu­dyn­ków, prze­strze­ni wokół nich i po­mię­dzy nimi
mgr inż. arch. Iwona WIL­CZEK

2019-04-17
Współ­cze­sne re­ali­za­cje ar­chi­tek­to­nicz­ne w kon­tek­ście za­cho­wa­nia dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go Opola
mgr inż. arch. Zbi­gniew BO­MERS­BACH

2019-04-03
Iden­ty­fi­ka­cja kru­chych uszko­dzeń w kon­struk­cjach be­to­no­wych z wy­ko­rzy­sta­niem trans­mi­syj­nej to­mo­gra­fii ul­tra­dź­wię­ko­wej oraz al­go­ryt­mu Dijk­stry.
dr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RA

2019-03-27
Beton lekki na bazie prosz­ków re­ak­tyw­nych
mgr inż. Grze­gorz Janus

2019-03-20
Gra prze­ci­wieństw jako me­to­da kształ­to­wa­nia formy we współ­cze­snej ar­chi­tek­tu­rze
dr inż. arch. Mag­da­le­na WĄ­SO­WICZ

2019-03-13
Współ­czyn­nik dy­fu­zji wil­go­ci w drew­nie w za­kre­sie wil­got­no­ści hi­gro­sko­pij­nych
Ka­ro­li­na Ję­glet

2019-03-13
Mo­de­le ma­te­ma­tycz­ne i ba­da­nia eks­pe­ry­men­tal­ne ze­spo­lo­nych belek drew­nia­no-be­to­no­wych
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2019-03-06
Se­mi­na­rium pod­su­mo­wu­ją­ce re­ali­za­cję zadań ba­daw­czych wy­ko­ny­wa­nych w ra­mach dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej – utrzy­ma­nie po­ten­cja­łu ba­daw­cze­go – NBS za rok 2018

2019-03-06
Wpływ wstrzą­sów gór­ni­czych na bu­dow­le prze­my­sło­we
dr inż. Filip Pa­chla (Po­li­tech­ni­ka Kra­kow­ska)

2019-01-30
Ana­li­za cza­so­wo-kosz­to­wa w mo­ni­to­rin­gu robót har­mo­no­gra­mu bu­dow­la­ne­go
dr inż. Da­niel PRZY­WA­RA

2019-01-30
Geo­tech­ni­cal Mo­ni­to­ring. In­no­va­ti­ve in­stru­ments le­ading to a novel ap­pro­ach
Prof. An­drea SE­GA­LI­NI (The Uni­ver­si­ty of Parma)

2019-01-16
Za­sto­so­wa­nie mo­de­li wi­ro­wych w ana­li­zie od­dzia­ły­wań sil­ne­go wia­tru typu tor­na­do. Ba­da­nia po­lo­we i teo­re­tycz­ne
dr inż. Ma­ciej Dut­kie­wicz (Uni­wer­sy­tet Tech­no­lo­gicz­no-Przy­rod­ni­czy w Byd­gosz­czy)

2018-12-12
Wpro­wa­dze­nie do za­gad­nie­nia opty­ma­li­za­cji to­po­lo­gii kon­struk­cyj­nej
prof. dr hab. inż. To­masz Le­wiń­ski

2018-12-12
LOST IN AR­CHI­TEC­TU­RE – an in­ter­di­sci­pli­na­ry over­lap
Con­nie He­rzog (ar­chi­tekt)

2018-12-05
Przed­sta­wie­nia In­sty­tu­tu Fraun­ho­fe­ra
dr hab. inż. Anna Król, prof. PO (Dy­rek­tor IF)

2018-11-21
Join Chi­ne­se clas­ses – explo­re Chi­ne­se cul­tu­re
Men­glin Zhao (In­sty­tut Kon­fu­cju­sza)

2018-11-07
„Extre­me brid­ges. Plan­ned so­lu­tions for Nor­we­gian fjord cros­sings up to 7 km” | „Using EPS geo­fo­am to re­du­ce loads on bu­ried struc­tu­res and for brid­ge fo­un­da­tions on soft soil”
prof. Jan Va­sle­stad (Nor­we­gian Uni­ver­si­ty of Life Scien­ces)

2018-10-31
Wpro­wa­dze­nie do po­chod­nych ułam­ko­wych (nie­cał­ko­wi­tych)
prof. dr hab. inż. Jerzy WY­RWAŁ

2018-10-17
Wpływ tem­pe­ra­tu­ry na wła­ści­wo­ści re­olo­gicz­ne za­czy­nów ce­men­to­wych oraz wła­ści­wo­ści be­to­nu
dr inż. Alina KA­LE­TA-JU­ROW­SKA

2018-10-10
Pro­ble­my fi­zy­ki bu­dow­li za­byt­ko­wych
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2018-10-03
Ewa­lu­acja jed­no­stek na­uko­wych we­dług nowej usta­wy
dr hab. inż. Da­mian BĘBEN, pro­fe­sor uczel­ni

2018-10-02
Ma­the­ma­ti­cal mo­dels for un­der­stan­ding phe­no­me­na: phy­si­cal view and mind view
Prof. Yukio Ta­mu­ra

2018-09-26
Wpływ wstrzą­sów sej­smicz­nych na mosty grun­to­wo-sta­lo­we
dr inż. To­masz MA­LE­SKA

2018-06-20
Opis zja­wi­ska lo­so­we­go na przy­kła­dzie oceny pa­ra­me­trów wy­trzy­ma­ło­ścio­wych stali EP­STAL
prof. dr hab. inż. Ta­de­usz CHMIE­LEW­SKI

2018-06-13
Zna­cze­nie wy­bra­nych me­ta­li cięż­kich w bu­dow­nic­twie
Dr inż. Paweł Pich­niar­czyk – Dy­rek­tor In­sty­tu­tu Ce­ra­mi­ki i Ma­te­ria­łów Bu­dow­la­nych War­sza­wie

2018-06-13
Su­sta­ina­ble plan­ning ap­pro­aches for peri-urban land­sca­pes
prof. Da­nie­le La Rosa – Uni­ver­si­ty of Ca­ta­nia, Italy

2018-06-06
Nie­li­nio­wa, dy­na­micz­na iden­ty­fi­ka­cja kon­struk­cji żel­be­to­wej
mgr inż. Marek NA­LEP­KA

2018-05-30
Wy­dział Ar­chi­tek­tu­ry Po­li­tech­ni­ki Lwow­skiej: kie­run­ki dzia­łal­no­ści dy­dak­tycz­nej i na­uko­wej
prof. dr hab. inż. arch. Svi­tla­na Linda – Kie­row­nik Ka­te­dry Wzor­nic­twa i Pod­staw Ar­chi­tek­tu­ry, prof. dr hab. inż. arch. Yurii Dyba – Pro­dzie­kan Wy­dzia­łu Ar­chi­tek­tu­ry

2018-05-16
Pia­no­be­ton – nie­zwy­kły ma­te­riał bu­dow­la­ny
Przed­sta­wi­cie­le firmy PIA­NO­BE­TON

2018-04-04
Re-Ak­ty­wa­cja spo­łecz­no-eko­no­micz­no-kul­tu­ro­wa wy­bra­nych prze­strze­ni pol­sko-cze­skie­go po­gra­ni­cza w ob­rę­bie ob­sza­ru hi­sto­rycz­ne­go księ­stwa ny­skie­go
dr inż. arch. Piotr Opał­ka

2018-03-28
Cha­rak­te­ry­sty­ka wie­lo­ska­lo­wa nie­jed­no­rod­no­ści ma­te­ria­łów wie­lo­fa­zo­wych oraz mo­de­lo­wa­nie ich wła­ści­wo­ści efek­tyw­nych
dr Da­niel FRĄ­CZEK

2018-03-07
In se­arch for a de­sign me­thod. From the expe­rien­ce of the ARCo de­sign group
Pro­fe­sor Luca Tra­bat­to­ni, Pavia, Wło­chy

2018-03-06
Se­mi­na­rium pod­su­mo­wu­ją­ce re­ali­za­cję zadań ba­daw­czych wy­ko­ny­wa­nych w ra­mach dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej – utrzy­ma­nie po­ten­cja­łu ba­daw­cze­go – NBS za rok 2017
dr hab. inż. Da­mian BĘBEN, pro­fe­sor uczel­ni

2018-02-14
Efek­ty ro­ta­cyj­ne smu­kłych kon­struk­cji bu­dow­la­nych ob­cią­żo­nych sej­smicz­nie
dr inż. Piotr BOŃ­KOW­SKI

2018-01-31
Termy, prze­strze­nie pu­blicz­ne XXI wieku
dr hab. inż. arch. Prze­my­sław Szy­mań­ski, pro­fe­sor UTP Byd­goszcz

2018-01-10
Za­da­nia od­wrot­ne i „re­kon­struk­cje” w me­cha­ni­ce
prof. dr hab. inż. Zbi­gniew ZE­MBA­TY

2017-12-13
Ochro­na war­to­ści au­ten­ty­zmu w pro­ce­sie ad­ap­ta­cji za­byt­ko­wych obiek­tów sa­kral­nych
dr inż. arch. Bar­ba­ra PIER­ŚCIO­NEK

2017-11-15
Efek­tyw­ność stali zbro­je­nio­wej o wy­so­kiej cią­gli­wo­ści w sta­nach awa­ryj­nych kon­struk­cji żel­be­to­wych
Mag­da­le­na Pio­trow­ska, Mi­chał Ko­styk (Cen­trum Pro­mo­cji Ja­ko­ści Stali Sp. z o.o, War­sza­wa)

2017-10-18
Pro­ble­ma­ty­ka prze­kształ­ceń struk­tur ad­ap­to­wa­nych obiek­tów bu­dow­la­nych
mgr inż. Mi­ro­sław Ło­ta­re­wicz

2017-07-06
Efek­ty ro­ta­cyj­ne w dy­na­mi­ce smu­kłych bu­dow­li wie­żo­wych pod ob­cią­że­niem sej­smicz­nym
dr inż. Piotr BOŃ­KOW­SKI

2017-07-06
Iden­ty­fi­ka­cja i ana­li­za mo­dal­na kon­struk­cji na stole wstrzą­so­wym
mgr inż. Piotr BOBRA

2017-07-06
Sza­co­wa­nie trwa­ło­ści wy­stro­ju za­byt­ków
mgr inż. Agniesz­ka Bułka

2017-06-28
Mi­kro­do­my – kry­te­ria mi­ni­ma­li­za­cji, ty­po­lo­gia i spo­so­by kształ­to­wa­nia mi­kro­prze­strze­ni miesz­kal­nej
dr inż. arch. Anna SZCZE­GIEL­NIAK

2017-06-28
Bu­dow­nic­two miesz­ka­nio­we 3.0
dr inż. arch. Dawid Cie­ślik

2017-06-28
Pre­zen­ta­cja pro­fi­lu dy­dak­tycz­ne­go i na­uko­we­go Tar­no­pol­skie­go Na­ro­do­we­go Uni­wer­sy­te­tu Tech­nicz­ne­go

2017-06-21
Dubai Route 2020 – przy­kład za­sto­so­wa­nia BIM w zło­żo­nym pro­jek­cie nowej na­ziem­no-pod­ziem­nej linii metra w Du­ba­ju
mgr inż. Karol Mać­ków – firma CH2M w Kra­ko­wie

2017-06-14
Mo­de­lo­wa­nie nu­me­rycz­ne za­gad­nień fi­zycz­nych w Com­sol Mul­ti­phy­sics
To­masz KRU­PICZ, Com­sol Mul­ti­phy­sics GmbH, Göttin­gen

2017-06-07
Od geo­me­trii do…wy­obraź­ni
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2017-05-31
Ana­li­za pa­ra­me­trów tech­no­lo­gicz­no-użyt­ko­wych w wie­lo­war­stwo­wych cien­ko­ścien­nych ko­mi­nach sta­lo­wych
dr inż. Krzysz­tof DROŻ­DŻOL

2017-05-24
Cha­rac­te­ri­za­tion and study of py­ri­di­nium emul­si­fiers for asphalt mi­xtu­res
Juan José Galán-Díaz (UNI­VER­SI­DAD DE A CORUÑA)

2017-05-17
The low-en­tro­py city: a ther­mo­dy­na­mic ap­pro­ach to re­con­nect urban sys­tems with na­tu­re
Dr. Raf­fa­ele Pe­lo­ros­so PhD DAFNE- De­part­ment of Agri­cul­tu­ral and Fo­re­stry Scien­ces Uni­ver­si­ty of Tu­scia

2017-05-10
Za­sa­dy ko­mer­cja­li­za­cji w Po­li­tech­ni­ce Opol­skiej
mgr Grze­gorz STAN­KIE­WICZ, mgr Piotr STER­NIUK – Cen­trum Trans­fe­ru Tech­no­lo­gii Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej

2017-04-19
Pro­ble­my fi­zy­ki za­byt­ko­wych bu­dow­li
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2017-04-19
Znisz­cze­nia póź­no­go­tyc­kich po­li­chro­mii brze­skich
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2017-04-12
Prze­bu­do­wa wraz z roz­bu­do­wą hali wi­do­wi­sko-spor­to­wej Okrą­glak w Opolu wraz z pierw­szym wy­po­sa­że­niem
Piotr JA­SIŃ­SKI – Firma Ener­go­pol

2017-04-05
Co­dzien­ne wy­ko­rzy­sta­nie sieci In­ter­net – za­gro­że­nia oraz spo­sób ochro­ny przed nimi
Uczel­nia­ny Ośro­dek In­for­ma­tycz­ny Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej

2017-03-29
Trwa­łość kon­struk­cji drew­nia­nych i ich wpływ na bez­pie­czeń­stwo użyt­ko­we obiek­tów bu­dow­la­nych
dr hab. inż. Da­riusz BAJNO, prof. UTP

2017-03-22
Wpływ tem­pe­ra­tu­ry na wła­ści­wo­ści re­olo­gicz­ne za­czy­nów ce­men­to­wych oraz wła­ści­wo­ści be­to­nu
dr inż. Alina KA­LE­TA-JU­ROW­SKA

2017-03-08
Se­mi­na­rium pod­su­mo­wu­ją­ce re­ali­za­cję zadań ba­daw­czych wy­ko­ny­wa­nych w ra­mach dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej – utrzy­ma­nie po­ten­cja­łu ba­daw­cze­go – NBS za rok 2016

2017-03-01
Wy­ko­rzy­sta­nie szumu sej­smicz­ne­go do wy­zna­cza­nia czę­sto­tli­wo­ści re­zo­nan­so­wych bu­dyn­ku wie­lo­kon­dy­gna­cyj­ne­go oraz jego pod­ło­ża na przy­kła­dzie sie­dzi­by WNoZ UŚ
prof. dr hab. inż. Wa­cław M. Zu­be­rek, mgr Bar­ba­ra Bieta, dr Ma­ciej J. Men­dec­ki (Uni­wer­sy­tet Ślą­ski w Ka­to­wi­cach, Wy­dział Nauk o Ziemi w So­snow­cu)

2017-01-11
Sys­tem Ar­CA­Dia BIM – moduł ar­chi­tek­to­nicz­ny i mo­du­ły in­sta­la­cyj­ne omó­wio­ne na przy­kła­dzie mo­du­łu Ar­CA­Dia-IN­STA­LA­CJE WO­DO­CIĄ­GO­WE / Pro­gra­my dla kon­struk­to­rów – R3D3-Rama 3D, Kon­struk­tor, I.T.I-IN­TE­RAK­TYW­NE TA­BLI­CE IN­ŻY­NIER­SKIE, Eu­ro­Złą­cza.
Ka­ta­rzy­na RUSEK / Krzysz­tof BAR­TO­SIK

2016-12-21
Ar­chi­tek­tu­ra bu­dow­li in­ży­nier­skich w kon­tek­ście eu­ro­pej­skim – za­pi­ski z do­świad­czeń pro­jek­tan­ta
dr inż. arch. Mar­cin GAŁ­KOW­SKI

2016-12-14
Mar­tin Hel­wig w 500 lecie uro­dzin pio­nie­ra kar­to­gra­fii
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2016-11-16
Moż­li­wo­ści apli­ko­wa­nia o środ­ki na ba­da­nia na­uko­we z róż­nych źró­deł
mgr inż. Anna PIE­LOCH – Kie­row­nik Biura Ob­słu­gi Badań Na­uko­wych

2016-10-26
Pre­zen­ta­cja pro­gra­mu SCADA Pro
Grze­gorz PIAN­KOW­SKI, Ka­ta­rzy­na KU­SIŃ­SKA

2016-10-12
Pro­eko­lo­gicz­ne prze­słan­ki do roz­wo­ju te­re­nów zie­le­ni na przy­kła­dzie mia­sta Łodzi
mgr inż. arch. kra­jo­bra­zu An­drzej DŁU­GOŃ­SKI

2016-09-07
Za­gad­nie­nia sta­tecz­no­ści skarp i zbo­czy ufor­mo­wa­nych w grun­tach uwar­stwio­nych i utwo­rach skal­nych
dr inż. Ja­nusz UK­LE­JA

2016-06-01
Gran­ty NCN „Opus”: przy­go­to­wa­nie wnio­sku i jego ocena – do­świad­cze­nia na­ukow­ca w roli wnio­sko­daw­cy i eks­per­ta
prof. dr hab. inż. An­drzej KO­ŁO­DZIEJ

2016-05-18
Nie­li­nio­wa dy­na­mi­ka smu­kłych kon­struk­cji wie­żo­wych
Zbi­gniew ZE­MBA­TY, Jiri NA­PR­STEK, Cyril FI­SCHER, Piotr BOŃ­KOW­SKI

2016-05-11
Wpływ ob­lo­dze­nia na ae­ro­dy­na­mi­kę cię­gien mo­stów pod­wie­szo­nych
dr inż. Mar­cin TA­TA­RA

2016-05-04
Ter­mo­gra­ficz­na me­to­da po­mia­ru wła­ści­wo­ści ciepl­nych ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2016-04-27
Mo­de­lo­wa­nie i ob­li­cze­nia bu­dyn­ków wg EC8 przy uży­ciu pro­gra­mu Scada Pro Eu­ro­co­des
Ko­stas MAR­KOU

2016-04-20
Pod­sta­wy na­no­me­cha­ni­ki
prof. dr hab. inż. Gwi­don SZE­FER

2016-04-13
O fa­lach sto­cha­stycz­nych, ro­ta­cjach sej­smicz­nych i fa­lach gra­wi­ta­cyj­nych
prof. dr hab. inż. Zbi­gniew ZE­MBA­TY

2016-04-06
Za­sto­so­wa­nie teo­rii gra­dien­to­wej
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2016-03-10
Se­mi­na­rium pod­su­mo­wu­ją­ce re­ali­za­cję zadań ba­daw­czych wy­ko­ny­wa­nych w ra­mach dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej – utrzy­ma­nie po­ten­cja­łu ba­daw­cze­go – NBS za rok 2015
prof. dr hab. inż. Zbi­gniew ZE­MBA­TY

2016-03-02
De­ter­mi­ni­stycz­ne i sto­cha­stycz­ne drga­nia belki san­dwi­czo­wej wy­wo­ła­ne ru­cho­my­mi si­ła­mi
mgr inż. Ka­ta­rzy­na MI­SIU­REK (Po­li­tech­ni­ka Wro­cław­ska)

2016-02-10
Wpływ skła­du be­to­nu na moduł Youn­ga
mgr inż. Kry­stian JU­ROW­SKI

2016-02-03
Land­sca­pe urba­ni­za­tion, con­cepts, me­thods and re­se­arch lines
Dr Luis INO­STRO­ZA

2016-01-20
The ef­fects of ve­ge­ta­tion and ir­ri­ga­tion on the sta­bi­li­ty con­di­tions of slo­pes
prof. Gio­van­ni BOSCO (Uni­wer­sy­tet w Tren­to)

2016-01-13
Po­stęp w che­mii ce­men­tu w świe­tle Kon­gre­su w Pe­ki­nie 2015
prof. dr hab. inż. Wie­sław KUR­DOW­SKI

2015-10-07
Sy­mu­la­cje nie­li­nio­wych pro­ble­mów dy­na­micz­nych przy uży­ciu pa­kie­tu MSC So­ftwa­re
Ma­te­usz KO­ŁO­DZIEJ­CZYK, Piotr WI­ŚNIOW­SKI (EC En­gi­ne­ering Sp. z o.o.)

2015-07-08
Ana­li­za od­por­no­ści żel­be­to­we­go bu­dyn­ku słu­po­wo-pły­to­we­go ze wzglę­du na ewen­tu­al­ność po­stę­pu­ją­cej ka­ta­stro­fy
dr hab. inż. Se­we­ryn KOKOT, pro­fe­sor uczel­ni

2015-06-03
Gra­dien­to­wa ter­mo­me­cha­ni­ka i jej za­sto­so­wa­nia
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2015-04-08
Bu­do­wa naj­więk­sze­go mostu wi­szą­ce­go w Afry­ce
mgr inż. Krzysz­tof SE­EWALD (GAUFF En­gi­ne­ering)

2015-03-25
Se­mi­na­rium pod­su­mo­wu­ją­ce dzia­łal­ność NBS

2015-03-04
No­wo­cze­sne roz­wią­za­nia po­mia­ro­we w in­ży­nie­rii
mgr inż. Grze­gorz ROMIK (Geo­tro­nics Pol­ska Sp. z o.o.)

2015-02-25
No­śność krę­pych osio­wo ści­ska­nych słu­pów sta­lo­wo-be­to­no­wych w po­sta­ci kwa­dra­to­wych rur wy­peł­nio­nych be­to­nem zwy­kłym
dr inż. Ma­riusz KU­PI­NA

2014-12-10
Wpływ pręd­ko­ści od­kształ­ce­nia i tem­pe­ra­tu­ry na wła­ści­wo­ści me­cha­nicz­ne stali bu­dow­la­nych sto­so­wa­nych w kon­struk­cjach ochron­nych i obron­nych
Le­opold KRUSZ­KA (Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na)

2014-12-10
Ba­da­nia do­świad­czal­ne żel­be­to­wych mo­de­lo­wych belek ze­spo­lo­nych typu beton-beton z uży­ciem fi­bro­be­to­nów
dr inż. Bar­ba­ra Sa­dow­ska-Bu­ra­czew­ska (Po­li­tech­ni­ka Bia­ło­stoc­ka)

2014-12-03
Szko­le­nie do­ty­czą­ce naj­now­szych zmian w uczel­nia­nym Sys­te­mie Za­pew­nie­nia Ja­ko­ści Kształ­ce­nia wdro­żo­nych w uczel­nia­nej Księ­dze Ja­ko­ści Kształ­ce­nia, obo­wią­zu­ją­cych od dnia 01.10.2014 r.
dr inż. Aneta Ku­ciń­ska-Lan­dwój­to­wicz

2014-11-19
Wpływ za­wie­si­ny ben­to­ni­to­wej na wła­ści­wo­ści be­to­nu w mo­no­li­tycz­nych ścia­nach szcze­li­no­wych
dr inż. Mag­da­le­na CZO­POW­SKA-LE­WAN­DO­WICZ

2014-11-05
Fi­nan­so­wa­nia badań na­uko­wych – ak­tu­al­na ofer­ta kon­kur­so­wa NCN, MNISW, FNP
mgr inż. Anna Pie­loch, mgr Na­ta­lia Sor­don

2014-10-15
Ana­li­za sta­tecz­no­ści belek-słu­pów z pod­po­ra­mi po­dat­ny­mi pod okre­ślo­nym ukła­dem ob­cią­żeń
mgr inż. Jo­an­na NO­WAC­KA

2014-10-08
Kom­po­zy­ty GFRP sys­te­mu FI­BER­LI­NE
Chri­stian SCHOL­ZE – firma FI­BER­LI­NE z Danii

2014-10-08
Wy­ko­rzy­sta­nie ter­mo­wi­zji w po­mia­rach wła­ści­wo­ści ciepl­nych ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych
dr hab. inż. An­drzej MA­RY­NO­WICZ, pro­fe­sor uczel­ni

2014-10-01
Za­sto­so­wa­nie be­to­nu w bu­dow­nic­twie dro­go­wym
dr inż. Woj­ciech KO­ZŁOW­SKI

2014-10-01
In­sta­la­cje i urzą­dze­nia od­wad­nia­ją­ce drogi słu­żą­ce ochro­nie śro­do­wi­ska ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem wy­ro­bów be­to­no­wych
dr hab. inż. Adam RAK, pro­fe­sor uczel­ni

2014-10-01
Za­sto­so­wa­nie be­to­nu wa­ło­wa­ne­go w kon­struk­cji dróg lo­kal­nych
dr inż. Beata STAN­KIE­WICZ

2014-09-08
Pręd­kość zwę­gla­nia drew­na w ana­li­zie po­ża­ro­wej kon­struk­cji drew­nia­nych
dr inż Anna Dę­bow­ska

2014-07-09
Po­pio­ły lotne z ko­tłów flu­idal­nych i ich wpływ na kształ­to­wa­nie wła­ści­wo­ści ma­te­ria­łów na bazie ce­men­tu por­t­landz­kie­go i hut­ni­cze­go
mgr inż. Jo­lan­ta KO­WAL­SKA

2014-06-25
Me­cha­nizm de­la­mi­na­cji kom­po­zy­tów GFRP w pły­tach po­mo­sto­wych kon­struk­cji mo­sto­wych
dr inż. Beata STAN­KIE­WICZ

2014-06-25
Wy­bra­ne me­to­dy no­wo­cze­snej dia­gno­sty­ki i re­no­wa­cji za­byt­ko­wych mo­stów me­ta­lo­wych
dr inż. Prze­my­sław JA­KIEL

2014-06-11
Ana­li­za cza­so­wo kosz­to­wa prze­sto­jów pro­duk­cyj­nych w wią­za­nym ciągu tech­no­lo­gicz­nym robót bu­dow­la­nych
dr inż. Da­niel PRZY­WA­RA

2014-06-04
Za­sto­so­wa­nie wy­bra­nych, metod ana­li­zy wie­lo­kry­te­rial­nej przy wspo­ma­ga­niu pro­ce­su de­cy­zyj­ne­go w opty­ma­li­za­cji wy­so­ce spe­cja­li­stycz­nych za­gad­nień bu­dow­la­nych
dr inż. Da­riusz FA­BIA­NOW­SKI

2014-05-21
Ocena ist­nie­ją­cych kon­struk­cji bu­dow­la­nych i ich re­ha­bi­li­ta­cja
prof. dr hab. inż. Ta­de­usz CHMIE­LEW­SKI

2014-05-21
Przed­sta­wie­nie wnio­sków z Kart Do­sko­na­le­nia Przed­mio­tu oraz pro­po­zy­cje dzia­łań do­sko­na­lą­cych w za­kre­sie ja­ko­ści kształ­ce­nia, pro­gra­mów kształ­ce­nia oraz in­fra­struk­tu­ry dy­dak­tycz­nej Wy­dzia­łu Bu­dow­nic­twa PO
dr inż. Józef M. GI­GIEL

2014-04-09
Normy ISO/IC98 i Normy EN – po­do­bień­stwa i róż­ni­ce
prof. dr hab. inż. Ta­de­usz CHMIE­LEW­SKI

2014-04-02
Przy­szłość tech­no­lo­gii be­to­nu
prof. dr hab. Ste­fa­nia GRZESZ­CZYK

2014-03-26
Za­sto­so­wa­nie geo­syn­te­ty­ków w wy­jąt­ko­wo trud­nych i skom­pli­ko­wa­nych wa­run­kach geo­tech­nicz­nych. Nowe roz­wią­za­nia in­ży­nier­skie na przy­kła­dzie bu­do­wy au­to­strad A1 i A2
INORA

2014-03-21
Se­mi­na­rium pod­su­mo­wu­ją­ce re­ali­za­cję zadań ba­daw­czych wy­ko­ny­wa­nych w ra­mach dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej – utrzy­ma­nie po­ten­cja­łu ba­daw­cze­go – NBS za rok 2013
prof. dr hab. inż. Zbi­gniew ZE­MBA­TY

2014-03-05
Mo­ni­to­ro­wa­nie bu­dow­la­nych cykli re­ali­za­cyj­nych in­sta­la­cji prze­my­sło­wych we­ry­fi­ko­wa­ne hy­bry­do­wy­mi tech­ni­ka­mi po­mia­ro­wy­mi
mgr inż. Jerzy Le­sław KWIAT­KOW­SKI

2014-01-22
Geo­me­tria i sta­tecz­ność dwóch ro­dzin struk­tur prę­to­wych jedno i dwu­war­stwo­wych kopuł sfe­rycz­nych
dr inż. Do­mi­ni­ka PI­LAR­SKA

2013-12-18
Mi­ni­mi­zing the ro­ta­tio­nal re­spon­se of mul­ti­sto­ry asym­me­tric struc­tu­res
prof. Geo­r­ge Geo­r­go­us­sis
De­part­ment of Civil and Con­struc­tion En­gi­ne­ering Edu­ca­tors
Scho­ol of Pe­da­go­gi­cal & Tech­no­lo­gi­cal Edu­ca­tion (ASPE­TE)

2013-11-14
Hi­sto­rycz­na więź­ba da­cho­wa w ko­ście­le św. Mar­ti­na w Bra­ty­sła­wie
ing. arch. Peter Kru­sin­sky, PhD

2013-11-13
Szko­le­nie do­ty­czą­ce wnio­sków o staże, sty­pen­dia na­uko­we i pro­jek­ty ba­daw­cze dla dok­to­ran­tów i mło­dych pra­cow­ni­ków nauki
mgr Anna Pie­loch – Biuro Ob­słu­gi Badań Na­uko­wych

2013-11-06
Wpły­wy ob­cią­żeń ru­cho­mych na prze­pu­sty ze sta­lo­wych blach fa­li­stych
dr hab. inż. Da­mian BĘBEN, pro­fe­sor uczel­ni

2013-09-25
Iden­ty­fi­ka­cja uszko­dzeń w kon­struk­cjach żel­be­to­wych za po­mo­cą fal ul­tra­dź­wię­ko­wych z wy­ko­rzy­sta­niem ele­men­tów teo­rii gra­fów
dr inż. Ka­ro­li­na TA­TA­RA

2013-09-04
Ana­li­za po­dat­no­ści złącz w drew­nia­no-żel­be­to­wych stro­pach ze­spo­lo­nych
dr inż. Ma­riusz CZA­BAK

2013-06-26
Do­li­na Pa­ła­ców i Ogro­dów Ko­tli­ny Je­le­nio­gór­skiej jako przy­kład ku­mu­la­cji wa­lo­rów kul­tu­ro­wych w pro­mo­cji re­gio­nu oraz wdro­że­nia jej wnio­sków w stra­te­gii re­gio­nal­nej
dr inż. arch. Mag­da­le­na WAŃ­KO­WICZ

2013-06-12
Ana­li­za wpły­wu zmia­ny ukła­du sta­tycz­ne­go na re­dy­stry­bu­cję sił we­wnętrz­nych w kon­struk­cjach mo­sto­wych
mgr inż. Ka­ro­li­na JU­RASZ-DROZ­DOW­SKA

2013-05-29
Pre­zen­ta­cja kon­kur­sów w ra­mach NCBR – i ak­tu­al­na ofer­ta pro­jek­tów pro­wa­dzo­nych przez Dział Współ­pra­cy i Roz­wo­ju Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej
mgr inż. Beata Ki­pi­groch, dr inż. Artur Olej­nik

2013-05-22
Ana­li­za pa­ra­me­trów tech­no­lo­gicz­no-użyt­ko­wych w wie­lo­war­stwo­wych cien­ko­ścien­nych ko­mi­nach sta­lo­wych
dr inż. Krzysz­tof DROŻ­DŻOL

2013-04-10
Roz­wią­za­nia kon­struk­cji sprę­żo­nych stro­pów bel­ko­wo-pu­sta­ko­wych wg. sys­te­mów REC­TO­BE­TON i REC­TO­LI­GHT
mgr inż. Krzysz­tof Zabój (REC­TOR Pol­ska Sp. z o.o.)

2013-03-13
Ana­li­za sta­tecz­no­ści sta­lo­wych belek ze zbież­ny­mi
prze­kro­ja­mi po­przecz­ny­mi
dr inż. Ju­liusz KUŚ

2013-02-27
Se­mi­na­rium roz­li­cze­nio­we dot. dzia­lal­no­ści sta­tu­to­wej NBS za 2012 r.
prof. dr hab. inż. Ja­nusz PO­SPO­LI­TA

2013-02-20
In­no­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia i tech­no­lo­gie geo­syn­te­tycz­ne wy­ko­rzy­sty­wa­ne w geo­tech­ni­ce i w bu­do­wie obiek­tów in­ży­nier­skich
INORA® Sp. z o.o.

2013-01-16
Mo­de­lo­wa­nie cza­so­we­go wy­rów­na­nia bu­fo­rów wę­zło­wych har­mo­no­gra­mu tech­ni­ką baj­pa­su
dr inż. Da­niel PRZY­WA­RA

2013-01-09
Pre­zen­ta­cja pro­gra­mu Bocad-3D Stal
Bocad Pol­ska Sp. z o.o.
2012-11-28
Shear con­nec­tion in com­po­si­te steel – con­cre­te trus­ses
Jan Buj­nak

2012-10-25
Geo­tech­nicz­ne aspek­ty trzę­sie­nia ziemi z re­gio­nu Emi­lia (Wło­chy) z 20 maja 2012 roku
prof. Carlo Lai, Pavia Uni­ver­si­ty

2012-10-17
Mo­ni­to­ro­wa­nie bu­dow­la­nych cykli re­ali­za­cyj­nych in­sta­la­cji prze­my­sło­wych we­ry­fi­ko­wa­ne hy­bry­do­wy­mi tech­ni­ka­mi po­mia­ro­wy­mi
mgr inż. Le­sław Jerzy KWIAT­KOW­SKI

2012-06-06
Mo­de­lo­wa­nie uszko­dze­nia otu­li­ny wy­wo­ła­ne­go ko­ro­zją
zbro­je­nia w żel­be­cie
dr inż. To­masz KRY­KOW­SKI

2012-05-30
Ad­sorp­cja i ruch wil­go­ci w po­ro­wa­tych ma­te­ria­łach bu­dow­la­nych w wa­run­kach izo­ter­micz­nych
Ja­dwi­ga Świr­ska-Per­kow­ska

2012-05-09
Pre­zen­ta­cja opro­gra­mo­wa­nia FEM-De­sign, słu­żą­ce­go do za­awan­so­wa­nej ana­li­zy me­to­dą ele­men­tów skoń­czo­nych oraz do pro­jek­to­wa­nia kon­struk­cji wg. Eu­ro­ko­du: mo­de­lo­wa­nie, ana­li­za oraz pro­jek­to­wa­nie na przy­kła­dzie wy­bra­nej kon­struk­cji, a także de­mon­stra­cja po­łą­cze­nia z pro­gra­mem Revit Struc­tu­re
Den­nis Kri­sten­sen, Iwona Budny

2012-04-25
My­śle­nie te­atrem
dr hab. inż. arch. Piotr Ob­ra­caj, prof. PO

2012-04-23
Ar­chi­tek­tu­ra i Urba­ni­sty­ka
prof. John Kio­uso­po­ulos

2012-04-18
Pro­ble­ma­ty­ka prze­kształ­ceń struk­tur obiek­tów ad­ap­to­wa­nych
Mi­ro­sław Ło­ta­re­wicz

2012-04-12
Spo­tka­nie z kan­dy­dat­ką na funk­cję dzia­ka­na Wy­dzia­łu Bu­dow­nic­twa,
prof. dr hab. Ste­fa­nią Grzesz­czyk

2012-03-30
Se­mi­na­rium pod­su­mo­wu­ją­ce dzia­łal­ność NBS
prof. dr hab. inż. Jerzy SKU­BIS

2012-03-28
Wie­lo­kry­te­rial­na ocena har­mo­no­gra­mu w bu­dow­nic­twie
mgr inż. To­masz Wojt­kie­wicz

2012-03-14
Pre­zen­ta­cja pa­kie­tu ob­li­cze­nio­we­go nie­li­nio­wej me­cha­ni­ki Aba­qus
Mar­cin Wier­szyc­ki, Firma Bud­Soft Sp. z o.o.

2012-01-25
Szko­le­nie z za­kre­su wdra­ża­nia KRK
dr inż. Marek Wę­grzyn
2011-12-14
Za­gad­nie­nie wła­sne kon­struk­cji prę­to­wych o lo­so­wo zmien­nych, prze­strzen­nych roz­kła­dach sztyw­no­ści
mgr inż. Bar­tosz Ró­życ­ki

2011-12-07
Wpływ do­dat­ków mi­ne­ral­nych w ce­men­cie na kształ­to­wa­nie wła­ści­wo­ści be­to­nów sa­mo­za­gęsz­czal­nych do robót pod­wod­nych
mgr inż. Bar­tło­miej Ska­liń­ski

2011-11-16
Pro­ble­my za­cho­wa­nia go­tyc­kich po­li­chro­mii brze­skich.
prof. dr hab. inż. Jan Kubik, dr inż. An­drzej Ku­char­czyk

2011-11-16
Ki­ne­ty­ka na­ra­sta­nia soli na po­wierzch­niach po­li­chro­mii
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2011-11-16
Sza­co­wa­nie zmian peł­za­nia i stop­nia uszko­dze­nia drew­na po­ra­żo­ne­go mi­kro­or­ga­ni­zma­mi
dr inż. Kamil PAW­LIK

2011-11-09
Me­cha­ni­zmy roz­drab­nia­nia ma­te­ria­łów syp­kich.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2011-11-09
Wpływ na­sy­ce­nia klin­kie­ru wy­bra­ny­mi środ­ka­mi po­wierzch­nio­wo czyn­ny­mi na zmia­ny jego po­dat­no­ści me­cha­nicz­nej
dr hab. inż. Zbi­gniew PER­KOW­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2011-11-09
Mie­le­nie klin­kie­ru ce­men­to­we­go, po­pio­łów i żużla w ener­go­osz­częd­nych tech­no­lo­giach pro­duk­cji ce­men­tu
dr inż. Zbi­gniew Naj­za­rek

2011-11-09
No­śność krę­pe­go słupa osio­wo ści­ska­ne­go w po­sta­ci rury okrą­głej wy­peł­nio­nej be­to­nem w za­leż­no­ści od spo­so­bu przy­kła­da­nia ob­cią­że­nia
dr inż. Ma­riusz KU­PI­NA

2011-10-19
Ba­da­nia ja­ko­ści kon­struk­cji mo­sto­wych in situ – wy­bra­ne za­gad­nie­nia: sta­tycz­ne i dy­na­micz­ne ob­cią­że­nia prób­ne mo­stów, sta­tycz­ne i dyna- micz­ne ob­cią­że­nia prób­ne pali, ba­da­nia cią­gło­ści pali, ba­da­nia wy­trzy- ma­ło­ści be­to­nu me­to­dą pull-out, ba­da­nia be­to­nu me­to­dą im­pact-echo.
ASPEKT Sp. z o.o. , dr Marek Wa­zow­ski, inż. Bar­tosz Skul­ski

2011-07-13
Moż­li­wo­ści po­zy­ska­nia środ­ków na re­ali­za­cję pro­jek­tów współ­fi­nan­so­wa­nych ze środ­ków unij­nych.
mgr Ża­ne­ta Swa­cha

2011-06-01
Jak po­wsta­ją moje ob­ra­zy – źró­dła, pro­jek­ty, in­spi­ra­cje.
prof. dr hab. Edward SYTY

2011-05-25
Ana­li­za eks­pe­ry­men­tal­na wpły­wu pręd­ko­ści od­kształ­ce­nia i tem­pe­ra­tu­ry na za­cho­wa­nie się stali bu­dow­la­nych dla po­trzeb kon­struk­cji ochron­nych i obron­nych.
dr Le­opold Krusz­ka (Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, War­sza­wa)

2011-05-11
Ma­ster De­gree Co­ur­se in Bu­il­ding En­gi­ne­ering and Ar­chi­tec­tu­re: Being an Ar­chi­tect at the Fa­cul­ty of En­gi­ne­ering of Uni­ver­si­ty of Pavia and the Expe­rien­ce of the In­ter­na­tio­nal De­sign Se­mi­nar UCLR.
Arch. Eng. Carlo Be­riz­zi

2011-04-27
Moż­li­wo­ści i do­świad­cze­nia w re­ali­za­cji unij­nych pro­jek­tów ba­daw­czych
mgr Mag­da­le­na Kro­pel­nic­ka, mgr inż. Ewa Raida

2011-03-09
Wa­run­ki pra­wi­dło­we­go ukła­da­nia rur z two­rzyw sztucz­nych.
B. Majka (Sto­wa­rzy­sze­nie Pro­du­cen­tów Rur)

2011-02-09
Mo­de­lo­wa­nie mi­kro­usz­ko­dzeń w kru­chych ma­te­ria­łach bu­dow­la­nych z uwzględ­nie­niem zja­wisk po­wierzch­nio­wych
dr hab. inż. Zbi­gniew PER­KOW­SKI, pro­fe­sor uczel­ni

2011-01-05
Wie­lo­kry­te­rial­na ocena har­mo­no­gra­mów in­we­sty­cji w bu­dow­nic­twie
To­masz Wojt­kie­wicz
2010-12-15
Za­le­ty sieci ka­na­li­za­cji gra­wi­ta­cyj­nej z two­rzyw sztucz­nych ter­mo­pla­stycz­nych w po­rów­na­niu z sie­cią z in­nych ma­te­ria­łów.
Ma­rio­la Bła­jet (Sto­wa­rzy­sze­nie Pro­du­cen­tów Rur)

2010-12-08
Po­rów­na­nie aspek­tów eko­no­micz­nych sto­so­wa­nia sys­te­mów z two­rzyw sztucz­nych z sys­te­ma­mi wy­ko­na­ny­mi z ka­mion­ki w ka­na­li­za­cji gra­wi­ta­cyj­nej.
Rafał Jan­kow­ski (Sto­wa­rzy­sze­nie Pro­du­cen­tów Rur)

2010-12-01
Demon Ma­xwel­la oraz inne po­sta­cie dru­giej za­sa­dy ter­mo­dy­na­mi­ki
prof. dr hab. inż. An­drzej KO­ŁO­DZIEJ

2010-11-17
Wa­run­ki pra­wi­dło­we­go ukła­da­nia rur z two­rzyw sztucz­nych
Bog­dan Majka (Sto­wa­rzy­sze­nie Pro­du­cen­tów Rur)

2010-11-10
Gra­dien­to­we uję­cie ter­mo­me­cha­ni­ki
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2010-10-20
Moż­li­wo­ści ba­daw­cze La­bo­ra­to­rium Kon­struk­cji Bu­dow­la­nych na przy­kła­dach zre­ali­zo­wa­nych badań.
dr inż. Bro­ni­sław Ję­dra­szak, dr inż. Re­in­hold Ka­łu­ża

2010-06-30
Sprę­ży­sto-pla­stycz­na ana­li­za sta­tecz­no­ści skar­py z za­sto­so­wa­niem przy­ro­sto­we­go zwięk­sza­nia ob­cią­że­nia
dr inż. Elż­bie­ta KO­KO­CIŃ­SKA-PA­KIET

2010-06-16
Od­kształ­cal­ność i no­śność osio­wo ści­ska­nych krę­pych słu­pów w po­sta­ci sta­lo­wych rur okrą­głych wy­peł­nio­nych be­to­nem
dr inż. Ma­riusz KU­PI­NA

2010-06-16
Pre­sti­żo­we bu­do­wy w Pol­sce – So­la­ris Opole
Stu­den­ci z koła Mło­dych PZiTB przy Wy­dzia­le Bu­dow­nic­twa

2010-06-16
Re­olo­gicz­ne wła­ści­wo­ści drew­na bu­dow­la­ne­go
dr inż. Kamil PAW­LIK

2010-05-26
Prze­pływ cie­pła i ruch wil­go­ci w ele­men­cie be­to­no­wym w me­to­dzie sto­cha­stycz­nych róż­nic skoń­czo­nych
mgr inż. Mał­go­rza­ta Ko­wa­lik

2010-05-19
Mo­de­lo­wa­nie wła­ści­wo­ści kom­po­zy­tów ce­ra­micz­nych z iłów mo­dy­fi­ko­wa­nych do­dat­ka­mi mi­ne­ral­ny­mi ak­tyw­ny­mi w wy­so­kich tem­pe­ra­tu­rach oraz ma­te­ria­ła­mi or­ga­nicz­ny­mi
mgr inż. Paweł Le­wo­wic­ki

2010-04-28
Pro­jekt: In­no­wa­cyj­ność dla każ­de­go
Fun­da­cja Roz­wo­ju Ślą­ska oraz Wspie­ra­nia Ini­cja­tyw Lo­kal­nych

2010-03-24
Prze­pły­wy roz­two­rów soli w ścia­nach za­byt­ko­wych bu­dow­li
dr inż. An­drzej KU­CHAR­CZYK

2010-03-24
Pro­ce­du­ra uzy­ski­wa­nia praw wy­łącz­nych na przed­mio­ty wła­sno­ści in­te­lek­tu­al­nej
mgr Wie­sła­wa Sur­miak, dr hab inż. Woj­ciech Ani­gacz, prof. PO

2010-02-25
Pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści ba­daw­czej sta­tu­to­wej i wła­snej za 2009 rok.

2010-01-27
Nowa tech­no­lo­gia im­pul­so­we­go za­gęsz­cza­nia pod­ło­ża. Przy­kła­dy re­ali­za­cji w bu­dow­nic­twie dro­go­wym, hy­dro­tech­nicz­nym, prze­my­sło­wym i ziem­nym
Piotr Ruta (TERRA-MIX sp. z o.o.)

2010-01-13
Bu­do­wa elek­trow­ni ją­dro­wej 1600 MW w Ol­kiu­lu­oto 3 w Fin­lan­dii
mgr inż. An­drzej Duda, mgr inż. Jan Mi­stur
2009-12-21
Ar­chi­tek­tu­ra bio­elek­tro­nicz­na
dr hab. inż. arch. Bo­gu­sław Szuba, prof. PO

2009-12-09
Ener­gy-Sa­ving in Ar­chi­tec­tu­re, Town Plan­ning, and Town­sca­pe in Eu­ro­pe, Asia, and Afri­ca
Dr. Phy­si­cist Yas­ser Abdel-Hadi, Ph.D.,
Dr.-Eng. MA Arch. Far­shad Na­srol­la­hi,
Dr inż. arch. Anna Wło­dar­czyk

2009-12-02
Współ­cze­sne Eu­ro­pej­skie Parki Na­uko­wo-Tech­no­lo­gicz­ne, a Śro­do­wi­sko Miej­skie.
dr inż. arch. Mar­cin SPYRA

2009-11-25
Teo­re­tycz­ne pod­sta­wy za­sto­so­wa­nia pie­zo­po­li­me­rów do dia­gno­sty­ki kon­struk­cji in­ży­nier­skich
mgr inż. Jo­achim Rzep­ka

2009-11-18
Re­wi­ta­li­za­cja te­re­nów zde­gra­do­wa­nych w mie­ście
dr inż. arch. Anna Wło­dar­czyk

2009-11-04
Mo­der­ni­za­cja i zmia­na spo­so­bu użyt­ko­wa­nia Wieży Ci­śnień w Nysie jako ele­men­tu re­wi­ta­li­za­cji mia­sta
dr inż. arch. Piotr Opał­ka