Gdzie jesteś: Strona główna / Badania i nauka / Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Pro­jekt nr RPOP. 01.03.01-16-019/10-00 pt. „Utwo­rze­nie no­wo­cze­snych sta­no­wisk ba­daw­czych ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych w La­bo­ra­to­rium Ma­te­ria­łów Bu­dow­la­nych Wy­dzia­łu Bu­dow­nic­twa Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej, speł­nia­ją­cych wy­mo­gi la­bo­ra­to­rium akre­dy­to­wa­ne­go przy PCA”.

W wy­ni­ku re­ali­za­cji pro­jek­tu pt. „Utwo­rze­nie no­wo­cze­snych sta­no­wisk ba­daw­czych ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych w La­bo­ra­to­rium Ma­te­ria­łów Bu­dow­la­nych Wy­dzia­łu Bu­dow­nic­twa Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej, speł­nia­ją­cych wy­mo­gi la­bo­ra­to­rium akre­dy­to­wa­ne­go przy PCA” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Eu­ro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go w ra­mach Re­gio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Wo­je­wódz­twa Opol­skie­go na lata 2007 – 2013 na Wy­dzia­le Bu­dow­nic­twa Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej zo­sta­ła za­ku­pio­na no­wo­cze­sna apa­ra­tu­ra ba­daw­cza do badań re­olo­gicz­nych, mi­kro­struk­tu­ral­nych, wy­trzy­ma­ło­ści oraz po­ro­wa­to­ści ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych.
Umowa o do­fi­nan­so­wa­nie nr: RPOP.01.03.01-16-019/10-00.

La­bo­ra­to­rium Ma­te­ria­łów Bu­dow­la­nych opra­co­wa­ło 3 wdro­że­nia, bę­dą­ce wy­ni­kiem współ­pra­cy Ka­te­dry In­ży­nie­rii Ma­te­ria­łów Bu­dow­la­nych ze zna­czą­cy­mi przed­się­bior­stwa­mi na rynku bu­dow­la­nym:

Kon­fe­ren­cja w Ka­mie­niu Ślą­skim 2009

W Ka­mie­niu Ślą­skim, w dniach 03-04.12.2009, od­by­ło się ko­lej­ne sym­po­zjum z cyklu „Trwa­łość ma­te­ria­łów i kon­struk­cji” pod pa­tro­na­tem na­sze­go Wy­dzia­łu i Wy­dzia­łu Bu­dow­nic­twa Wyż­szej Szko­ły Gór­ni­czej w Ostra­wie. Głów­ny­mi or­ga­ni­za­to­ra­mi spo­tka­nia byli pra­cow­ni­cy Ka­te­dry Fi­zy­ki Ma­te­ria­łów. Spo­tka­nie do­wio­dło trwa­ło­ści i tra­dy­cji po­dej­mo­wa­nych na­uko­wych ini­cja­tyw mię­dzy pra­cow­ni­ka­mi na­uko­wo-dy­dak­tycz­ny­mi z Opola i Ostra­wy.

Warto tu wspo­mnieć, że spo­tka­nia w Ka­mie­niu są kon­se­kwen­cją wie­lo­let­niej trans­gra­nicz­nej pol­sko-cze­skiej współ­pra­cy szkół wyż­szych w na­szym re­gio­nie, którą za­ini­cjo­wał – pra­wie 20 lat temu, jesz­cze w in­nych uczel­nia­nych struk­tu­rach prof. dr hab. inż. Jan Kubik. Wspól­ne ba­da­nia na po­cząt­ku po­dej­mo­wa­li też: prof. dr hab. Ste­fa­nia Grzesz­czyk i prof. dr hab. inż. Jerzy Wy­rwał. Na­le­ży za­zna­czyć, że ze stro­ny cze­skiej, poza Ostra­wą, part­ne­ra­mi w tych pio­nier­skich dzia­ła­niach byli także na­ukow­cy z Brna, Pragi i Bra­ty­sła­wy.

Te­go­rocz­ne sym­po­zjum w Ka­mie­niu – do­ty­czą­ce pro­jek­tu „Współ­pra­cy trans­gra­nicz­nej szkół wyż­szych w za­kre­sie ochro­ny nad za­byt­ka­mi kul­tu­ry i wy­ko­rzy­sta­nia opusz­czo­nych obiek­tów prze­my­sło­wych”, wpół­fi­nan­so­wa­ne było z Eu­ro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go w ra­mach pro­gra­mu Współ­pra­cy Trans­gra­nicz­nej 2007-2013 Re­pu­bli­ka Cze­ska-Rzecz­po­spo­li­ta Pol­ska. Środ­ki te po­zy­ska­li pra­cow­ni­cy Ka­tedr Fi­zy­ki Ma­te­ria­łów i In­ży­nie­rii Ma­te­ria­łów Bu­dow­la­nych z na­sze­go Wy­dzia­łu.

Sym­po­zjum po­świę­co­ne było w głów­nej mie­rze te­ma­ty­ce kon­ser­wa­cji i re­wi­ta­li­za­cji obiek­tów za­byt­ko­wych i po­prze­my­sło­wych pol­sko-cze­skie­go po­gra­ni­cza oraz po­zy­tyw­nym kon­se­kwen­cjom, jakie mogą przy­nieść takie dzia­ła­nia lo­kal­nej spo­łecz­no­ści. W chwi­li obec­nej czę­sto stan tych obiek­tów po­zo­sta­wia nie­ste­ty wiele do ży­cze­nia.

 

Ze stro­ny cze­skiej pra­cow­ni­cy Uni­wer­sy­te­tu Tech­nicz­ne­go w Ostra­wie przed­sta­wia­li prace zo­rien­to­wa­ne w głów­nej mie­rze na ważny pro­blem ich re­gio­nu, czyli za­go­spo­da­ro­wa­nie zde­wa­sto­wa­nych te­re­nów po­prze­my­sło­wych (głów­nie po prze­my­śle wę­glo­wym) i przy­wró­ce­niu ich z po­wro­tem uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej. Warto wspo­mnieć, że od­no­wie­niem tych te­re­nów in­te­re­su­ją się także miej­sco­we wła­dze, chcą­ce sko­rzy­stać z wie­dzy i umie­jęt­no­ści ar­chi­tek­tów i bu­dow­lań­ców z Uni­wer­sy­te­tu Tech­nicz­ne­go w Ostra­wie.

Opol­scy na­ukow­cy wy­ka­za­li za­in­te­re­so­wa­nie i przed­sta­wi­li wy­ni­ki swo­ich do­cie­kań na przy­kła­dach róż­nych obiek­tów Opola i re­gio­nu: przede wszyst­kim za­byt­ko­wych wa­pien­ni­ków w Go­go­li­nie, Ko­ścio­ła Fran­cisz­ka­nów w Opolu, Wieży Wro­cław­skiej w Nysie, ujeż­dżal­ni koni w Strzel­cach Opol­skich, Ka­na­łu Kłod­nic­kie­go, Mo­stów Młyń­skich we Wro­cła­wiu, a także wielu in­nych nie­na­zwa­nych obiek­tów, np. muru obron­ne­go za­byt­ko­we­go zamku w Koźlu, trój­przę­sło­we­go wia­duk­tu dro­go­we­go w oko­li­cach Gó­raż­dży.

W szcze­gól­no­ści wy­stą­pie­nia pra­cow­ni­ków na­uko­wo-dy­dak­tycz­nych z Ka­te­dry Fi­zy­ki Ma­te­ria­łów i Ka­te­dry In­ży­nie­rii Ma­te­ria­łów Bu­dow­la­nych z na­sze­go Wy­dzia­łu były pre­zen­ta­cją wy­ni­ków na na­stę­pu­ją­ce te­ma­ty: ana­li­zy znisz­cze­nia ka­mien­nych ele­men­tów z wa­pien­ni­ków w Go­go­li­nie, sza­co­wa­nia współ­czyn­ni­ka fil­tra­cji ma­te­ria­łów ziar­ni­stych oraz współ­czyn­ni­ka wy­rów­ny­wa­nia tem­pe­ra­tu­ry ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych na pod­sta­wie badań ter­mo­gra­ficz­nych, a także okre­śle­niem trwa­ło­ści be­to­nu z wy­bra­nych ro­dza­jów ce­men­tu. Choć to stric­te na­uko­we za­gad­nie­nia – mogły za­in­te­re­so­wać wszyst­kich, bo przy­świe­ca­ła im tro­ska o prze­trwa­nie cen­nych za­byt­ków re­gio­nu.

Pobyt w Ka­mie­niu Ślą­skim był też oka­zją do zbli­że­nia – nie tylko na niwie na­uko­wej – Opo­lan i Ostra­wian. Pie­czę or­ga­ni­za­cyj­ną nad ca­ło­ścią spra­wo­wał dr inż. Zbi­gniew Per­kow­ski.

Wy­ko­rzy­sta­no frag­men­ty tek­stu z ar­ty­ku­łu „Nauka na po­gra­ni­czu”
au­tor­stwa Pani Te­re­sy Zie­liń­skiej

Wy­dział Bu­dow­nic­twa pra­cu­je nad ochro­ną obiek­tów prze­my­sło­wych

Wy­dział Bu­dow­nic­twa Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej, kon­ty­nu­ując współ­pra­cę z VŠB Tech­nicz­ny Uni­wer­sy­tet w Ostra­vie, roz­po­czął w czerw­cu re­ali­za­cję pro­jek­tu pt. „Współ­pra­ca trans­gra­nicz­na szkół wyż­szych w za­kre­sie ochro­ny nad za­byt­ka­mi kul­tu­ry i wy­ko­rzy­sta­nia opusz­czo­nych obiek­tów prze­my­sło­wych”. Pro­jekt re­ali­zo­wa­ny jest przez dwie ka­te­dry Wy­dzia­łu Bu­dow­nic­twa: Ka­te­drę In­ży­nie­rii Ma­te­ria­łów Bu­dow­la­nych i Ka­te­drę Fi­zy­ki Ma­te­ria­łów. Prze­wi­dzia­ny jest do re­ali­za­cji od czerw­ca 2009 do maja 2011,a cał­ko­wi­ta kwota na re­ali­za­cję pro­jek­tu dla Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej wy­no­si 188.958 EUR, z czego do­ta­cja z UE wy­no­si 160.614,30 EUR.

Pro­jekt re­ali­zo­wa­ny jest w ra­mach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Współ­pra­cy Trans­gra­nicz­nej 2007-2013 Re­pu­bli­ka Cze­ska – Rzecz­po­spo­li­ta Pol­ska, oś prio­ry­te­to­wa 22.2 Po­pra­wa wa­run­ków roz­wo­ju przed­się­bior­czo­ści i tu­ry­sty­ki, dzie­dzi­na wspar­cia 22.2.3 Wspie­ra­nie współ­pra­cy w za­kre­sie edu­ka­cji. Pro­gram ten współ­fi­nan­so­wa­ny jest przez Eu­ro­pej­ski Fun­dusz Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go. Głów­nym celem pro­jek­tu jest roz­wój współ­pra­cy trans­gra­nicz­nej oraz pro­mo­wa­nie edu­ka­cji i badań na­uko­wych po­mię­dzy Wy­dzia­ła­mi Bu­dow­nic­twa Tech­nicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu w Ostra­vie i Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej.

 

Tym razem wspo­mnia­ne Ka­te­dry Wy­dzia­łu Bu­dow­nic­twa pod­ję­ły się re­ali­za­cji pro­jek­tu zwią­za­ne­go z ochro­ną obiek­tów prze­my­sło­wych. W ob­sza­rze współ­pra­cy trans­gra­nicz­nej znaj­du­ją się obiek­ty prze­my­sło­we (huty, wa­pien­ni­ki, itp.), które były, są lub będą mogły być pa­miąt­ka­mi kul­tu­ry tech­nicz­nej. Po­stę­pu­ją­ce zmia­ny w struk­tu­rze wła­sno­ścio­wej prze­my­słu spo­wo­do­wa­ły, że po­wsta­ły na te­re­nach prze­my­sło­wych opusz­czo­ne uni­kal­ne bu­dow­le o nie­ja­snym pra­wie wła­sno­ści tych obiek­tów.

Stan ten na­le­ży zmie­nić i z tego też po­wo­du po­wsta­ła myśl i kon­cep­cja do re­ali­za­cji pro­jek­tu, ma­ją­ce­go na celu pod­ję­cie dzia­łań zmie­rza­ją­cych do ochro­ny za­byt­ków tech­ni­ki. W ra­mach re­ali­za­cji pro­jek­tu „Współ­pra­ca trans­gra­nicz­na szkół wyż­szych w za­kre­sie ochro­ny nad za­byt­ka­mi kul­tu­ry i wy­ko­rzy­sta­nia opusz­czo­nych obiek­tów prze­my­sło­wych” pod­ję­te zo­sta­ną prace obej­mu­ją­ce in­wen­ta­ry­za­cję, eks­per­ty­zy i ba­da­nia ma­te­ria­ło­we wy­bra­nych obiek­tów. Ze stro­ny pol­skiej będą to wa­pien­ni­ki, na­to­miast po stro­nie cze­skiej będą to obiek­ty po­prze­my­sło­we w za­głę­biu Kar­wiń­sko-Ostraw­skim. Dzia­ła­nia te po­zwo­lą na po­zna­nie stanu tech­nicz­ne­go tych obiek­tów, a także będą sta­no­wić źró­dło in­for­ma­cji do pod­ję­cia dal­szych dzia­łań dla władz lo­kal­nych w celu dal­sze­go ich za­go­spo­da­ro­wa­nia.

W ra­mach pro­jek­tu będą or­ga­ni­zo­wa­ne wspól­ne ba­da­nia na­uko­we, ich pre­zen­ta­cja na se­mi­na­riach i kon­fe­ren­cjach oraz wspól­ne pu­bli­ka­cje. Takie dzia­ła­nia przy­czy­nią się do za­cie­śnie­nia dal­szej współ­pra­cy mię­dzy Wy­dzia­ła­mi Bu­dow­nic­twa Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej i Po­li­tech­ni­ki w Ostra­vie, a także po­sze­rze­nia wie­dzy od­no­śnie re­wi­ta­li­zo­wa­nych obiek­tów prze­my­sło­wych.

Ko­or­dy­na­tor pro­jek­tu
Mgr inż. Edyta KO­MEN­DZIŃ­SKA