Gdzie jesteś: Strona główna / Budownictwo / Budownictwo I stopnia

Budownictwo

TRYB I FORMA STUDIÓW

Stu­dia pierw­sze­go stop­nia – kształ­ce­nie kie­run­ko­we (bez po­dzia­łu na spe­cjal­no­ści):

  • sta­cjo­nar­ne – 8 se­me­strów
  • nie­sta­cjo­nar­ne – 8 se­me­strów

PREDYSPOZYCJE

Wyobraźnia przestrzenna, precyzja i ścisłość myślenia, zdolności geometryczne i matematyczne, umiejętność pracy w zespole oraz radzenia sobie z kierowaniem zespołem ludzi, otwartość na nowe wyzwania, umiejętność pracy z komputerem.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród następujących: matematyka, chemia, informatyka, fizyka (z astronomią), język polski.

PROGRAM ZAJĘĆ

Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach działalności studenckich kół naukowych oraz brać czynny udział w studenckich konkursach krajowych i międzynarodowych. W obrębie Wydziału działają dobrze wyposażone laboratoria do badań materiałów i konstrukcji budowlanych, które wspomagają proces dydaktyczny i dyplomowy. Wydział jest przygotowany do prowadzenia studiów stacjonarnych w języku angielskim. Obecnie na kierunku budownictwo zajęcia w języku angielskim prowadzone są dla studentów obcokrajowców przebywających na naszej uczelni w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+. Spora grupa studentów kierunku budownictwo co roku realizuje jeden semestr, a nawet rok studiów na jednej ze 150 uczelni partnerskich za granicą w ramach programu wymiany stypendialnej Erasmus+. Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

MIEJSCE ODBYWANIA WIĘKSZOŚCI ZAJĘĆ

Opole 45-061, ul. Katowicka 48, Budynek Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia na kierunku Budownictwo trwają 8 semestrów zarówno w trybie stacjonarnym (S) jak i niestacjonarnym (NS) i kończą się obroną pracy dyplomowej.

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, chemia, mechanika teoretyczna, geologia, a wśród ogólnych język obcy nowożytny (poziom B2).

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: materiały budowlane, wytrzymałość materiałów, geometrię wykreślną, geodezję, rysunek techniczny, podstawy architektury i urbanistyki, mechanikę budowli, mechanikę gruntów i fundamentowanie, fizykę budowli, budownictwo ogólne, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje drewniane, technologię i organizację robót budowlanych, instalacje budowlane.

W ofercie dydaktycznej przygotowano także szeroką gamę przedmiotów obieralnych i specjalnościowych.