Gdzie jesteś: Strona główna / Budownictwo / Budownictwo II stopnia – sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta

KARIERA

Ab­sol­wen­ci stu­diów II stop­nia uzy­sku­ją za­awan­so­wa­ną wie­dzę z za­kre­su:

 • pro­jek­to­wa­nia i wy­ko­naw­stwa zło­żo­nych obiek­tów bu­dow­nic­twa miesz­ka­nio­we­go, ko­mu­nal­ne­go, prze­my­sło­we­go i ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go
 • tech­no­lo­gii i or­ga­ni­za­cji bu­dow­nic­twa
 • tech­nik kom­pu­te­ro­wych i no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii w prak­ty­ce in­ży­nier­skiej
 • do­bo­ru i sto­so­wa­nia ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych oraz kie­ro­wa­nia ze­spo­ła­mi i firmą bu­dow­la­ną

Ab­sol­wen­ci są przy­go­to­wa­ni do:

 • kie­ro­wa­nia wy­ko­naw­stwem wszyst­kich typów obiek­tów bu­dow­la­nych
 • współ­udzia­łu w pro­jek­to­wa­niu obiek­tów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, prze­my­sło­wych i ko­mu­ni­ka­cyj­nych
 • or­ga­ni­zo­wa­nia pro­duk­cji ele­men­tów bu­dow­la­nych
 • nad­zo­ru wy­ko­naw­stwa bu­dow­la­ne­go
 • usta­wicz­ne­go sa­mo­kształ­ce­nia i do­sko­na­le­nia za­wo­do­we­go
 • roz­wią­zy­wa­nia zło­żo­nych pro­ble­mów pro­jek­to­wych, or­ga­ni­za­cyj­nych i tech­no­lo­gicz­nych
 • opra­co­wy­wa­nia i re­ali­za­cji pro­gra­mów ba­daw­czych
 • po­dej­mo­wa­nia przed­się­wzięć o za­się­gu mię­dzy­na­ro­do­wym
 • uczest­ni­cze­nia w mar­ke­tin­gu i pro­mo­cji wy­ro­bów bu­dow­la­nych
 • kon­ty­nu­acji edu­ka­cji i uczest­ni­cze­nia w ba­da­niach w dzie­dzi­nach zwią­za­nych bez­po­śred­nio z bu­dow­nic­twem i pro­duk­cją bu­dow­la­ną; usta­wicz­ne­go pod­no­sze­nia swych kwa­li­fi­ka­cji i uzu­peł­nia­nia wie­dzy oraz kie­ro­wa­nia du­ży­mi ze­spo­ła­mi ludz­ki­mi

Ab­sol­wen­ci są przy­go­to­wa­ni do pracy w: biu­rach kon­struk­cyj­no-pro­jek­to­wych; in­sty­tu­cjach ba­daw­czych i ośrod­kach ba­daw­czo-roz­wo­jo­wych oraz w in­sty­tu­cjach zaj­mu­ją­cych się po­rad­nic­twem i upo­wszech­nia­niem wie­dzy z za­kre­su sze­ro­ko ro­zu­mia­ne­go bu­dow­nic­twa.

Ab­sol­wen­ci są przy­go­to­wa­ni do pod­ję­cia stu­diów trze­cie­go stop­nia (dok­to­ranc­kich).