Gdzie jesteś: Strona główna / Budownictwo / Budownictwo II stopnia

Budownictwo

TRYB I FORMA STUDIÓW

Stu­dia drugiego stop­nia:

  • sta­cjo­nar­ne – 3 se­me­stry
  • nie­sta­cjo­nar­ne – 3 se­me­stry

PREDYSPOZYCJE

Wyobraźnia przestrzenna, precyzja i ścisłość myślenia, zdolności geometryczne i matematyczne, umiejętność pracy w zespole oraz radzenia sobie z kierowaniem zespołem ludzi, otwartość na nowe wyzwania, umiejętność pracy z komputerem.

PROGRAM ZAJĘĆ

Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach działalności studenckich kół naukowych oraz brać czynny udział w studenckich konkursach krajowych i międzynarodowych. W obrębie Wydziału działają dobrze wyposażone laboratoria do badań materiałów i konstrukcji budowlanych, które wspomagają proces dydaktyczny i dyplomowy. Wydział jest przygotowany do prowadzenia studiów stacjonarnych w języku angielskim. Obecnie na kierunku budownictwo zajęcia w języku angielskim prowadzone są dla studentów obcokrajowców przebywających na naszej uczelni w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+. Spora grupa studentów kierunku budownictwo co roku realizuje jeden semestr, a nawet rok studiów na jednej ze 150 uczelni partnerskich za granicą w ramach programu wymiany stypendialnej Erasmus+. Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

MIEJSCE ODBYWANIA WIĘKSZOŚCI ZAJĘĆ

Opole 45-061, ul. Katowicka 48, Budynek Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 3 semestry zarówno w trybie stacjonarnym (S) jak i niestacjonarnym (NS) i kończą się obroną pracy dyplomowej.

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera. Wśród treści podstawowych kształcenia znajduje się m.in. matematyka, a ogólnych język obcy nowożytny (poziom B2+).

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: teorię sprężystości i plastyczności, dynamikę budowli, złożone konstrukcje betonowe i metalowe, fundamenty specjalne, metody komputerowe i programowanie, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, nowoczesne materiały kompozytowe dla budownictwa, wybrane zagadnienia inżynierii drogowo-mostowej.

W ofercie dydaktycznej przygotowano także szeroką gamę przedmiotów obieralnych i specjalnościowych.

SPECJALNOŚCI

Specjalności na studiach Budownictwo drugiego stopnia obejmują:

  • budownictwo podziemne i geotechnika (S),
  • energooszczędne materiały i obiekty budowlane (S),
  • inżynieria materiałów konstrukcyjno-budowlanych (S),
  • inżynieria mostowo-drogowa (S, NS),
  • konstrukcje budowlane i inżynierskie (S, NS),
  • budownictwo drogowe (NS).