Gdzie jesteś: Strona główna / De­part­ment of Bridges, Ge­ot­ech­nics and Con­struc­tion Processes

De­part­ment of Bridges, Ge­ot­ech­nics and Con­struc­tion Processes

Kierownik Katedry

 • dr hab. inż. Da­mian BĘBEN, pro­fe­sor uczel­ni

Ze­spół mo­stów i dróg

 • dr hab. inż. Piotr GÓR­SKI, pro­fe­sor uczel­ni
 • dr inż. Prze­my­sław JA­KIEL
 • dr inż. Woj­ciech KO­ZŁOW­SKI
 • dr inż. Beata STAN­KIE­WICZ
 • dr inż. Mar­cin TA­TA­RA
 • mgr inż. Ka­ro­li­na JU­RASZ-DROZ­DOW­SKA
 • mgr inż. Mo­ni­ka NA­PIE­RAJ

Ze­spół geo­tech­ni­ki i geo­de­zji

 • dr hab. inż. Woj­ciech ANI­GACZ, pro­fe­sor uczel­ni
 • dr Józef DUDA
 • dr inż. Paweł FED­CZUK
 • dr inż. Elż­bie­ta KO­KO­CIŃ­SKA-PA­KIET – Ko­or­dy­na­tor ds. dy­dak­tycz­nych ka­te­dry
 • dr inż. Ja­nusz UK­LE­JA

Ze­spół pro­ce­sów bu­dow­la­nych, or­ga­ni­za­cji w bu­dow­nic­twie i ochro­ny śro­do­wi­ska

 • dr hab. inż. Adam RAK, pro­fe­sor uczel­ni
 • dr Vo­lo­dy­myr BOY­CHUK
 • dr inż. Krzysz­tof DROŻ­DŻOL
 • dr inż. Da­niel PRZY­WA­RA

Dok­to­ran­ci

 • mgr inż. Alek­san­dra GRZO­NA

Se­kre­ta­riat Ka­te­dry

 • mgr inż. Edyta KO­MEN­DZIŃ­SKA

Oferta badawczo-wdrożeniowa

W za­kre­sie za­gad­nień mo­stów i dróg:

 • ana­li­za sta­tycz­na i dy­na­micz­na kon­struk­cji mo­sto­wych, przy­sto­so­wa­nie ist­nie­ją­cych obiek­tów mo­sto­wych do ak­tu­al­nych wy­ma­gań norm kra­jo­wych i eu­ro­pej­skich oraz mo­stów ko­le­jo­wych do du­żych pręd­ko­ści,
 • ana­li­za do­świad­czal­na i ob­li­cze­nio­wa mo­stów grun­to­wo-sta­lo­wych,
 • bez­pie­czeń­stwo i ochro­na obiek­tów mo­sto­wych w cza­sie klęsk ży­wio­ło­wych,
 • ba­da­nia nad za­sto­so­wa­niem ma­te­ria­łów kom­po­zy­to­wych GFRP w kon­struk­cjach mo­sto­wych,
 • wy­bra­ne za­gad­nie­nia in­ży­nie­rii miej­skiej, w tym za­gad­nie­nia lo­gi­stycz­ne in­fra­struk­tu­ry aglo­me­ra­cji miej­skich,
 • ba­da­nia mo­de­lo­we mo­stów,
 • pro­gram re­wi­ta­li­za­cji za­byt­ko­wych obiek­tów mo­sto­wych – pro­jek­to­wa­nie,
 • prace z za­kre­su pro­gra­mo­wa­nia opty­mal­nych roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych i tech­no­lo­gicz­nych obiek­tów mo­sto­wych z za­sto­so­wa­niem ana­liz sy­mu­la­cyj­nych.

W za­kre­sie za­gad­nień geo­tech­ni­ki i geo­de­zji:

 • me­to­dy nu­me­rycz­ne w ana­li­zie za­gad­nień geo­tech­nicz­nych,
 • nie­li­nio­we mo­de­le ośrod­ków grun­to­wych,
 • no­wo­cze­sne tech­ni­ki wzmac­nia­nia pod­ło­ża,
 • za­bez­pie­cze­nia wy­ro­bisk przed za­gro­że­nia­mi ga­zo­wy­mi,
 • hy­dro­ge­olo­gia,
 • za­gad­nie­nia geo­tech­ni­ki w bu­dow­nic­twie dro­go­wym i mo­sto­wym oraz za­bez­pie­cze­nie sta­tecz­ność skarp,
 • pro­jek­to­wa­nie zwięk­sze­nia sta­tecz­no­ści skarp z za­sto­so­wa­niem zmo­dy­fi­ko­wa­nych kon­struk­cji ga­bio­no­wych,
 • ba­da­nia nie­nisz­czą­ce kon­struk­cji in­ży­nier­skich,
 • la­se­ro­we po­mia­ry ska­nin­go­we 3D,
 • ana­li­za de­for­ma­cji po­wierzch­ni te­re­nu, wy­wo­ła­nych dzia­łal­no­ścią gór­ni­czą,
 • ana­li­za drgań grun­tu wy­wo­ła­nych trans­por­tem oraz dzia­łal­no­ścią prze­my­sło­wą, pod kątem wpły­wu na obiek­ty bu­dow­la­ne i ludzi,
 • spraw­dze­nie i ob­li­cza­nie sta­tecz­no­ści skarp i na­sy­pów.

W za­kre­sie pro­ce­sów bu­dow­la­nych, or­ga­ni­za­cji w bu­dow­nic­twie i ochro­ny śro­do­wi­ska:

 • mo­de­lo­wa­nie pro­ce­dur or­ga­ni­za­cyj­nych i tech­no­lo­gicz­nych w pro­jek­to­wa­niu i re­ali­za­cji obiek­tów bu­dow­la­nych,
 • ba­da­nia bez­pie­czeń­stwa po­ża­ro­we­go w bu­dow­nic­twie,
 • kon­tro­la pra­wi­dło­wo­ści funk­cjo­no­wa­nia urzą­dzeń wen­ty­la­cyj­nych i in­sta­la­cji ko­mi­no­wych,
 • bu­do­wa mo­de­li nu­me­rycz­nych opty­ma­li­zu­ją­cych pro­ce­du­ry nad­zo­ru i kon­tro­li pro­ce­sów in­we­sty­cyj­nych,
 • me­to­dy za­rzą­dza­nia pro­ce­sa­mi in­we­sty­cyj­ny­mi i bu­dow­la­ny­mi: pla­no­wa­nie in­we­sty­cji, re­ali­za­cja bu­do­wy, użyt­ko­wa­nie obiek­tów bu­do­wal­nych,
 • śro­do­wi­sko­we uwa­run­ko­wa­nie przy­go­to­wa­nia i re­ali­za­cji in­we­sty­cji, me­to­do­lo­gia spo­rzą­dza­nia ocen od­dzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko przed­się­wzięć in­we­sty­cyj­nych (obiek­tów bu­dow­la­nych) na eta­pie pro­jek­to­wa­nia, bu­do­wy i eks­plo­ata­cji, w do­sto­so­wa­niu do wy­mo­gów Unii Eu­ro­pej­skiej,
 • za­gad­nie­nia zwią­za­ne z pro­gra­mo­wa­niem, pro­jek­to­wa­niem, wy­ko­naw­stwem i eks­plo­ata­cją sieci i in­sta­la­cji sa­ni­tar­nych,
 • ochro­na śro­do­wi­ska w bu­dow­nic­twie,
 • ba­da­nia i ana­li­zy zwią­za­ne z ochro­ną śro­do­wi­ska przed ha­ła­sem.

Ofer­ta usłu­go­wa

W zakresie dróg i mostów:

 • ob­li­cze­nia sta­tycz­no-wy­trzy­ma­ło­ścio­we oraz ana­li­za dy­na­micz­na kon­struk­cji mo­sto­wych,
 • pro­jek­ty bu­dow­la­no-wy­ko­naw­cze i tech­no­lo­gicz­ne in­fra­struk­tu­ry dro­go­wej i ko­le­jo­wej (drogi i mosty), w tym pro­jek­ty re­mon­tów i mo­der­ni­za­cji obiek­tów ist­nie­ją­cych,
 • stu­dia wy­ko­nal­no­ści oraz kon­cep­cje pro­gra­mo­we i tech­nicz­ne in­fra­struk­tu­ry dro­go­wej i ko­le­jo­wej,
 • pro­jek­ty i kom­plek­so­wa re­ali­za­cja prób­nych ob­cią­żeń sta­tycz­nych i dy­na­micz­nych oraz ba­da­nia eks­plo­ata­cyj­ne obiek­tów mo­sto­wych, dro­go­wych i ko­le­jo­wych,
 • eks­per­ty­zy stanu tech­nicz­ne­go i oceny no­śno­ści obiek­tów mo­sto­wych (dro­go­wych i ko­le­jo­wych), dróg pu­blicz­nych i we­wnętrz­nych oraz sto­sow­ne nad­zo­ry tech­nicz­ne i na­uko­we,
 • opi­nie o moż­li­wo­ści prze­jaz­du po­jaz­dów nie­nor­ma­tyw­nych przez obiek­ty mo­sto­we wraz z okre­śle­niem wa­run­ków dla tych prze­jaz­dów; sto­sow­ne nad­zo­ry bie­żą­ce,
 • in­wen­ta­ry­za­cje uszko­dzeń i geo­me­trii dróg i mo­stów.

W za­kre­sie geo­tech­nik i geo­de­zji:

 • rze­czo­znaw­stwo, po­rad­nic­two i opi­nio­wa­nie, eks­per­ty­zy i pro­jek­ty,
 • ba­da­nie i ocena geo­tech­nicz­na pod­ło­ża grun­to­we­go,
 • ana­li­za zwią­za­na z po­sa­do­wie­niem bu­dow­li z wy­ko­rzy­sta­niem tech­ni­ki kom­pu­te­ro­wej,
 • ba­da­nia la­bo­ra­to­ryj­ne grun­tów,
 • ba­da­nia nie­nisz­czą­ce kon­struk­cji in­ży­nier­skich,
 • opty­ma­li­za­cja po­mia­rów geo­de­zyj­nych,
 • po­mia­ry jezd­ni pod­suw­ni­co­wych suw­nic i kon­struk­cji in­ży­nier­skich.
 • wy­ko­na­nie map od­stępstw od pro­jek­tu na pod­sta­wie po­mia­ru ska­nin­gu la­se­ro­we­go 3D –no­wość w skali świa­to­wej,
 • okre­śle­nie wskaź­ni­ków de­for­ma­cji po­wierzch­ni te­re­nu, wy­wo­ła­nych dzia­łal­no­ścią gór­ni­czą,
 • pa­ra­me­trycz­na ocena po­zio­mu drgań, wy­wo­ła­nych czyn­ni­ka­mi prze­my­sło­wy­mi oraz trans­por­tem,
 • opi­nie o in­no­wa­cyj­no­ści pro­duk­tów.

W za­kre­sie pro­ce­sów bu­dow­la­nych, or­ga­ni­za­cji w bu­dow­nic­twie i ochro­ny śro­do­wi­ska:

 • rze­czo­znaw­stwo, po­rad­nic­two, eks­per­ty­zy z za­kre­su or­ga­ni­za­cji pro­ce­su bu­dow­la­ne­go, ana­li­zy i kal­ku­la­cję kosz­tów; kosz­to­ry­sy ofer­to­we, har­mo­no­gra­my robót,
 • po­mia­ry cha­rak­te­ry­styk prze­pły­wów i ana­li­zy spa­lin,
 • ba­da­nia szczel­no­ści prze­wo­dów ko­mi­no­wych i wen­ty­la­cyj­nych,
 • ocena pra­wi­dło­wo­ści funk­cjo­no­wa­nia urzą­dzeń grzew­czych, wen­ty­la­cyj­nych i kon­struk­cji prze­wo­dów ko­mi­no­wych,
 • ba­da­nia ognio­we ko­mi­nów i in­nych kon­struk­cji bu­dow­la­nych,
 • do­radz­two z za­kre­su przy­go­to­wa­nia pro­ce­dur prze­tar­go­wych i spe­cy­fi­ka­cji w try­bie usta­wy o za­mó­wie­niach pu­blicz­nych,
 • opra­co­wa­nie pro­gra­mów i kon­cep­cji bu­do­wy i mo­der­ni­za­cji sys­te­mów za­opa­trze­nia w wodę i od­pro­wa­dze­nia ście­ków wraz z ana­li­za­mi eko­no­micz­ny­mi,
 • opra­co­wa­nie Stu­diów Wy­ko­nal­no­ści przed­się­wzięć in­we­sty­cyj­nych,
 • opra­co­wa­nie Pro­gnoz Od­dzia­ły­wa­nia na Śro­do­wi­sko do pro­gra­mów, pla­nów ge­ne­ral­nych, re­gio­nal­nych i miej­sco­wych pla­nów za­go­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go,
 • opra­co­wa­nie Ra­por­tów Od­dzia­ły­wa­nia na Śro­do­wi­sko dla przed­się­wzięć in­we­sty­cyj­nych

Ofer­ta la­bo­ra­to­ryj­na (rów­nież bar­dziej istot­na apa­ra­tu­ra)

 • Sta­no­wi­sko do po­mia­ru i ana­li­zy drgań pod­ło­ża i kon­struk­cji bu­dow­la­nych o wy­so­kiej czu­ło­ści w za­kre­sie czę­sto­tli­wo­ści od 0,5 do 2000 Hz (różne ak­ce­le­ro­me­try wraz z osprzę­tem).
 • Sta­no­wi­sko do wie­lo­punk­to­we­go po­mia­ru i ana­li­zy tem­pe­ra­tur (ter­mo­pa­ry z re­je­stra­to­rem)
 • Sta­no­wi­sko do po­mia­ru i ana­li­zy pa­ra­me­trów prze­pły­wu i ja­ko­ści po­wie­trza w oto­cze­niu (CO, CO2, RH, Temp., pręd­kość prze­pły­wu).
 • Sta­no­wi­sko do po­mia­ru szczel­no­ści ko­mi­nów (Te­ster DP 600).
 • Sta­no­wi­sko do ba­da­nia ści­śli­wo­ści grun­tów (Edo­metr).
 • Sta­no­wi­sko do ba­da­nia współ­czyn­ni­ka fil­tra­cji i wo­do­prze­pusz­czal­no­ści grun­tu.
 • Sta­no­wi­sko do ba­da­nia mak­sy­mal­nej gę­sto­ści ob­ję­to­ścio­wej grun­tu (au­to­ma­tycz­ny apa­rat Proc­to­ra).
 • Sta­no­wi­sko do ba­da­nia uziar­nie­nia grun­tu.
 • Po­mia­ry ni­we­la­cyj­ne i ta­chi­me­trycz­ne.
 • Sta­no­wi­sko do po­mia­ru od­kształ­ceń kon­struk­cji bu­dow­la­nych (czuj­ni­ki ten­so­me­trycz­ne wraz z osprzę­tem).
 • Pro­gram NORMA PRO do kosz­to­ry­so­wa­nia.
 • Pro­gra­my PLA­NI­STA 6.5.22 i MS PRO­JECT PRO­FES­SIO­NAL do har­mo­no­gra­mo­wa­nia przed­się­wzięć bu­dow­la­nych

Dzia­łal­ność dy­dak­tycz­no-szko­le­nio­wa

Pro­wa­dzo­ne przed­mio­ty na stu­diach I i II stop­nia na kie­run­ku bu­dow­nic­two

 • Geo­lo­gia
 • Ochro­na wła­sno­ści in­te­lek­tu­al­nej
 • Geo­de­zja
 • Bu­dow­nic­two ogól­ne
 • Me­cha­ni­ka grun­tów
 • Fun­da­men­to­wa­nie
 • Fun­da­men­ty spe­cjal­ne
 • Me­to­do­lo­gia badań na­uko­wych
 • Przed­miot obie­ral­ny 1 – Ochro­na śro­do­wi­ska w bu­dow­nic­twie
 • Przed­miot spo­łecz­ny obie­ral­ny – Spo­łecz­ne aspek­ty pla­no­wa­nia prze­strzen­ne­go
 • Przed­miot spo­łecz­ny obie­ral­ny – Rola wy­na­laz­czo­ści w spo­łe­czeń­stwie
 • Przed­miot obie­ral­ny zwią­za­ny z dy­plo­mem – Pod­sta­wy bu­dow­nic­twa pod­ziem­ne­go
 • Przed­miot obie­ral­ny 8 – Wy­bra­ne za­gad­nie­nia z geo­tech­ni­ki
 • Bez­pie­czeń­stwo i hi­gie­na pracy
 • Geo­me­tria wy­kreśl­na
 • Ry­su­nek tech­nicz­ny
 • In­sta­la­cje bu­dow­la­ne
 • Za­rzą­dza­nie przed­się­wzię­cia­mi bu­dow­la­ny­mi
 • Tech­no­lo­gia robót bu­dow­la­nych
 • Or­ga­ni­za­cja pro­duk­cji bu­dow­la­nej
 • Przed­miot obie­ral­ny 8 – Bu­dow­nic­two eko­lo­gicz­ne
 • Prawo bu­dow­la­ne i wa­run­ki tech­nicz­ne
 • Eko­no­mi­ka bu­dow­nic­twa
 • Przed­miot obie­ral­ny 7 – Kie­ro­wa­nie pro­ce­sem in­we­sty­cyj­nym
 • Przed­miot obie­ral­ny 7 – Kosz­to­ry­so­wa­nie i spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne
 • Se­mi­na­rium dy­plo­mo­we – Tech­no­lo­gie spe­cjal­ne – wy­bra­ne za­gad­nie­nia
 • Bez­pie­czeń­stwo ruchu dro­go­we­go
 • Bu­dow­nic­two ko­mu­ni­ka­cyj­ne
 • Hy­drau­li­ka i hy­dro­lo­gia
 • In­fra­struk­tu­ra trans­por­tu dro­go­we­go
 • In­ży­nie­ria ruchu
 • Ma­te­ria­ły dro­go­we
 • Mosty be­to­no­we
 • Mosty dro­go­we
 • Mosty me­ta­lo­we
 • Pod­po­ry mo­stów
 • Pro­jek­to­wa­nie dróg i ulic
 • Prze­bu­do­wa i utrzy­ma­nie dróg
 • Przed­miot hu­ma­ni­stycz­ny obie­ral­ny – Es­te­tycz­ny wy­miar bu­dow­nic­twa
 • Przed­miot obie­ral­ny 6 – Pod­sta­wy pro­jek­to­wa­nia dróg i mo­stów
 • Przed­miot obie­ral­ny 9 – Ele­men­ty pro­jek­to­wa­nia dróg i au­to­strad
 • Przed­miot obie­ral­ny zwią­za­ny z dy­plo­mem – Teo­ria kon­struk­cji mo­sto­wych
 • Se­mi­na­rium dy­plo­mo­we – Ocena stanu tech­nicz­ne­go ist­nie­ją­cych bu­dow­li
 • Skrzy­żo­wa­nia i węzły dro­go­we
 • Sprę­żo­ne mosty be­to­no­we
 • Wy­bra­ne za­gad­nie­nia in­ży­nie­rii dro­go­wo-mo­sto­wej

Pro­wa­dzo­ne przed­mio­ty na stu­diach I i II stop­nia na kie­run­ku ar­chi­tek­tu­ra

 • In­wen­ta­ry­za­cja ar­chi­tek­to­nicz­na
 • In­sta­la­cje i tech­no­lo­gie bu­dow­la­ne
 • Sys­te­my in­for­ma­cji prze­strzen­nej
 • Pro­jekt spe­cja­li­stycz­ny II – Ochro­na śro­do­wi­ska
 • Pod­sta­wy er­go­no­mii i BHP
 • Pro­jekt spe­cja­li­stycz­ny I – Tech­no­lo­gia bu­dow­nic­twa ogól­ne­go
 • Pro­jekt spe­cja­li­stycz­ny II – Wy­po­sa­że­nie tech­nicz­ne bu­dyn­ków
 • In­sta­la­cje bu­dow­la­ne
 • Bez­pie­czeń­stwo i hi­gie­na pracy
 • Or­ga­ni­za­cja i eko­no­mi­ka pro­ce­su in­we­sty­cyj­ne­go
 • Prawo bu­dow­la­ne
 • Forma i kon­struk­cja w ar­chi­tek­tu­rze mo­stów
 • Me­cha­ni­ka bu­dow­li III
 • Pro­jekt spe­cja­li­stycz­ny II – Za­gad­nie­nia ko­mu­ni­ka­cyj­ne
 • Przed­miot fa­kul­ta­tyw­ny II – Ko­mu­ni­ka­cja
 • Ustro­je kon­struk­cyj­ne w ar­chi­tek­tu­rze

Stu­dia po­dy­plo­mo­we

Adres