Gdzie jesteś: Strona główna / De­part­ment of Build­ing Ma­te­ri­als En­gi­neer­ing

De­part­ment of Build­ing Ma­te­ri­als
En­gi­neer­ing

Kie­row­nik Ka­te­dry

 • dr hab. Elż­bie­ta JA­NOW­SKA-REN­KAS, pro­fe­sor uczel­ni

Pra­cow­ni­cy

 • prof. dr hab. Ste­fa­nia GRZESZ­CZYK
 • prof. dr hab. inż. An­drzej KO­ŁO­DZIEJ
 • dr inż. Da­riusz FA­BIA­NOW­SKI
 • dr inż. Alina KA­LE­TA-JU­ROW­SKA
 • dr inż. Aneta MA­TU­SZEK-CHMU­ROW­SKA
 • dr inż. Ar­ka­diusz MOR­DAK
 • mgr inż. Kry­stian JU­ROW­SKI
 • mgr inż. Jo­lan­ta KO­WAL­SKA
 • inż. Bro­ni­sław KRĘPA
 • An­drzej KRĘPA

Se­kre­ta­riat Ka­te­dry

 • mgr Mał­go­rza­ta MA­ZU­RE­WICZ-SZWE­DOW­SKA

Pod­sta­wo­we kie­run­ki badań na­uko­wych, głów­ne za­in­te­re­so­wa­nia

 • Kształ­to­wa­nie i mo­dy­fi­ka­cja wła­ści­wo­ści kom­po­zy­tów na bazie su­row­ców mi­ne­ral­nych w celu otrzy­ma­nia ma­te­ria­łów o pod­wyż­szo­nych pa­ra­me­trach użyt­ko­wych.
 • Re­olo­gia mie­sza­nek be­to­no­wych, za­praw oraz za­czy­nów ce­men­to­wych ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem wpły­wu do­mie­szek i do­dat­ków mi­ne­ral­nych.
 • Opra­co­wy­wa­nie no­wych tech­no­lo­gii pro­duk­cji ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych.
 • Wy­ko­rzy­sta­nie mi­ne­ral­nych su­row­ców na­tu­ral­nych i od­pa­do­wych w prze­my­śle ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych.
 • Ba­da­nia cech fi­zycz­nych i wy­trzy­ma­ło­ścio­wych su­row­ców, spoiw i kru­szyw bu­dow­la­nych oraz be­to­nów.
 • Ocena ja­ko­ści ma­te­ria­łów i wy­ro­bów bu­dow­la­nych.

Działalność dy­dak­tycz­na

Ka­te­dra In­ży­nie­rii Ma­te­ria­łów Bu­dow­la­nych pro­wa­dzi za­ję­cia dy­dak­tycz­ne na stu­diach sta­cjo­nar­nych i nie­sta­cjo­nar­nych na kie­run­kach Bu­dow­nic­two oraz Ar­chi­tek­tu­ra i Urba­ni­sty­ka obej­mu­ją­ce przed­mio­ty:

 • I sto­pień stu­diów
  • Che­mia ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych
  • Ma­te­ria­ły bu­dow­la­ne
  • Tech­no­lo­gia be­to­nu
  • Prawo bu­dow­la­ne i wa­run­ki tech­nicz­ne
  • Pre­fa­bry­ka­ty bu­dow­la­ne (przed­miot obie­ral­ny)
  • Be­to­ny wy­so­ko­war­to­ścio­we (przed­miot obie­ral­ny)
  • Wy­bra­ne za­gad­nie­nia z ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych (przed­miot obie­ral­ny)
  • Wy­bra­ne za­gad­nie­nia z in­ży­nie­rii ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych
  • Bu­dow­nic­two ogóle z ma­te­ria­ło­znaw­stwem I i ry­sun­kiem tech­nicz­nym
  • Bu­dow­nic­two ogól­ne i ma­te­ria­ło­znaw­stwo II
  • Bu­dow­nic­two ogól­ne i ma­te­ria­ło­znaw­stwo III
  • Bu­dow­nic­two ogól­ne i ma­te­ria­ło­znaw­stwo IV
 • II sto­pień stu­diów
  • Ma­te­ria­ły w ener­go­osz­częd­nym bu­dow­nic­twie
  • Ko­ro­zja ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych
  • No­wo­cze­sne ma­te­ria­ły kom­po­zy­to­we dla bu­dow­nic­twa
  • Przed­miot hu­ma­ni­stycz­ny obie­ral­ny – Hi­sto­ria nauki i tech­ni­ki
  • Be­to­ny nowej ge­ne­ra­cji (przed­miot obie­ral­ny)
  • Spo­łecz­ne i eko­no­micz­ne aspek­ty ener­gii od­na­wial­nej (przed­miot obie­ral­ny)

Adres