III doroczne interdyscyplinarne seminarium doktoranckie doktorantów Politechniki Opolskiej

III DOROCZNE INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM DOKTORANCKIE POD PATRONATEM JM REKTORA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

Komunikat II z dnia 23 maja 2023 roku

IIIrd ANNUAL INTERDYSCYPLINARY DOCTORAL SCHOOL SEMINAR OF POLITECHNIKA OPOLSKA UNDER THE PATRONAGE OF THE RECTOR OF POLITECHNIKA OPOLSKA

Notice II of May 23, 2023

W dniach 12 i 13 czerwca 2023 roku odbędzie się III doroczne interdyscyplinarne seminarium doktoranckie doktorantów Politechniki Opolskiej. W niniejszym komunikacie zawarte są ogólne informacje na temat ramowego programu seminarium. Program szczegółowy seminarium zostanie podany do wiadomości w komunikacie nr 3.

The 3rd Annual Interdisciplinary Ph.D. Seminar for the Ph.D. students of Opole University of Technology will take place on June 12th and 13th, 2023. This notice provides general information about the framework program of the seminar. A detailed program of the seminar will be announced in Notice No. 3.

Dzień 1 (12 czerwca), godzina 8.30 spotkanie stacjonarne w auli Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, przy ul. Prószkowskiej 76

 1. Wystąpienie dyrektora szkoły doktorskiej – informacje dotyczące oceny śródokresowej w roku akademickim 2022/2023.
 2. Wystąpienie rektora Politechniki Opolskiej – otwarcie obrad.
 3. Prezentacje stanu realizacji IPB doktorantów II roku (12 minut + 3 minuty na dyskusję): godzina 9.00-14.00.

Day 1 (June 12th), 8:30 AM – In-person meeting at the Auditorium of the Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Opole University of Technology, located at Prószkowska 76

 1. Address by the Director of School – Information regarding the mid-term evaluation of doctoral students in the academic year 2022/23.
 2. Address by the Rector of Opole University of Technology – Opening of the proceedings. III. Presentations on the progress of Individual Doctoral Research Projects (IPB) by 2nd-year doctoral students (12 minutes + 3 minutes for discussion): 9:00 AM to 2:00 PM.

Dzień 2 (13 czerwca), godzina 8.00 spotkanie on-line na platformie MS TEAMS.

 1. Wykład interdyscyplinarny A: godzina 8.00
  Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: Dr hab. inż. Marek Ochowiak, Politechnika Poznańska: „Aktualny stan wiedzy i kierunki badań kotłów zasilanych pyłem węglowym”.
 2. Prezentacje stanu realizacji IPB doktorantów I roku: godzina 8.45-10.45 (około 5 minut, dyskusja bez ograniczeń czasowych w osobnym pokoju).
 3. Wykład interdyscyplinarny B: godzina 11.00
  Ekonomia i finanse: Prof. dr hab Marian Gorynia, Politechnika Poznańska: „Kontrowersje wokół ekonomii wzrostu i ekonomii umiaru”.
 4. Prezentacje stanu realizacji IPB doktorantów III roku: godzina 11.45-11.55 (około 5 minut, dyskusja bez ograniczeń czasowych w osobnym pokoju).
 5. Prezentacje stanu realizacji IPB doktorantów IV roku: godzina 12.00-13.30 (około 10 minut, dyskusja bez ograniczeń czasowych w osobnym pokoju).
 6. Zakończenie seminarium: godzina 13.30.

Dni 12 i 13 czerwca będą dniami wolnymi od zajęć w Szkole Doktorskiej.

Day 2 (June 13th), 8:00 AM – online meeting on the MS Teams platform.

 1. Interdisciplinary Lecture A: 8:00 AM
  Environmental Engineering, Mining, and Energy: Dr. Eng. Marek Ochowiak, Poznań University of Technology – lecture in Polish
 2. Presentations on the progress of Individual Doctoral Research Projects by 1st-year doctoral students: 8:45 AM to 10:45 AM (5 minutes, followed by an open-ended discussion in a separate room with no time constraints).
 3. Interdisciplinary Lecture B: 11:00 AM
  Economics and Finance: Prof. Dr. Marian Gorynia, Poznan University of Technology – lecture in Polish
 4. Presentations on the progress of Individual Doctoral Research Projects by 3rd-year doctoral students: 11:45 AM to 11:55 AM (5 minutes, followed by an open-ended discussion in a separate room with no time constraints).
 5. Presentations on the progress of Individual Doctoral Research Projects by 4th-year doctoral students: 12:00 PM to 1:30 PM (10 minutes, followed by an open-ended discussion ` in a separate room with no time constraints).
 6. Closure: 1:30 PM.

June 12th and 13th will be days off from activities in the Doctoral School.

Informacji szczegółowych udzielają koordynatorzy dyscyplin naukowych oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Opolskiej pod adresami podanymi na stronie internetowej szkoły doktorskiej: https://szkoladoktorska.po.edu.pl/index.php/kontakt

For detailed information, please contact the coordinators of scientific disciplines or the Director of the School using the contact details  provided on the website:
https://szkoladoktorska.po.edu.pl/index.php/en/contact

POLECANE

WAŻNE

Konkurs fotograficzny!

CO MACIE ZROBIĆ? W dwuosobowych zespołach wykonaj kreatywną fotografię ciekawego obiektu budowlanego lub jego elementu z umieszczoną na zdjęciu…