Gdzie jesteś: Strona główna / De­part­ment of Ar­chi­tec­ture and Urban Plan­ning

De­part­ment of Ar­chi­tec­ture and Urban Plan­ning

Kierownik katedry

 • dr hab. inż. arch. Mo­ni­ka Ewa ADAM­SKA, pro­fe­sor uczel­ni

Pracownicy

 • prof. dr hab. Edward SYTY
 • dr hab. inż. arch. Mi­ro­sław BOG­DAN, pro­fe­sor uczel­ni
 • dr hab. inż. arch. Svi­tla­na LINDA, pro­fe­sor uczel­ni
 • dr inż. arch. Luca TRA­BAT­TO­NI, pro­fe­sor uczel­ni
 • dr inż. arch. Mar­cin GAŁ­KOW­SKI
 • dr inż. arch. Ju­sty­na KLESZCZ
 • dr inż. arch. Bar­ba­ra PIER­ŚCIO­NEK
 • dr inż. arch. Mar­cin SPYRA
 • dr inż. arch. Anna SZCZE­GIEL­NIAK
 • dr inż. arch. Mag­da­le­na WĄ­SO­WICZ
 • mgr inż. arch. Bo­że­na BANEK
 • mgr inż. arch. Ra­do­sław WA­NA­GO
 • mgr inż. arch. Iwona WIL­CZEK

Spe­cja­li­sta ds. na­uko­wo-tech­nicz­nych

 • mgr inż. Ro­bert Jerzy KRAC

Se­kre­ta­riat Ka­te­dry

 • mgr Mo­ni­ka PIĘ­TAK-KNO­SA­ŁA

Pro­ble­ma­ty­ka za­in­te­re­so­wań na­uko­wych pra­cow­ni­ków Ka­te­dry:

 • Ana­li­za funk­cjo­nal­no–prze­strzen­na obiek­tów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem ar­chi­tek­tu­ry sa­kral­nej
 • Ba­da­nia w za­kre­sie ar­chi­tek­tu­ry miesz­ka­nio­wej
 • In­no­wa­cyj­ne me­to­dy ana­li­zy, mo­de­lo­wa­nia i pro­jek­to­wa­nia śro­do­wi­ska ar­chi­tek­to­nicz­ne­go
 • Kon­ser­wa­cja za­byt­ków i za­rzą­dza­nie dzie­dzic­twem kul­tu­ro­wym
 • Prze­kształ­ce­nia struk­tur miej­skich i prze­strze­ni pu­blicz­nej
 • Ana­li­za prze­strzen­na i pla­no­wa­nie roz­wo­ju kra­jo­bra­zów trans­gra­nicz­nych, usłu­gi eko­sys­te­mo­we, GIS
 • Za­gad­nie­nia z za­kre­su sztuk pięk­nych: ry­sun­ku i ma­lar­stwa

Adres