Gdzie jesteś: Strona główna / KATEDRY / Ka­te­dra Fi­zy­ki Ma­te­ria­łów

Ka­te­dra Fi­zy­ki Ma­te­ria­łów

De­part­ment of Ma­te­ri­als Physics

Pracownicy Katedry Fizyki Materiałów, Wydziału Budownictwa i Architektury

Kierownik Katedry

Pracownicy

Kie­row­nik ze­spo­łu "Me­cha­ni­ka Ma­te­ria­łów"

Kie­row­nik ze­spo­łu "Fi­zy­ka Bu­dow­li"

Osoby współ­pra­cu­ją­ce z Ka­te­drą

prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

Doktoranci

mgr inż. Anna DRZY­MA­ŁA

Sekretariat Katedry

Pro­wa­dzo­ne za­ję­cia dy­dak­tycz­ne:

 • wy­trzy­ma­łość ma­te­ria­łów
 • teo­ria sprę­ży­sto­ści i pla­stycz­no­ści
 • fi­zy­ka bu­dow­li
 • me­cha­ni­ka be­to­nu
 • pod­sta­wy ter­mo­me­cha­ni­ki
 • przed­mio­ty obie­ral­ne:
  • bu­dow­nic­two drew­nia­ne;
  • pod­sta­wy dia­gno­sty­ki ciepl­nej bu­dyn­ków;
  • kom­pu­te­ro­we wspo­ma­ga­nie pro­jek­to­wa­nia w za­kre­sie fi­zy­ki bu­dow­li;
  • pro­jek­to­wa­nie bu­dyn­ków o ob­ni­żo­nym za­po­trze­bo­wa­niu na ener­gię;
 • me­cha­ni­ka bu­dow­li
 • kon­struk­cje bu­do­wal­ne

Udział w pra­cach or­ga­ni­za­cji na­uko­wych i na­uko­wo-tech­nicz­nych:

 • Ge­sel­schaft für An­ge­wand­te Ma­the­ma­tik und Me­cha­nik (GAMM),
 • Eu­ro­pe­an Me­cha­nics So­cie­ty (EU­RO­MECH),
 • Sło­wac­kie To­wa­rzy­stwo Me­cha­ni­ki przy Sło­wac­kiej Aka­de­mii Nauk,
 • Ko­mi­tet In­ży­nie­rii Lą­do­wej i Wod­nej PAN.

Współ­pra­ca mię­dzy­na­ro­do­wa:

 • In­sti­tut für Bau­kli­ma­tik TU Dres­den,
 • Ka­te­dra Me­cha­ni­ki Bu­dow­li STU Bra­ti­sla­va,
 • Ka­te­dra Ter­mo­me­cha­ni­ki Bu­dow­li TU Brno,
 • Ka­te­dra Me­cha­ni­ki Bu­dow­li TU Żi­li­na,
 • Ka­te­dra Mo­de­lo­wa­nia Ma­te­ma­tycz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu we Lwo­wie.

Ofer­ta prac na­uko­wo-ba­daw­czych na rzecz prze­my­słu:

 • dia­gno­sty­ka ciepl­no-wil­got­no­ścio­wa prze­gród bu­dow­la­nych,
 • ocena znisz­czeń i trwa­ło­ści ma­te­ria­łów oraz kon­struk­cji bu­dow­la­nych,
 • ba­da­nia cech me­cha­nicz­nych i fi­zycz­nych ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych.