Gdzie jesteś: Strona główna / KATEDRY / Ka­te­dra Fi­zy­ki Ma­te­ria­łów

Ka­te­dra Fi­zy­ki Ma­te­ria­łów

De­part­ment of Ma­te­ri­als Physics

Pracownicy Katedry Fizyki Materiałów, Wydziału Budownictwa i Architektury

Kierownik Katedry

Pracownicy

Osoby współ­pra­cu­ją­ce z Ka­te­drą

prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

Działalność naukowa pracowników Katedry Fizyki Materiałów:

 • ter­mo­me­cha­ni­ka ośrod­ków wie­lo­skład­ni­ko­wych i wie­lo­fa­zo­wych
 • trwa­ło­ść ma­te­ria­łów o struk­tu­rze po­ro­wa­tej
 • mechanika uszkodzeń betonu
 • reologia drew­na i ma­te­ria­łów drew­no­po­dob­nych
 • me­cha­ni­ka drew­nia­no-be­to­no­wych kon­struk­cji ze­spo­lo­nych
 • diagnostyka ultradźwiękowa materiałów porowatych
 • za­gad­nienia po­cząt­ko­wo-brze­go­we pie­zo­sprę­ży­sto­ści, hi­gro­ter­mo­pie­zo­sprę­ży­sto­ści i ter­mo­pie­zo­sprę­ży­sto­ści
 • ter­mo­dy­fu­zja w ośrod­kach wie­lo­skład­ni­ko­wych i wie­lo­fa­zo­wych
 • wła­ści­wo­ści ciepl­no-wil­got­no­ścio­we po­ro­wa­tych ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych,
 • prze­pły­wy cie­pła i wilgoci w przegrodach i materiałach bu­dow­la­nych
 • prze­pły­wy roz­two­rów soli w po­ro­wa­tych ma­te­ria­łach bu­dow­la­nych

Pro­wa­dzo­ne za­ję­cia dy­dak­tycz­ne:

 • wy­trzy­ma­łość ma­te­ria­łów
 • teo­ria sprę­ży­sto­ści i pla­stycz­no­ści
 • fi­zy­ka bu­dow­li
 • me­cha­ni­ka be­to­nu
 • pod­sta­wy ter­mo­me­cha­ni­ki
 • przed­mio­ty obie­ral­ne:
  • bu­dow­nic­two drew­nia­ne;
  • pod­sta­wy dia­gno­sty­ki ciepl­nej bu­dyn­ków;
  • kom­pu­te­ro­we wspo­ma­ga­nie pro­jek­to­wa­nia w za­kre­sie fi­zy­ki bu­dow­li;
  • pro­jek­to­wa­nie bu­dyn­ków o ob­ni­żo­nym za­po­trze­bo­wa­niu na ener­gię;
 • me­cha­ni­ka bu­dow­li
 • kon­struk­cje bu­do­wal­ne

Udział w pra­cach or­ga­ni­za­cji na­uko­wych i na­uko­wo-tech­nicz­nych:

 • Ge­sel­schaft für An­ge­wand­te Ma­the­ma­tik und Me­cha­nik (GAMM)
 • Eu­ro­pe­an Me­cha­nics So­cie­ty (EU­RO­MECH)
 • Komisja Inżynierii Budowlanej, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach
 • Sekcja Fizyki Budowli, Ko­mi­tet In­ży­nie­rii Lą­do­wej i Wod­nej Polskiej Akademii Nauk
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział Opole i Komitet Nauki przy Zarządzie Głównym

Współ­pra­ca mię­dzy­na­ro­do­wa:

 • Institute of Structural Mechanics, Brno University of Technology
 • Department of Structures and Bridges, University of Žilina
 • Transactions of the VSB – Technical University of Ostrava

Ofer­ta prac na­uko­wo-ba­daw­czych na rzecz prze­my­słu:

w zakresie fizyki budowli:
 • badania termowizyjne obiektów w różnej skali (kamery termowizyjne VIGOCAM v50 i Testo 825),
 • pomiary współczynnika przewodzenia ciepła ( l ) i ciepła właściwego ( c ) materiałów budowlanych (aparat płytowy – lambdametr Netzsch HFM 446),
 • analiza przepływów sprzężonego przepływu ciepła i wilgoci w przegrodach budowlanych,
 • bilans energetyczny obiektów budowlanych,
 • pomiar in-situ współczynnika przenikania ciepła ( U ),
 • badanie współczynnika dyfuzji pary wodnej w porowatych materiałach budowlanych,
 • badanie izoterm sorpcji porowatych materiałów budowlanych,
 • badanie nasiąkliwości materiałów budowlanych,
 • badanie rozszerzalności cieplnej typowych materiałów budowlanych,
 • ocena możliwości wykraplania się wilgoci w przegrodach budowlanych,

w zakresie badań wytrzymałościowych:
 • ultradźwiękowe badanie elementów betonowych (betonoskop Proceq Pundit Lab+),
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń elementów konstrukcyjnych pod obciążeniem metodą cyfrowej korelacji obrazu (System: ARAMIS SRX Professional),
 • badanie wytrzymałości na ściskanie próbek materiałów budowlanych w zakresie obciążeń do 3000 kN,
 • badanie wytrzymałości na zginanie próbek materiałów budowlanych w zakresie obciążeń do 20 kN,
 • badanie sztywności i nośności belek drewnianych.