Gdzie jesteś: Strona główna / Student / Indywidualna Organizacja Studiów

Indywidualna Organizacja Studiów

Pliki do pobrania

Wy­ma­ga­ne do­ku­men­ty:

  • Po­da­nie do dzie­ka­na (wg ogól­ne­go wzoru) o przy­zna­nie in­dy­wi­du­al­ne­go planu stu­diów i pro­gra­mu na­ucza­nia (IPS) – naj­póź­niej w ter­mi­nie dwóch ty­go­dni przed roz­po­czę­ciem se­me­stru;
  • Ar­kusz IPS – pro­po­zy­cja in­dy­wi­du­al­ne­go planu stu­diów i pro­gra­mu na­ucza­nia

Uwaga

Ar­kusz IPS na­le­ży przed­kła­dać wy­łącz­nie w for­mie wy­dru­ku kom­pu­te­ro­we­go.