Gdzie jesteś: Strona główna / Student / Koła naukowe / koło naukowe Circulus

Koło Na­uko­we "CIR­CU­LUS"

Koło Na­uko­we Stu­den­tów Ar­chi­tek­tu­ry „Cir­cu­lus” ist­nie­je przy Ka­te­drze Ar­chi­tek­tu­ry i Urba­ni­sty­ki na Wy­dzia­le Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej od 2011 roku. Opie­ku­nem Koła jest dr inż. arch. Anna SZCZE­GIEL­NIAK. Człon­ka­mi Koła Na­uko­we­go są stu­den­ci Wy­dzia­łu Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry kie­run­ku Ar­chi­tek­tu­ra pra­gną­cy po­sze­rzyć swoją wie­dzę i zgłę­biać za­in­te­re­so­wa­nia w za­kre­sie Ar­chi­tek­tu­ry. Celem dzia­łal­no­ści Koła jest rów­nież po­głę­bia­nie wie­dzy teo­re­tycz­nej w za­kre­sie urba­ni­sty­ki i ar­chi­tek­tu­ry, wzbo­ga­ca­nie wie­dzy prak­tycz­nej w za­kre­sie pro­jek­to­wa­nia urba­ni­stycz­ne­go i ar­chi­tek­to­nicz­ne­go, roz­wój ak­tyw­no­ści na­uko­wej i spo­łecz­nej stu­den­tów.

Dzia­łal­ność Koła Na­uko­we­go „Cir­cu­lus” można ująć w na­stę­pu­ją­cych punk­tach:

 1. uczest­nic­two i or­ga­ni­za­cję:
  • warsz­ta­tów
  • wy­kła­dów, od­czy­tów, re­fe­ra­tów
  • pre­zen­ta­cji, po­ka­zów
  • se­mi­na­riów, kon­fe­ren­cji, dys­ku­sji
  • kur­sów
  • ple­ne­rów ry­sun­ko­wych i na­uko­wych
  • wy­staw
  • wy­cie­czek i wy­jaz­dów w celu po­zna­nia świa­to­wych osią­gnięć ar­chi­tek­tu­ry i urba­ni­sty­ki
  • i in­nych przed­się­wzięć zwią­za­nych z po­głę­bia­niem wie­dzy z za­kre­su pro­jek­to­wa­nia urba­ni­stycz­ne­go i ar­chi­tek­to­nicz­ne­go, ma­ją­cych na celu sa­mo­kształ­ce­nie się człon­ków KOŁA NA­UKO­WE­GO
 2. wy­ko­ny­wa­nie pro­jek­tów in­dy­wi­du­al­nych i gru­po­wych
 3. współ­pra­cę z Uczel­nią, jak rów­nież z in­ny­mi uczel­nia­mi, ośrod­ka­mi na­uko­wy­mi, in­sty­tu­cja­mi, or­ga­ni­za­cja­mi i oso­ba­mi fi­zycz­ny­mi pro­wa­dzą­cy­mi dzia­łal­ność zbież­ną z ce­la­mi sta­tu­to­wy­mi KOŁA NA­UKO­WE­GO
 4. współ­pra­cę ze spo­łecz­no­ścia­mi lo­kal­ny­mi
 5. udział w kon­kur­sach i spo­tka­niach or­ga­ni­zo­wa­nych na te­re­nie Pol­ski oraz za gra­ni­cą
 6. pu­bli­ka­cję prac