Gdzie jesteś: Strona główna / Student / Koła naukowe / koło naukowe Dewiator

Koło Na­uko­we De­wia­tor

Koło naukowe „Dewiator” działa przy Katedrze Fizyki Materiałów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Jego głównym celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu mechaniki materiałów, fizyki budowli, termomechaniki i zapoznawanie z systemami automatyzacji prac projektowych w budownictwie. Koło stawia sobie także za cel działalność informacyjną na rzecz nauki wśród młodzieży akademickiej Wydziału Budownictwa i Architektury PO oraz opiekę nad zabytkami techniki budowlanej na Opolszczyźnie.

Koło Naukowe „Dewiator” działało już na przestrzeni lat 70-tych i 80-tych na ówczesnej WSI w Opolu. Jego wybijającymi się członkami byli m.in. p. Iwona Magda, p. Janina Mucha, p. Marek Bolisęga, p. Marek Wróbel i p. Bogdan Pala – skądinąd pierwszy wypromowany doktor przez WSI w Opolu. Koło działało początkowo pod opieką prof. Jana Kubika, a później było kierowane przez jego wychowanków tj. dr Bogdana Palę w latach 1980-1983, i dr Marka Wróbla od 1983r. Z merytorycznych dowodów działalności Koła znajdujemy dziś m.in. skrypt uczelniany nr 62 WSI w Opolu pt. „Zbiór przykładów z mechaniki”. W jego tworzeniu aktywnie pomagali członkowie Koła.

Z uwagi na fakt, że szczególnie dziś, kiedy młodzież akademicka staje po zakończeniu studiów w obliczu szybko zmieniających się i nowych wyzwań techniki na szerokim rynku Unii Europejskiej, coraz bardziej potrzebne są organizacje, które pozwolą integrować studentów i wzbogacać ich wiedzę techniczną. Stąd też, z inicjatywy prof. Jana Kubika, Koło wznowiło swą działalność w 2004r., a jego opiekunami naukowymi zostali dr hab. inż. Zbigniew Perkowski i dr hab. inż. Andrzej Marynowicz. Od roku 2021 Kołem opiekują się dr inż. Andrzej KUCHARCZYK, dr inż. Kamil PAWLIK i dr inż. Karolina TATARA.

W ramach Koła prowadzone są badania z zakresu wytrzymałości, trwałości konstrukcji budowlanych i fizyki budowli, których rezultaty wygłaszane są na konferencjach oraz publikowane, jako artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych. Najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia i działania to m.in.:

  • Wyróżnienie za przygotowanie i prezentację referatu pt. „Badanie podciągania kapilarnego betonu o zróżnicowanym uziarnieniu kruszywa i zawartości cementu” na VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych w Sekcji Architektury i Budownictwa
  • Drugie miejsce za wygłoszenie referatu pt. „Analiza eksperymentalna i numeryczna jednoczesnego transportu wilgoci wzdłuż i w poprzek włókien w próbkach z drewna sosnowego” na XLV Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych
  • Trzecie miejsce w konkursie referatów pt. „Analiza eksperymentalna i numeryczna jednoczesnego transportu wilgoci wzdłuż i w poprzek włókien w próbkach z drewna sosnowego” na XLV Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych
  • Pierwsze miejsce za referat pt. „Rozkłady naprężeń w zabytkowej konstrukcji murowej poddanej modelowemu obciążeniu sejsmicznemu” wygłoszony przez członków naszego Koła na XLII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych
  • Pierwsze miejsce dla Koła Naukowego Dewiator na XXXVIII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Sekcji Nauk Technicznych Panel Budownictwo
  • Publikacja 6 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych

Aktualnie, spora część działalności poświęcona jest zapoznaniu się członków Koła z pracą nowoczesnych programów komputerowych wspomagających proces projektowy w inżynierii budowlanej.