Gdzie jesteś: Strona główna / Student / Koła naukowe / Koło naukowe EkoMat-Bud

Koło Na­uko­we Eko­Mat-BUD

Stu­denc­kie Koło Na­uko­we „Eko­Mat-BUD” ist­nie­je przy Ka­te­drze In­ży­nie­rii Ma­te­ria­łów Bu­dow­la­nych na Wy­dzia­le Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej od 1996 roku. Opie­ku­na­mi Koła są: dr hab. Elż­bie­ta JA­NOW­SKA-REN­KAS, pro­fe­sor uczel­ni oraz dr inż. Aneta MA­TU­SZEK-CHMU­ROW­SKA. Człon­ka­mi Koła Na­uko­we­go są stu­den­ci Wy­dzia­łu Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry pra­gną­cy po­sze­rzyć swoją wie­dzę i zgłę­biać za­in­te­re­so­wa­nia w za­kre­sie ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych i no­wo­cze­snych ma­te­ria­łów kom­po­zy­to­wych sto­so­wa­nych w bu­dow­nic­twie. Celem dzia­łal­no­ści Koła jest rów­nież po­zna­nie no­wo­cze­snych metod badań ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych oraz metod wy­ko­rzy­sta­nia w ich pro­duk­cji ma­te­ria­łów od­pa­do­wych z uwzględ­nie­niem ochro­ny śro­do­wi­ska na­tu­ral­ne­go. Dzia­łal­ność stu­denc­kie­go Koła Na­uko­we­go „Eko­Mat-BUD” można ująć w na­stę­pu­ją­cych punk­tach:

  • or­ga­ni­zo­wa­nie sesji na­uko­wych (re­fe­ra­ty),
  • pro­jek­to­wa­nie i wy­ko­ny­wa­nie be­to­nów róż­nych klas wy­trzy­ma­ło­ści, w tym także be­to­nów wy­so­ko­war­to­ścio­wych z udzia­łem do­dat­ków i do­mie­szek ulep­sza­ją­cych wła­ści­wo­ści be­to­nu,
  • wdra­ża­nie tech­nik kom­pu­te­ro­wych w pro­jek­to­wa­niu be­to­nów,
  • ba­da­nia pod­sta­wo­wych wła­ści­wo­ści ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych za po­mo­cą no­wo­cze­snych tech­nik po­mia­ro­wych,
  • udział i pre­zen­ta­cja re­fe­ra­tów na spo­tka­niach kra­jo­wych Stu­denc­kich Kół Na­uko­wych, a także na sym­po­zjach i kon­fe­ren­cjach do­ty­czą­cych te­ma­ty­ki ma­te­ria­łów bu­dow­lan
  • za­po­zna­wa­nie człon­ków Koła Na­uko­we­go z tech­no­lo­gią pro­duk­cji ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych i za­kła­da­mi prze­my­sło­wy­mi wy­twa­rza­ją­cy­mi ma­te­ria­ły bu­dow­la­ne na opolsz­czyź­nie.