Gdzie jesteś: Strona główna / Student / Koła naukowe / Koło naukowe Geoinżynier

Koło Na­uko­we Geo­in­ży­nier

Adres e-mail: geo­in­zy­nier@​po.​edu.​pl

Koło na­uko­we GEO­IN­ŻY­NIER dzia­ła przy Ka­te­drze Geo­tech­ni­ki i Geo­de­zji Wy­dzia­łu Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej. Celem koła jest po­sze­rza­nie wie­dzy stu­den­tów z za­kre­su me­cha­ni­ki grun­tów i fun­da­men­to­wa­nia, mier­nic­twa bu­dow­la­ne­go i ochro­ny śro­do­wi­ska. Koło po­wsta­ło w grud­niu 2017 roku, a opie­ku­na­mi jego są dr inż. Elż­bie­ta KO­KO­CIŃ­SKA-PA­KIET i dr inż. Krzysz­tof DROŻ­DŻOL.

Dzia­łal­ność stu­denc­kie­go Koła Na­uko­we­go „GEO­IN­ŻY­NIER” obej­mu­je: orga­ni­zo­wa­nie sesji na­uko­wych (re­fe­ra­ty), in­te­gra­cję stu­den­tów z róż­nych śro­do­wisk uczel­nia­nych, któ­rych przed­mio­tem za­in­te­re­so­wa­nia są pro­ble­my grun­to­we i ochro­ny śro­do­wi­ska, aspek­ty pro­jek­to­wa­nia i wykona­wstwa na­sy­pów, fun­da­men­tów, za­bez­pie­czeń wy­ko­pów w opar­ciu o aktu­al­ne wy­tycz­ne i usta­wo­we roz­po­rzą­dze­nia, wspo­ma­ga­nie kom­pu­te­ro­we w ana­li­zach kon­struk­cji wspor­czych i grun­to­wych, współ­cze­sne me­to­dy po­mia­rów i badań w bu­dow­nic­twie, ten­den­cje i spo­so­by prze­pro­wa­dza­nia re­mon­tów i wzmac­nia­nia fun­da­men­tów, udział i pre­zen­ta­cję re­fe­ra­tów na spo­tka­niach kra­jo­wych i za­gra­nicz­nych Stu­denc­kich Kół Na­uko­wych, a także na sym­po­zjach i kon­fe­ren­cjach do­ty­czą­cych pod­sta­wo­wej pro­blema­ty­ki, aspek­ty prak­tycz­ne zwią­za­ne przede wszyst­kim z tech­no­lo­gią wy­ko­na­nia głę­bo­kich wy­ko­pów i ich za­bez­pie­czeń (wi­zy­ty na obiek­tach no­wo­bu­do­wa­nych i o zna­cze­niu hi­sto­rycz­nym i w pla­ców­kach naukowych).