Gdzie jesteś: Strona główna / Student / Koła naukowe / Koło naukowe Konstruktor

Kon­struk­tor, Koło Mło­dych PZITB

Koło na­uko­we „Kon­struk­tor” oraz Koło Mło­dych Pol­skie­go Związ­ku In­ży­nie­rów i Tech­ni­ków Bu­dow­nic­twa dzia­ła przy Ka­te­drze Me­cha­ni­ki, Kon­struk­cji Bu­dow­la­nych i In­ży­nier­skich Wy­dzia­łu Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej. Głów­nym celem obu Kół jest po­sze­rza­nie wie­dzy z za­kre­su pro­jek­to­wa­nia, wzmac­nia­nia i mo­der­ni­zo­wa­nia kon­struk­cji bu­dow­la­nych, oraz za­po­zna­wa­nie z me­to­da­mi kom­pu­te­ro­we­go wspo­ma­ga­nia prac pro­jek­to­wych w bu­dow­nic­twie. Koła będą rów­nież pro­wa­dzi­ły dzia­łal­ność in­for­ma­cyj­ną na rzecz nauki wśród mło­dzie­ży aka­de­mic­kiej Wy­dzia­łu Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej, a także po­ma­ga­ły in­for­ma­cyj­nie w za­kre­sie zdo­by­wa­nia upraw­nień bu­dow­la­nych i zwią­za­nych z tym prak­tyk za­wo­do­wych.

„Kon­struk­tor” kła­dzie głów­ny na­cisk na dzia­łal­ność na­uko­wą i teo­re­tycz­ną, na­to­miast Koło Mło­dych PZITB ma na celu za­po­zna­nie stu­den­tów z aspek­ta­mi prak­tycz­ny­mi dzia­łal­no­ści in­ży­nie­ra bu­dow­la­ne­go. Koło Mło­dych PZITB ści­śle współ­pra­cu­je z Za­rzą­dem Głów­nym Opol­skie­go Od­dzia­łu PZITB (www.zgpzitb.org.pl) oraz z Opol­ską Okrę­go­wą Izbą In­ży­nie­rów Bu­dow­nic­twa (www.opl.piib.org.pl).

Opie­ku­nem „Kon­struk­to­ra” jest dr inż. Marek NALEPKA, a Koła Mło­dych PZITB dr inż. Dominika BYSIEC. Koła or­ga­ni­zu­ją wy­ciecz­ki tech­nicz­ne do przed­się­biorstw o pro­fi­lu bu­dow­la­nym i wy­jaz­dy na bu­do­wy pro­wa­dzo­ne na te­re­nie wo­je­wódz­twa opol­skie­go oraz w wo­je­wódz­twach są­sied­nich.