Gdzie jesteś: Strona główna / Student / Koła naukowe / Koło naukowe Roads and Bridges

Koło naukowe Roads and Brid­ges

Stu­denc­kie Koło Na­uko­we „Roads and Brid­ges” przy Ka­te­drze Mostów, Geotechniki i Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej roz­po­czę­ło swoją dzia­łal­ność w marcu 2001 roku. Jego opie­ku­nami są dr inż. Marcin TATARA, dr inż. Karolina Jurasz-Drozdowska i mgr inż. Monika Napieraj. Człon­ka­mi Koła Na­uko­we­go są stu­den­ci Wy­dzia­łu Bu­dow­nic­twa i Architektury, głów­nie spe­cjal­no­ści In­ży­nie­ria Dro­go­wo-Mo­sto­wa, chcą­cy wzbo­ga­cić swoją wie­dzę i po­sze­rzać za­in­te­re­so­wa­nia w za­kre­sie obiek­tów mo­sto­wych i dróg, a także tech­no­lo­gii sto­so­wa­nych w tej dzie­dzi­nie. Celem dzia­łal­no­ści Koła jest m.in. po­zna­nie no­wo­cze­snych metod ana­liz, badań i bu­do­wy tych kon­struk­cji (łącz­nie z ma­te­ria­ła­mi wdra­ża­ny­mi przy ich re­ali­za­cji), a także spo­so­bów ich wzmac­nia­nia i mo­der­ni­za­cji.

Ob­szar dzia­łal­no­ści stu­denc­kie­go Koła Na­uko­we­go Roads and Brid­ges obej­mu­je:

  • in­te­gra­cję stu­den­tów z róż­nych śro­do­wisk uczel­nia­nych, któ­rych przed­mio­tem za­in­te­re­so­wa­nia są drogi i mosty,
  • aspek­ty pro­jek­to­wa­nia i wy­ko­naw­stwa dróg i mo­stów w opar­ciu o ak­tu­al­ne wy­tycz­ne i usta­wo­we roz­po­rzą­dze­nia,
  • wspo­ma­ga­nie kom­pu­te­ro­we w ana­li­zach kon­struk­cji mo­sto­wych,
  • współ­cze­sne me­to­dy po­mia­rów i badań dróg i mo­stów,
  • ten­den­cje i spo­so­by prze­pro­wa­dza­nia re­mon­tów i mo­der­ni­za­cji dróg i mo­stów,
  • udział i pre­zen­ta­cję re­fe­ra­tów na spo­tka­niach kra­jo­wych i za­gra­nicz­nych Stu­denc­kich Kół Na­uko­wych, a także na sym­po­zjach i kon­fe­ren­cjach do­ty­czą­cych pod­sta­wo­wej pro­ble­ma­ty­ki,
  • aspek­ty prak­tycz­ne zwią­za­ne przede wszyst­kim z tech­no­lo­gią bu­do­wy dróg i mo­stów (wi­zy­ty na obiek­tach no­wo­bu­do­wa­nych i o zna­cze­niu hi­sto­rycz­nym, a także w wy­twór­niach ele­men­tów kon­struk­cyj­nych i pla­ców­kach na­uko­wych)