Gdzie jesteś: Strona główna / Stu­dia po­dy­plo­mo­we

Stu­dia po­dy­plo­mo­we (nie­sta­cjo­nar­ne)

Kosz­to­ry­so­wa­nie i za­rzą­dza­nie przed­się­wzię­cia­mi bu­dow­la­ny­mi (2 se­me­stry)

 • Kie­row­nik Stu­dium Po­dy­plo­mo­we­go:
  Dr hab. inż. Adam RAK, pro­fe­sor uczel­ni
 • Se­kre­tarz Stu­dium Po­dy­plo­mo­we­go:
  Dr inż. Da­niel PRZY­WA­RA
 • Kon­takt:
  Po­li­tech­ni­ka Opol­ska
  Wy­dział Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry
  Ka­te­dra Mo­stów, Geo­tech­ni­ki i Pro­ce­sów Bu­dow­la­nych
  ul. Ka­to­wic­ka 48
  45-061, Opole
 • Wię­cej in­for­ma­cji: 

Bu­dow­nic­two w ener­ge­ty­ce (2 se­me­stry)

 • Kie­row­nik Stu­dium Po­dy­plo­mo­we­go:
  Dr inż. Aneta MA­TU­SZEK-CHMU­ROW­SKA
 • Se­kre­tarz Stu­dium Po­dy­plo­mo­we­go:
  Mgr Mał­go­rza­ta MA­ZU­RE­WICZ-SZWE­DOW­SKA
 • Kon­takt:
  Po­li­tech­ni­ka Opol­ska
  Wy­dział Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry
  Ka­te­dra In­ży­nie­rii Ma­te­ria­łów Bu­dow­la­nych
  ul. Ka­to­wic­ka 48
  45-061, Opole
 • Wię­cej in­for­ma­cji: