Gdzie jesteś: Strona główna / Wydział / Ka­te­dra Ar­chi­tek­tu­ry i Urba­ni­sty­ki

Ka­te­dra Ar­chi­tek­tu­ry i Urba­ni­sty­ki

De­part­ment of Ar­chi­tec­ture and Urban Plan­ning

Kierownik katedry

Pracownicy

Se­kre­ta­riat Ka­te­dry

Pro­ble­ma­ty­ka za­in­te­re­so­wań na­uko­wych pra­cow­ni­ków Ka­te­dry:

 • Ana­li­za funk­cjo­nal­no–prze­strzen­na obiek­tów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem ar­chi­tek­tu­ry sa­kral­nej
 • Ba­da­nia w za­kre­sie ar­chi­tek­tu­ry miesz­ka­nio­wej
 • In­no­wa­cyj­ne me­to­dy ana­li­zy, mo­de­lo­wa­nia i pro­jek­to­wa­nia śro­do­wi­ska ar­chi­tek­to­nicz­ne­go
 • Kon­ser­wa­cja za­byt­ków i za­rzą­dza­nie dzie­dzic­twem kul­tu­ro­wym
 • Prze­kształ­ce­nia struk­tur miej­skich i prze­strze­ni pu­blicz­nej
 • Ana­li­za prze­strzen­na i pla­no­wa­nie roz­wo­ju kra­jo­bra­zów trans­gra­nicz­nych, usłu­gi eko­sys­te­mo­we, GIS
 • Za­gad­nie­nia z za­kre­su sztuk pięk­nych: ry­sun­ku i ma­lar­stwa

Członkostwo pracowników Katedry w stowarzyszeniach, jednostkach samorządu zawodowego oraz organizacjach naukowych:

 • Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Oddział w Opolu
  Dr hab. inż. arch. Monika Ewa ADAMSKA, profesor uczelni (członek Prezydium, sekretarz)
  Mgr inż. arch. Bożena BANEK
  Dr inż. arch. Anna SZCZEGIELNIAK
  Mgr inż. arch. Iwona WILCZEK (członek Zarządu)
  Mgr inż. arch. Kamila WILK
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Oddział Katowice
  Dr hab. inż. arch. Mirosław BOGDAN, profesor uczelni
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Oddział Wrocław
  Dr inż. arch. Anna GRAJPER
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich TUP, Oddział Opole
  Dr hab. inż. arch. Monika Ewa ADAMSKA, profesor uczelni
  Dr inż. arch. Barbara PIERŚCIONEK
  Dr inż. arch. Marcin SPYRA
 • Stowarzyszenie „Opolski Garaż Sztuki”
  Prof. dr hab. Edward SYTY
 • Opolska Okręgowa Izba Architektów
  Mgr inż. arch. Bożena BANEK
  Mgr inż. arch. Iwona WILCZEK
  Mgr inż. arch. Kamila WILK (członek Rady, sekretarz)
 • Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów
  Dr inż. arch. Anna GRAJPER
 • Śląska Okręgowa Izba Architektów
  Dr inż. arch. Marcin GAŁKOWSKI
  Dr inż. arch. Marcin SPYRA
 • ISUF Polska
  Dr hab. inż. arch. Monika Ewa ADAMSKA, profesor uczelni (członek Rady)
 • European Association for Urban History (EAUH)
  Dr hab. inż. arch. Monika Ewa ADAMSKA, profesor uczelni
 • European LandUse Institute (ELI)
  Dr inż. arch. Marcin SPYRA
 • European Global Land Project Nodal Office
  Dr inż. arch. Marcin SPYRA
 • Komisja Historii i Konserwacji Architektury Sakralnej PKN ICOMOS
  Dr inż. arch. Barbara PIERŚCIONEK