Gdzie jesteś: Strona główna / Wydział / Ka­te­dra Ar­chi­tek­tu­ry i Urba­ni­sty­ki

Ka­te­dra Ar­chi­tek­tu­ry i Urba­ni­sty­ki

De­part­ment of Ar­chi­tec­ture and Urban Plan­ning

Kierownik katedry

Pracownicy

Pro­ble­ma­ty­ka za­in­te­re­so­wań na­uko­wych pra­cow­ni­ków Ka­te­dry:

 • Ana­li­za funk­cjo­nal­no–prze­strzen­na obiek­tów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem ar­chi­tek­tu­ry sa­kral­nej
 • Ba­da­nia w za­kre­sie ar­chi­tek­tu­ry miesz­ka­nio­wej
 • In­no­wa­cyj­ne me­to­dy ana­li­zy, mo­de­lo­wa­nia i pro­jek­to­wa­nia śro­do­wi­ska ar­chi­tek­to­nicz­ne­go
 • Kon­ser­wa­cja za­byt­ków i za­rzą­dza­nie dzie­dzic­twem kul­tu­ro­wym
 • Prze­kształ­ce­nia struk­tur miej­skich i prze­strze­ni pu­blicz­nej
 • Ana­li­za prze­strzen­na i pla­no­wa­nie roz­wo­ju kra­jo­bra­zów trans­gra­nicz­nych, usłu­gi eko­sys­te­mo­we, GIS
 • Za­gad­nie­nia z za­kre­su sztuk pięk­nych: ry­sun­ku i ma­lar­stwa

Członkostwo pracowników Katedry w stowarzyszeniach, jednostkach samorządu zawodowego oraz organizacjach naukowych:

 • Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Oddział w Opolu
  Dr hab. inż. arch. Monika Ewa ADAMSKA, profesor uczelni (członek Prezydium, sekretarz)
  Dr inż. arch. Anna SZCZEGIELNIAK
  Dr inż. arch. Iwona WILCZEK (członek Zarządu)
  Mgr inż. arch. Kamila WILK
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Oddział Katowice
  Dr hab. inż. arch. Mirosław BOGDAN, profesor uczelni
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Oddział Wrocław
  Dr inż. arch. Anna GRAJPER-DOBIESZ
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich TUP, Oddział Opole
  Dr hab. inż. arch. Monika Ewa ADAMSKA, profesor uczelni
  Dr inż. arch. Barbara PIERŚCIONEK
  Dr inż. arch. Marcin SPYRA
 • Stowarzyszenie „Opolski Garaż Sztuki”
  Prof. dr hab. Edward SYTY
 • Opolska Okręgowa Izba Architektów
  Mgr inż. arch. Kamila WILK (członek Rady, sekretarz)
 • Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów
  Dr inż. arch. Anna GRAJPER-DOBIESZ
 • Śląska Okręgowa Izba Architektów
  Dr inż. arch. Marcin GAŁKOWSKI
  Dr inż. arch. Marcin SPYRA
 • ISUF Polska
  Dr hab. inż. arch. Monika Ewa ADAMSKA, profesor uczelni (członek Rady)
 • European Association for Urban History (EAUH)
  Dr hab. inż. arch. Monika Ewa ADAMSKA, profesor uczelni
 • European LandUse Institute (ELI)
  Dr inż. arch. Marcin SPYRA
 • European Global Land Project Nodal Office
  Dr inż. arch. Marcin SPYRA
 • Komisja Historii i Konserwacji Architektury Sakralnej PKN ICOMOS
  Dr inż. arch. Barbara PIERŚCIONEK