Ze­spół "Kon­struk­cje"

Pracownicy

Te­ma­ty­ka prac na­uko­wo-ba­daw­czych:

 • pro­ble­my sta­tecz­no­ści sta­lo­wych prę­tów zgi­na­nych i ści­ska­nych,
 • nu­me­rycz­ne i do­świad­czal­ne me­to­dy wy­zna­cza­nia ob­cią­że­nia kon­struk­cji po­wło­ko­wych tem­pe­ra­tu­rą,
 • me­to­dy­ka badań eks­pe­ry­men­tal­nych na obiek­tach w skali na­tu­ral­nej,
 • re­kon­struk­cja oraz wzmac­nia­nie kon­struk­cji żel­be­to­wych,
 • kom­pu­te­ro­we wspo­ma­ga­nie ob­li­czeń in­ży­nier­skich i pro­ce­su pro­jek­to­wa­nia kon­struk­cji,
 • roz­wią­za­nia ana­li­tycz­ne i nu­me­rycz­ne sta­ty­ki, sta­tecz­no­ści i dy­na­mi­ki kon­struk­cji po­wło­ko­wych (chłod­nie ko­mi­no­we, ko­mi­ny prze­my­sło­we, zbior­ni­ki), mo­de­le ob­li­cze­nio­we w kształ­to­wa­niu i wy­mia­ro­wa­niu kon­struk­cji bu­dow­la­nych i in­ży­nier­skich,

Pra­cow­ni­cy uczest­ni­czą w pra­cach na­stę­pu­ją­cych in­sty­tu­cji na­uko­wych i za­wo­do­wych: Za­rząd Głów­ny PTM­TiS (prof. dr inż. Roman Jan­ko­wiak), Sek­cje KILiW PAN. W ka­te­drze przy­go­to­wa­no dwa pod­recz­ni­ki o za­sie­gu ogó­lo­pol­skim: Pod­sta­wy pro­jek­to­wa­nia kon­struk­cji me­ta­lo­wych (wyd. I TiT Opole, 1992, wyd. II Ar­ka­dy War­sza­wa, 1998) oraz Pro­jek­to­wa­nie torów jezd­nych suw­nic i elek­trow­cią­gów (wyd. TiT Opole, 1997).

Ze­spół ofe­ru­je usłu­gi z za­kre­su:

 • ob­li­czeń sta­tycz­no wy­trzy­ma­ło­ścio­wych kon­struk­cji bu­dow­la­nych i prze­my­sło­wych,
 • rze­czo­znaw­stwa bu­dow­la­ne­go w za­kre­sie oceny stanu tech­nicz­ne­go obiek­tów bu­dow­nic­twa ogól­ne­go i prze­my­sło­we­go,
 • opra­co­wań pro­jek­tów bu­dow­la­nych,
 • opra­co­wa­nia opro­gra­mo­wań i pro­wa­dze­nie szko­leń w za­kre­sie tech­nik kom­pu­te­ro­wych,
 • mo­ni­to­rin­gu bu­dow­li w za­kre­sie zmian tem­pe­ra­tu­ry od wpły­wów kli­ma­tycz­nych i eks­plo­ata­cyj­nych w kon­struk­cji i po­miesz­cze­niach (ko­mi­ny prze­my­sło­we, chłod­nie ko­mi­no­we, mosty, zbior­ni­ki, si­lo­sy, bu­dyn­ki),
 • wy­ko­ny­wa­nie ob­li­czeń ana­li­tycz­nych i nu­me­rycz­nych sta­ty­ki, sta­tecz­no­ści i dy­na­mi­ki kon­struk­cji po­wło­ko­wych, (chłod­nie ko­mi­no­we, ko­mi­ny żel­be­to­we, sta­lo­we),
 • ob­li­czeń sta­tecz­no­ści i no­śno­ści ram peł­no­ścien­nych hal z zmien­ny­mi na dłu­go­ści prze­kro­ja­mi po­przecz­ny­mi słu­pów i rygli,
 • ob­li­czeń sta­tecz­ność i no­śno­ści zim­no­gię­tych cien­ko­ścien­nych pła­twi da­cho­wych i rygli ścien­nych,
 • do­świad­czal­ne oceny sta­tecz­no­ści i no­śno­ści belek sta­lo­wych i żel­be­to­wych,
 • próby sta­tycz­ne­go roz­cią­ga­nia i ści­ska­nia ele­men­tów sta­lo­wych,
 • ba­da­nia od­kształ­ceń ele­men­tów kon­struk­cyj­nych me­to­da­mi ten­so­me­trycz­ny­mi

Ze­spół „Kon­struk­cje” współ­pra­cu­je z Ukra­iń­skim Na­uko­wo-Ba­daw­czym In­sty­tu­tem Pro­jekt­stal­kon­struk­cja im. W. M. Szy­ma­now­skie­go S.A. z Ki­jo­wa, Ukra­ina.

Prof. dr inż. Roman Jan­ko­wiak jest dwu­krot­nym lau­re­atem Na­gro­dy Pan­stwo­wej II stop­nia (1984, 1986). Eme­ry­to­wa­ny dr inż. Re­in­hold Ka­łu­ża jest lau­re­atem na­gro­dy prof. Bryły.