Ze­spół "Me­cha­ni­ka"

Kierownik Katedry

Pracownicy

Za­kres za­in­te­re­so­wań na­uko­wych pra­cow­ni­ków ka­te­dry:

 • dy­na­mi­ka kon­struk­cji wraz z in­ży­nie­rią sej­smicz­ną i in­ży­nie­rią wia­tro­wą,
 • me­to­dy pro­ba­bi­li­stycz­ne w me­cha­ni­ce kon­struk­cji,
 • me­to­da ele­men­tów skoń­czo­nych i jej za­sto­so­wa­nia w in­ży­nie­rii lą­do­wej,
 • teo­ria nie­za­wod­no­ści kon­struk­cji bu­dow­la­nych,
 • iden­ty­fi­ka­cja dy­na­micz­na kon­struk­cji bu­dow­la­nych.

Ka­te­dra ofe­ru­je pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi z za­kre­su:

 • prac o cha­rak­te­rze na­uko­wo – ba­daw­czym i stu­dial­nym kon­struk­cji bu­dow­la­nych,
 • pro­ble­ma­ty­ki wpły­wu wstrzą­sów gór­ni­czych na bu­dow­le,
 • sej­smicz­nej kwa­li­fi­ka­cji odłącz­ni­ków elek­trycz­nych wy­so­kich na­pięć,
 • eks­per­tyz z pro­ble­ma­ty­ki drgań kon­struk­cji i za­gad­nień wi­bro­izo­la­cji,
 • badań sta­tycz­nych i dy­na­micz­nych, oceny wpły­wu wia­tru i zja­wisk sej­smicz­nych na bu­dow­le,
 • oceny stanu tech­nicz­ne­go bu­dow­li.

Lista wy­bra­nych, naj­waż­niej­szych pu­bli­ka­cji pra­cow­ni­ków Ka­te­dry:

A. Pu­bli­ka­cje w cza­so­pi­smach in­dek­so­wa­nych przez Scien­ce Ci­ta­tion Index

 • Ze­mba­ty Z., Tu­to­rial on Sur­fa­ce Ro­ta­tions from the Wave Pas­sa­ge Ef­fects — Sto­cha­stic Ap­pro­ach, Bul­le­tin of the Se­ismo­lo­gi­cal So­cie­ty of Ame­ri­ca, vol. 99, No. 2B, pp. 1040–1049, May 2009, doi: 10.1785/0120080102
 • Ze­mba­ty Z., Ro­ta­tio­nal Se­ismic Load De­fi­ni­tion in Eu­ro­co­de 8, Part 6 for Slen­der Tower-sha­ped Struc­tu­res, Bul­le­tin of the Se­ismo­lo­gi­cal So­cie­ty of Ame­ri­ca, vol.99 No. 2B, pp. 1483–1485, May 2009, doi: 10.1785/0120080252
 • Kokot S. and Ze­mba­ty Z., Vi­bra­tion based stif­f­ness re­con­struc­tion of beams and fra­mes by ob­se­rving their ro­ta­tions under har­mo­nic exci­ta­tions – a nu­me­ri­cal ana­ly­sis, En­gi­ne­ering Struc­tu­res, EL­SE­VIER, vol.31, no.7, July 2009, pp.1581-1588, doi:10.1016/j.​engstruct.2009.02.032
 • Kokot S., Ze­mba­ty Z., Da­ma­ge re­con­struc­tion of 3d fra­mes using ge­ne­tic al­go­ri­thms with Le­ven­berg-Ma­rqu­ardt local se­arch, Soil Dy­na­mics & Ear­thqu­ake En­gi­ne­ering, EL­SE­VIER, vol.29, no 2. Fe­bru­ary 2009, pp.311-323
 • Gór­ski P., Some aspects of the dy­na­mic cross-wind re­spon­se of tall in­du­strial chim­ney, Wind and Struc­tu­res, vol. 12, no. 3 (2009), pp. 259-279,
 • Chmie­lew­ski T., Breu­er P., Gór­ski P., Ko­nop­ka E., Mo­ni­to­ring of tall slen­der struc­tu­res by GPS me­asu­re­ments, Wind and Struc­tu­res, vol. 12, no. 5 (2009), pp. 401-412
 • Breu­er P., Chmie­lew­ski T., Gór­ski P., Ko­nop­ka E., Tar­czyń­ski L., The Stut­t­gart TV Tower – di­spla­ce­ment of the top cau­sed by the ef­fects of Sun and wind, En­gi­ne­ering Struc­tu­res, EL­SE­VIER, 30 (2008), 2771-2781.
 • Gór­ski P., Chmie­lew­ski T., A com­pa­ra­ti­ve study of long and cross-wind re­spon­ses of tall chim­ney with and wi­tho­ut fle­xi­bi­li­ty of soil, Wind and Struc­tu­res, EL­SE­VIER, Vol. 11, No.2 (2008), 121-135.
 • Ze­mba­ty Z., Non-sta­tio­na­ry ran­dom vi­bra­tions of a shear beam under high fre­qu­en­cy se­ismic ef­fects, Soil Dy­na­mics & Ear­thqu­ake En­gi­ne­ering, EL­SE­VIER, vol.27, no.11, No­vem­ber 2007, pp.1000-1011
 • Ze­mba­ty Z., Ko­wal­ski M., Po­spi­sil S., Dy­na­mic iden­ti­fi­ca­tion of a re­in­for­ced con­cre­te frame in pro­gres­si­ve sta­tes of da­ma­ge, En­gi­ne­ering Struc­tu­res, EL­SE­VIER, vol.28, no.5, 2006, pp.668-681.
 • Ze­mba­ty Z. and Ko­wal­ski M., Modal ana­ly­sis of a re­in­for­ced con­cre­te frame in va­rio­us sta­tes of da­ma­ge, Key En­gi­ne­ering Ma­te­rials, Trans Tech Pu­bli­ca­tions Ltd, vol.294, 2005, pp.735-742.
 • Chmie­lew­ski T., Gór­ski P., Be­irow B., Kretz­sch­mar J.: The­ore­ti­cal and expe­ri­men­tal free vi­bra­tions of tall in­du­strial chim­ney with fle­xi­bi­li­ty of soil, En­gi­ne­ering Struc­tu­res, 27 (2005) 25-34, Ja­nu­ary 2005.
 • Ze­mba­ty Z., Rock­burst in­du­ced gro­und mo­tion – a com­pa­ra­ti­ve study, Soil Dy­na­mics & Ear­thqu­ake En­gi­ne­ering, EL­SE­VIER, vol.24, no.1, Ja­nu­ary 2004, pp. 11-23.
 • Ze­mba­ty Z. and Ru­ten­berg A., Spa­tial re­spon­se spec­tra & site am­pli­fi­ca­tion ef­fects, En­gi­ne­ering Struc­tu­res, EL­SE­VIER, vol.24, no.11, No­vem­ber 2002, pp.1485-1496.
 • Ju­ha­so­va E., Hurak M. Ze­mba­ty Z., As­ses­sment of se­ismic re­si­stan­ce of ma­son­ry struc­tu­res in­c­lu­ding bo­un­da­ry con­di­tions, Soil Dy­na­mics & Ear­thqu­ake En­gi­ne­ering, EL­SE­VIER, vol.22, 2002, pp.1193-1197.
 • Breu­er P., Chmie­lew­ski T., Gór­ski P., Ko­nop­ka E., Ap­pli­ca­tion of the GPS tech­no­lo­gy to me­asu­re­ments of di­spla­ce­ments of high-rise struc­tu­res due to weak winds, Jo­ur­nal of Wind En­gi­ne­ering and In­du­strial Ae­ro­dy­na­mics, EL­SE­VIER, 90 (2002), s. 223-230.
 • Sa­dec­ka L., A fi­ni­te/in­fi­ni­te ele­ment ana­ly­sis of thick plate on a lay­ered fo­un­da­tion, Com­pu­ters & Struc­tu­res, EL­SE­VIER, vol.76, 2000, pp. 603-610.
 • Ze­mba­ty Z. and Ru­ten­berg A., On the sen­si­ti­vi­ty of brid­ge se­ismic re­spon­se with local soil am­pli­fi­ca­tion, Ear­thqu­ake En­gi­ne­ering & Struc­tu­ral Dy­na­mics, Wiley vol.27, 1998, pp.1095-1099.
 • Ze­mba­ty Z., Vi­bra­tions of brid­ge struc­tu­re under ki­ne­ma­tic wave exci­ta­tions, Jo­ur­nal of Struc­tu­ral En­gi­ne­ering, Pro­ce­edings of the Ame­ri­can So­cie­ty of Civil En­gi­ne­eris, vol.123, 1997, 479-488.
 • Ze­mba­ty Z., Spa­tial se­ismic co­ef­fi­cients, some sen­si­ti­vi­ty re­sults, Jo­ur­nal of En­gi­ne­ering Me­cha­nics, Pro­ce­edings of the Ame­ri­can So­cie­ty of Civil En­gi­ne­ers, vol.122, 1996, 379-382.
 • Ca­stel­la­ni A. and Ze­mba­ty Z., Com­pa­ri­son Be­twe­en Ear­thqu­ake Ro­ta­tion Spec­tra Ob­ta­ined Thro­ugh Dif­fe­rent Expe­ri­men­tal So­ur­ces, En­gi­ne­ering Struc­tu­res, EL­SE­VIER vol.18, 1996, 597-603.
 • Ze­mba­ty Z. and Krenk S., Spa­tial se­ismic exci­ta­tions and re­spon­se spec­tra, Jo­ur­nal of En­gi­ne­ering Me­cha­nics, Pro­ce­edings of the Ame­ri­can So­cie­ty of Civil En­gi­ne­eris, vol.119, 1993, 2449-2460 2449-2460.
 • Ca­stel­la­ni A. and Ze­mba­ty Z., Sto­cha­stic mo­de­ling of se­ismic sur­fa­ce ro­ta­tions, Jo­ur­nal of Na­tu­ral Ha­zards, EL­SE­VIER, vol.10, 1994, 181-191.
 • Ze­mba­ty Z. ,Ca­stel­la­ni A. and Boffi G., Spec­tral ana­ly­sis of the ro­ta­tio­nal com­po­nent of ear­thqu­ake mo­tion, Pro­ba­bi­li­stic En­gi­ne­ering Me­cha­nics, EL­SE­VIER, vol.8, 1993, 5-14.
 • Ze­mba­ty Z., A note on non-sta­tio­na­ry sto­cha­stic re­spon­se and strong mo­tion du­ra­tion, Ear­thqu­ake En­gi­ne­ering & Struc­tu­ral Dy­na­mics, Wi­ley­vol.16, 1988, 1189-1200.
 • Chmie­lew­ski T., Ko­nop­ka E., Sta­ti­sti­cal Eva­lu­ations of Field Con­cre­te Stren­ght, Ma­ga­zi­ne of Con­cre­te Re­se­arch, 1998, 50, No. 4, Dec., 1-8.
 • Ze­mba­ty Z., On the re­lia­bi­li­ty of tower-sha­ped struc­tu­res under se­ismic exci­ta­tions, Ear­thqu­ake En­gi­ne­ering & Struc­tu­ral Dy­na­mics, Wiley, vol.15, 1987, 761-775.

B. Opra­co­wa­nia książ­ko­we i mo­no­gra­fie

 • Chmie­lew­ski T., Gór­ski P., Ka­le­ta B., Zbiór zadań z me­cha­ni­ki bu­dow­li, me­to­da prze­miesz­czeń i me­to­da ele­men­tów skoń­czo­nych, Wy­daw­nic­twa Na­uko­wo-Tech­nicz­ne, War­sza­wa 2002, ark. wyd. 17.0, ark. druk 13.25, 210 stron.
 • Chmie­lew­ski T., Ze­mba­ty Z., Pod­sta­wy dy­na­mi­ki bu­dow­li, Wy­daw­nic­two Ar­ka­dy, War­sza­wa 1998 r.
 • Chmie­lew­ski T., Nowak H., Me­cha­ni­ka bu­dow­li, Wy­daw­nic­twa Na­uko­wo-Tech­nicz­ne War­sza­wa, 1996 r., (II wy­da­nie).
 • Chmie­lew­ski T., Struc­tu­ral Sta­tic Ana­ly­sis, Wyż­sza Szko­ła In­ży­nier­ska w Opolu, Nr 111, Opole 1987, str. 116.
 • Chmie­lew­ski T., An­ger­man J., Ze­mba­ty Z., Wstęp do dy­na­mi­ki bu­dow­li, Wyż­sza Szko­ła In­ży­nier­ska w Opolu, 1985, str, 163, opra­co­wa­nie 3 rozdz., str. 3 – 100.
 • Chmie­lew­ski T., Me­to­dy pro­ba­bi­li­stycz­ne w dy­na­mi­ce kon­struk­cji, Wyż­sza Szko­ła In­ży­nier­ska w Opolu, 1982, str. 237.
 • Chmie­lew­ski T., Z za­gad­nień dy­na­mi­ki bu­dow­li wie­żo­wych przy lo­so­wym ob­cią­że­niu wia­trem, Ze­szy­ty Na­uko­we Wyż­szej Szko­ły In­ży­nier­skiej w Opolu nr 36, Bu­dow­nic­two, Opole 1977r., str.99. Roz­pra­wa ha­bi­li­ta­cyj­na.

C. Roz­dzia­ły w mo­no­gra­fiach

 • Chmie­lew­ski T., Free vi­bra­tion of in­du­strial chim­neys or com­mu­ni­ca­tions to­wers with fle­xi­bi­li­ty of soil, chap­ter in mo­no­graph: „Li­ne­ar and Non-li­ne­ar Nu­me­ri­cal Ana­ly­sis of Fo­un­da­tions”, Bull J.W. (Ed.), Tay­lor & Fran­cis 2009, ISBN 978-0-415-42050-1, pp. 373-389.
 • Ze­mba­ty Z., De­ri­ving se­ismic sur­fa­ce ro­ta­tions for en­gi­ne­ering pur­po­ses – a chap­ter in mo­no­graph: “Ear­thqu­ake so­ur­ce asym­me­try, struc­tu­ral media & ro­ta­tion ef­fects”, Te­is­sey­re R., Takeo M. & Ma­jew­ski E.(Eds.) In­sti­tu­te of Geo­phy­sics, Po­lish Aca­de­my of Scien­ces & Ear­thqu­ake Re­se­arch In­sti­tu­te, Tokyo Uni­ver­si­ty, Sprin­ger 2006, ISBN 3-540-31336-2, pp.549-568
 • Chmie­lew­ski T., Krat­zing W.B., Link M., Me­sko­uris K., Wun­der­lich W., „Phe­no­me­na and eva­lu­ation of dy­na­mic struc­tu­ral re­spon­se, chap­ter in mo­no­graph:” Dy­na­mics of civil en­gi­ne­ering struc­tu­res”, Krat­zig W. B., Nie­mann H.J. (Eds.), Ruhr-Uni­ver­si­ty Bo­chum, Ger­ma­ny, A.​A.​Balkema 1996, ISBN 90 5410 624 7 pp. 1-71.