Gdzie jesteś: Strona główna / Wydział / La­bo­ra­to­rium Fi­zy­ki Ma­te­ria­łów

La­bo­ra­to­rium Fi­zy­ki Ma­te­ria­łów

Kie­row­nik La­bo­ra­to­rium Fi­zy­ki Ma­te­ria­łów

Adiunkt

Za­kres pro­wa­dzo­nych badań

W La­bo­ra­to­rium Fi­zy­ki Ma­te­ria­łów po­dej­mo­wa­ne są róż­no­rod­ne ba­da­nia ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych w dwóch pod­sta­wo­wych kie­run­kach:

 • za­gad­nień zwią­za­nych z ba­da­niem cech me­cha­nicz­nych;
 • sze­ro­ko ro­zu­mia­nych za­gad­nień ciepl­no-wil­got­no­ścio­wych.

Ba­da­nia cech me­cha­nicz­nych

Pro­wa­dzi­my ba­da­nia:

 • wy­trzy­ma­ło­ści na ści­ska­nie w za­kre­sie ob­cią­żeń do 3000kN;
 • wy­trzy­ma­ło­ści na zgi­na­nie i ści­ska­nie w za­kre­sie ob­cią­żeń do 20kN;
 • Mo­du­łu Youn­ga;
 • pa­ra­me­trów okre­śla­ją­cych cechy ma­te­ria­łów kru­chych;
 • pręd­ko­ści roz­cho­dze­nia się fal ul­tra­dź­wię­ko­wych z wy­ko­rzy­sta­niem sond ul­tra­dź­wię­ko­wych o czę­sto­tli­wo­ściach 54kHz, 250kHz i 500kHz.

Ba­da­nia ciepl­no-wil­got­no­ścio­we

Pro­wa­dzi­my ba­da­nia:

 • współ­czyn­ni­ka dy­fu­zji pary wod­nej w gip­sie, be­to­nie, drew­nie, za­pra­wach, ce­ra­mi­ce bu­dow­la­nej;
 • izo­term sorp­cji w ty­po­wych ma­te­ria­łach bu­dow­la­nych;
 • na­sią­kli­wo­ści ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych;
 • war­to­ści stru­mie­nia cie­pła.

Wy­po­sa­że­nie

Waż­niej­sze urzą­dze­nia bę­dą­ce na wy­po­sa­że­niu La­bo­ra­to­rium Fi­zy­ki Ma­te­ria­łów to:
 • sta­no­wi­sko do badań wy­trzy­ma­ło­ścio­wych To­ni­norm do ba­da­nia wy­trzy­ma­ło­ści na ści­ska­nie i zgi­na­nie, mo­du­łu Youn­ga i gra­ni­cy pla­stycz­no­ści;
 • ko­mo­ra kli­ma­tycz­na FEU­TRON do sy­mu­la­cji wpły­wu śro­do­wi­ska na ma­te­ria­ły,
 • ka­me­ry ter­mo­wi­zyj­ne Vi­go­Cam v50 i Testo 885 słu­żą­ce do wy­kry­wa­nia most­ków ciepl­nych i oceny strat cie­pła przez prze­gro­dy bu­dow­la­ne;
 • re­je­stra­tor cy­fro­wy AL­ME­MO wraz z son­da­mi wil­got­no­ścio­wy­mi;
 • ko­mo­ry badań ciepl­nych KBC 125;
 • mier­nik wil­got­no­ści MTA-10B do po­mia­ru wil­got­no­ści względ­nej be­to­no­wych ścian;
 • re­je­stra­to­ry tem­pe­ra­tu­ry i wil­got­no­ści KFAP;
 • mier­nik prze­pły­wu cie­pła HFM – 3 do po­mia­ru stru­mie­nia cie­pła w trak­cie dia­gno­sty­ki izo­la­cyj­no­ści ciepl­nej ścian;
 • pi­ro­metr Rayn­ger do bez­kon­tak­to­we­go po­mia­ru tem­pe­ra­tu­ry po­wierzch­ni znaj­du­ją­cych się w od­le­gło­ści do 30 m;
 • ter­mo­hi­gro­me­try RH -77 i ITE do po­mia­ru tem­pe­ra­tu­ry i wil­got­no­ści względ­nej po­wie­trza;
 • wagi pre­cy­zyj­ne Met­tler-To­le­do PM-1200 i Ra­dwag WPS 720C.