Gdzie jesteś: Strona główna / Wydział / La­bo­ra­to­rium Kon­struk­cji Bu­dow­la­nych

La­bo­ra­to­rium Kon­struk­cji Bu­dow­la­nych

Kie­row­nik La­bo­ra­to­rium Konstrukcji Budowlanych

Moż­li­wo­ści ba­daw­cze La­bo­ra­to­rium Kon­struk­cji Bu­dow­la­nych:

 • ba­da­nia ma­te­ria­łów pra­cu­ją­cych w jed­no­osio­wym sta­nie na­prę­że­nia,
 • ba­da­nia ma­te­ria­łów i ele­men­tów pod ob­cią­że­niem: do­raź­nym, dłu­go­trwa­łym, cy­klicz­nym, dy­na­micz­nym,
 • wy­zna­cza­nie wy­trzy­ma­ło­ści do­raź­nej, zmę­cze­nio­wej,
 • okre­śle­nie współ­czyn­ni­ków sprę­ży­sto­ści,
 • po­mia­ry sił, od­kształ­ceń i prze­miesz­czeń z za­sto­so­wa­niem au­to­ma­tycz­nej re­je­stra­cji i prze­twa­rza­nia war­to­ści mie­rzo­nych,
 • ba­da­nia ele­men­tów słu­po­wych, bel­ko­wych, pły­to­wych i tar­czo­wych w skali pół­tech­nicz­nej i na­tu­ral­nej pod ob­cią­że­nia­mi sta­tycz­ny­mi do 1000 kN i dy­na­micz­ny­mi do 500 kN.

Wy­po­sa­że­nie La­bo­ra­to­rium Kon­struk­cji Bu­dow­la­nych:

 • stan­dar­do­wy ze­staw urzą­dzeń i apa­ra­tu­ry po­mia­ro­wej do badań nie­nisz­czą­cych kon­struk­cji,
  • cy­fro­wy te­ster be­to­nu DIGI Schmidt 2 N (pro­duk­cji szwaj­car­skiej firmy PRO­CEQ) do ba­da­nia ele­men­tów ma­syw­nych o gru­bo­ści więk­szej niż 100 mm, za­kre­sie po­mia­ro­wym wy­trzy­ma­ło­ści na ści­ska­nie 10 do 70 N/mm2,
  • cy­fro­wy te­ster be­to­nu DIGI Schmidt 2 L (pro­duk­cji szwaj­car­skiej firmy PRO­CEQ) do ba­da­nia ele­men­tów o gru­bo­ści mniej­szej niż 100 mm, za­kre­sie po­mia­ro­wym wy­trzy­ma­ło­ści na ści­ska­nie 10 do 70 N/mm2,
  • ko­wa­dło kon­tro­l­ne do te­ste­rów be­to­nu DIGID Schmidt,
   zgod­ne z normą EN – 1 szt.,
  • de­tek­tor zbro­je­nia PRO­FO­ME­TER 5 S (pro­duk­cji szwaj­car­skiej firmy PRO­CEQ) wy­po­sa­żo­ny w na­stę­pu­ją­ce funk­cje: lo­ka­li­za­cja prę­tów zbro­je­nio­wych, po­miar gru­bo­ści otu­le­nia, okre­śle­nie śred­ni­cy pręta, lo­ka­li­za­cja prę­tów o zbyt cien­kiej otu­li­nie. Pso­fo­metr za­pew­nia po­miar otu­li­ny dla po­je­dyn­cze­go pręta co naj­mniej do 140 mm z wy­ma­ga­ną do­kład­no­ścią nor­mo­wą,
 • układ po­mia­ro­wy MGC plus firmy Hot­tin­ger wy­po­sa­żo­ny w 128 ka­na­łów po­mia­ro­wych (104 ten­so­mer­tycz­ne i 24 na­pię­cio­we),
 • wiert­ni­cę dia­men­to­wa GDB 2500 WE Pro­fes­sio­nal firmy Bosch umoż­li­wia­ją­cą po­bra­nie z kon­struk­cji pró­bek be­to­nu o śred­ni­cy do 200 mm,
 • układ po­mia­ro­wy Spi­der 8 firmy Hot­tin­ger wy­po­sa­żo­ny w 8 nie­de­dy­ko­wa­nych ka­na­łów po­mia­ro­wych (8 ten­so­mer­tycz­nych, na­pię­cio­wych i in­duk­cyj­nych; po­miar czę­sto­tli­wo­ści, okre­sów i im­pul­sów moż­li­wy na dwóch ka­na­łach),
 • wzmac­nia­cze po­mia­ro­we MPL 108 firmy Pel­tron umoż­li­wia­ją­ce po­miar prze­miesz­czeń w 24 punk­tach. Współ­pra­cu­ją z ukła­da­mi po­mia­ro­wy­mi MGC plus i Spi­der 8,
 • trans­for­ma­to­ro­we prze­twor­ni­ki prze­miesz­czeń li­nio­wych sto­so­wa­ne do sta­tycz­nych i dy­na­micz­nych po­mia­rów: prze­su­nięć, zmian dłu­go­ści i gru­bo­ści ma­te­ria­łów, ugięć czę­ści ma­szyn i kon­struk­cji. Za­kres po­mia­ro­wy od ± 1 do ± 250 mm,
 • ten­so­me­trycz­ne prze­twor­ni­ki siły. Za­kres po­mia­ro­wy 500 kN i 1000 kN,
 • ze­staw ma­szyn wy­trzy­ma­ło­ścio­wych re­ali­zu­ją­cych ob­cią­że­nia ści­ska­ją­ce i roz­cią­ga­ją­ce do 1000 kN,
 • uni­wer­sal­ne urzą­dze­nia do re­ali­za­cji ob­cią­żeń sta­tycz­nych na obiek­tach ba­daw­czych i w na­tu­rze:
  • ze­staw 10 si­łow­ni­ków hy­drau­licz­nych o sile od 50 do 1000 kN, skoku tłoka 250 mm,
  • trzy za­si­la­cze hy­drau­licz­ne,
 • wie­lo­si­łow­ni­ko­wy hy­drau­licz­ny sys­tem sy­mu­la­cji ob­cią­żeń rze­czy­wi­stych, ste­ro­wa­ny cy­fro­wym ukła­dem za­da­wa­nia i mo­ni­to­ro­wa­nia sy­gna­łów ste­ru­ją­cych i po­mia­ro­wych (firmy In­stron). W skład sys­te­mu wcho­dzi:
  • cy­fro­wy układ ste­ro­wa­nia umoż­li­wia­ją­cy pro­wa­dze­nie kom­plet­nie nie­za­leż­nych te­stów każ­de­go si­łow­ni­ka lub wszyst­kich si­łow­ni­ków naraz lub do­wol­nej ich kom­bi­na­cji
  • za­si­lacz hy­drau­licz­ny o wy­daj­no­ści 170 l/min i ci­śnie­niu no­mi­nal­nym 280 Bar,
  • jeden si­łow­nik hy­drau­licz­ny o sile sta­tycz­nej 630 kN i dy­na­micz­nej 500 kN, skok tłoka 400mm,
  • dwa si­łow­ni­ki hy­drau­licz­ne o sile sta­tycz­nej 250 kN i dy­na­micz­nej 200 kN, skok tłoka 400mm,
 • Sta­no­wi­sko do badań sta­tycz­nych i dy­na­micz­nych kon­struk­cji bu­dow­la­nych