Gdzie jesteś: Strona główna / Wydział / O wydziale / Władze wydziału

Władze Wydziału Budownictwa i Architektury

Dziekan

Prodziekan ds. organizacyjnych

Prodziekan ds. dydaktyki

Prze­wod­ni­czą­ca rady na­uko­wej dys­cy­pli­ny ar­chi­tek­tu­ra i urba­ni­sty­ka

Prze­wod­ni­czą­cy rady na­uko­wej dys­cy­pli­ny in­ży­nie­ria lą­do­wa, geodezja i trans­port