Gdzie jesteś: Strona główna / Wydział / Pracownicy

Administracja

Sekretariat Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury

Sta­no­wi­sko ds. roz­wo­ju kadry na­uko­wej, prac sta­tu­to­wych i zle­co­nych

Incorrect employee ID

Sta­no­wi­sko ds. roz­wo­ju kadry na­uko­wej, prac sta­tu­to­wych i zle­co­nych

Sta­no­wi­sko ds. eko­no­micz­nych

Sta­no­wi­sko ds. ad­mi­ni­stra­cyj­no-go­spo­dar­czych

Informatyk

Incorrect employee ID

Ka­te­dra Ar­chi­tek­tu­ry i Urba­ni­sty­ki

Kierownik Katedry

Pracownicy

Sekretariat Katedry

Incorrect employee ID

Ka­te­dra Fi­zy­ki Ma­te­ria­łów - Ze­spół Fi­zy­ki Bu­dow­li

Kierownik katedry

Kierownik zespołu "Fizyka Budowli"

Incorrect employee ID

Pracownicy

Incorrect employee ID

Osoby współpracujące z Katedrą

prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

Ka­te­dra Fi­zy­ki Ma­te­ria­łów - Ze­spół Me­cha­ni­ki Ma­te­ria­łów

Kierownik zespołu "Mechaniki Materiałów"

Pracownicy

Incorrect employee ID

Sekretariat Katedry

Incorrect employee ID

Ka­te­dra Mo­stów, Geo­tech­ni­ki i Pro­ce­sów Bu­dow­la­nych

Kierownik Katedry

Incorrect employee ID

Ze­spół mo­stów i dróg

Incorrect employee ID

Incorrect employee ID

Ze­spół geo­tech­ni­ki i geo­de­zji

Incorrect employee ID

Incorrect employee ID

Ze­spół pro­ce­sów bu­dow­la­nych, or­ga­ni­za­cji w bu­dow­nic­twie i ochro­ny śro­do­wi­ska

Sekretariat Katedry

Incorrect employee ID

Ka­te­dra In­ży­nie­rii Ma­te­ria­łów Bu­dow­la­nych

Kierownik Katedry

Pracownicy

Sekretariat Katedry

Incorrect employee ID

Ka­te­dra Me­cha­ni­ki, Kon­struk­cji Bu­dow­la­nych i In­ży­nier­skich - Ze­spół "Kon­struk­cje"

Pracownicy

Se­kre­ta­riat Ze­spo­łu Dy­dak­tycz­ne­go „Kon­struk­cje”

Incorrect employee ID

Ka­te­dra Me­cha­ni­ki, Kon­struk­cji Bu­dow­la­nych i In­ży­nier­skich - Ze­spół "Me­cha­ni­ka"

Kierownik Katedry

Pracownicy

Incorrect employee ID

Se­kre­ta­riat Ze­spo­łu Dy­dak­tycz­ne­go „Me­cha­ni­ka”

Incorrect employee ID

La­bo­ra­to­rium Kon­struk­cji Bu­dow­la­nych

Kierownik Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Incorrect employee ID