Gdzie jesteś: Strona główna / Wydział / Rada dziekańska

Skład Rady Dziekańskiej Wydziału Budownictwa i Architektury

w kadencji 2020-2024

Prze­wod­ni­czą­cy Rady, Dzie­kan

Pro­dzie­kan ds. or­ga­ni­za­cyj­nych

Pro­dzie­kan ds. dy­dak­ty­ki

Prze­wod­ni­czą­cy rady na­uko­wej dys­cy­pli­ny ar­chi­tek­tu­ra i urba­ni­sty­ka

Prze­wod­ni­czą­cy rady na­uko­wej dys­cy­pli­ny in­ży­nie­ria lą­do­wa, geodezja i trans­port

Prze­wod­ni­czą­cy rady dy­dak­tycz­nej kie­run­ku stu­diów bu­dow­nic­two

Kie­row­nik Ka­te­dry In­ży­nie­rii Ma­te­ria­łów Bu­dow­la­nych

Kierownik Katedry Ar­chi­tek­tu­ry i Urba­ni­sty­ki

Kierownik Katedry Mechaniki Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich

Kierownik Katedry Mostów, Geotechniki i Procesów Budowlanych

Peł­no­moc­nik dzie­ka­na ds. ja­ko­ści kształ­ce­nia