Gdzie jesteś: Strona główna / Wydział / Rada Interesariuszy

Rada Interesariuszy

Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

Rada Interesariuszy to organ doradczy Dziekana WBiA PO. Jej członkami są przedstawiciele administracji centralnej, samorządu terytorialnego, biura projektowe, przedsiębiorstwa oraz producenci wyrobów budowlanych i organizacje społeczne z otoczenia uczelni.

Rada Interesariuszy to organ doradczy Dziekana WBiA PO. Jej członkami są przedstawiciele administracji centralnej, samorządu terytorialnego, biura projektowe, przedsiębiorstwa oraz producenci wyrobów budowlanych i organizacje społeczne z otoczenia uczelni.

Celem Rady Interesariuszy jest wsparcie procesu dydaktycznego, badawczego, rozwoju naukowego i zawodowego studentów kierunków kształcenia prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury, a także twórcza współpraca zawodowa z kadrą nauczycieli akademickich Wydziału.

Rada realizuje swoje cele poprzez:

 • wzmacnianie działań badawczych i dydaktycznych realizowanych w ramach wspólnych inicjatyw akademickich, w tym udział w organizacji sympozjów i konferencji,
 • udział w dyskusji podczas posiedzeń Rady Interesariuszy,
 • w badaniach ankietowych prowadzonych na potrzeby wskazania kompetencji potrzebnych absolwentom na rynku pracy,
 • określanie kierunku zmian efektów kształcenia, profilu absolwenta i programu studiów realizowanych w ramach kierunków studiów na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.

Informacje szczegółowe – kadencja 2021-2025:

 • Regulamin Rady Interesariuszy [link do pliku]
 • Skład Rady Interesariuszy (kwiecień 2022)
  • Anna KOŁODZIEJ (Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu)
  • Małgorzata KAŁUŻA-SWOBODA (Opolski Urząd Wojewódzki)
  • Elżbieta MOLAK (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu)
  • Anna RAWSKA-SKOTNICZNY (Towarzystwo Przyjaciół Opola)
  • Wiesław BARAN (PZITB Oddział w Opolu)
  • Jarosław GAŁĘZA (Muzeum Wsi Opolskiej)
  • Piotr JASZKOWIC (PSM Metallbau)
  • Andrzej KOWALCZYK (ECO Serwis Opole)
  • Łukasz KWIATKOWSKI (BETARD Sp. z o.o.)
  • Szczepan KUSIBAB (ADAMIETZ Sp. z o.o.)
  • Michał NAMYSŁOWSKI (P.W. KaNaD)
  • Piotr PODKOWA (Cementownia „ODRA” SA)
  • Mariusz PUSTELNIK (Pracownia Projektowa MOSTOPOL)
  • Rafał PYDYCH (GDDKiA Oddział w Opolu)
  • Krzysztof SKRZYPEK (ENERGOPOL TRADE OPOLE)
  • Marcin SZEMAINDA (BAUMAR Sp. z o.o. Sp. K.)
  • Piotr JASIŃSKI (Solid Constructions)
  • Tomasz MARCIAK (TT Asset Investment)
  • Jakub TOMICZEK (Izba Architektów RP)
  • Mariusz TENCZYŃSKI (SARP o. Opole)
  • Janusz KURZYCA (Biuro GRAF s.c.)
  • dziekan WBiA
  • prodziekan ds. organizacyjnych oraz prodziekan ds. dydaktyki
  • przewodniczący Rady Naukowej dyscypliny IliT oraz dyscypliny AiU
  • przewodniczący Rady Dydaktycznej kierunku budownictwo oraz kierunku architektura
  • pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia
  • sekretarz Rady Interesariuszy
 • funkcje organizacyjne Rady Interesariuszy aktualnie pełnią:
 • kontakt: wbia@po.edu.pl