Gdzie jesteś: Strona główna / Wydział / Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowa Rada ds. jakości kształcenia

Pro­ble­ma­ty­ka ja­ko­ści kształ­ce­nia w Po­li­tech­ni­ce Opol­skiej sta­no­wi istot­ny ele­ment dzia­łal­no­ści Uczel­ni. Zo­sta­ła ona uwzględ­nio­na od­po­wied­ni­mi za­pi­sa­mi w Sta­tu­cie Uczel­ni uchwa­lo­nym w 2006 roku, jej waga jest rów­nież uwzględ­nio­na w nowym Sta­tu­cie obo­wią­zu­ją­cym od 2012 roku. Sys­tem Za­pew­nie­nia Ja­ko­ści Kształ­ce­nia (SZJK) w Po­li­tech­ni­ce Opol­skiej zo­stał wdro­żo­ny za­rzą­dze­niem Rek­to­ra Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej i sta­no­wi in­te­gral­ną część dy­dak­tycz­nej dzia­łal­no­ści Uczel­ni. Sys­tem umoż­li­wia wy­dzia­łom cią­głe do­sko­na­le­nie po­zio­mu ja­ko­ści kształ­ce­nia oraz włą­cza stu­den­tów i przed­sta­wi­cie­li oto­cze­nia go­spo­dar­cze­go w za­kre­sie jego funk­cjo­no­wa­nia oraz oceny.

SZJK obej­mu­je stu­dia wyż­sze pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia, stu­dia dok­to­ranc­kie oraz stu­dia po­dy­plo­mo­we uwzględ­nia­jąc po­nad­to au­to­no­mię i spe­cy­fi­kę jed­no­stek or­ga­ni­za­cyj­nych Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej w za­kre­sie dy­dak­ty­ki i pro­wa­dzo­nych badań na­uko­wych. Sys­tem zo­stał opra­co­wa­ny w opar­ciu o do­świad­cze­nia po­szcze­gól­nych wy­dzia­łów PO w za­kre­sie do­sko­na­le­nia ja­ko­ści kształ­ce­nia, jest zgod­ny z ogól­ny­mi za­ło­że­nia­mi sys­te­mu szkol­nic­twa wyż­sze­go w Pol­sce oraz na­wią­zu­je do roz­wią­zań re­ali­zo­wa­nych w uczel­niach Unii Eu­ro­pej­skiej.

Pod­sta­wo­we cele SZJK w PO

 • za­pew­nia­nie osią­ga­nia za­kła­da­nych efek­tów kształ­ce­nia;
 • pod­no­sze­nie po­zio­mu wy­kształ­ce­nia ab­sol­wen­tów Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej z uwzględ­nie­niem zmie­nia­ją­cych się po­trzeb rynku;
 • udział stu­den­tów oraz in­te­re­sa­riu­szy ze­wnętrz­nych w oce­nie pro­ce­su kształ­ce­nia i do­sko­na­le­niu ja­ko­ści kształ­ce­nia;
 • spre­cy­zo­wa­nie i ujed­no­li­ce­nie obo­wiąz­ków i upraw­nień uczest­ni­ków pro­ce­su kształ­ce­nia;
 • bu­do­wa­nie w śro­do­wi­sku aka­de­mic­kim Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej kul­tu­ry ja­ko­ści, pro­pa­go­wa­nie wzor­ców za­cho­wań oraz roz­po­wszech­nia­nie do­brych prak­tyk w pro­ce­sie dy­dak­tycz­nym;
 • pod­no­sze­nie atrak­cyj­no­ści i kon­ku­ren­cyj­no­ści Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej oraz pro­mo­cja ofer­ty dy­dak­tycz­nej Uczel­ni.

Pod­sta­wo­we prze­pi­sy do­ty­czą­ce utwo­rze­nia i funk­cjo­no­wa­nia SZJK w PO

 • Usta­wa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkol­nic­twie wyż­szym, z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi;
 • Sta­tut Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej (Uchwa­ła nr 705 Se­na­tu Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej z dnia 21 marca 2012 r. w spra­wie Sta­tu­tu Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej);
 • Za­rzą­dze­nie nr 73/2009 Rek­to­ra Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej z dnia 20 li­sto­pa­da 2009 r. w spra­wie wpro­wa­dze­nia Sys­te­mu Za­pew­nie­nia Ja­ko­ści Kształ­ce­nia w Po­li­tech­ni­ce Opol­skiej;
 • Za­rzą­dze­nie nr 69/2014 Rek­to­ra Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej z dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2014 r. w spra­wie zasad funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mu za­pew­nie­nia ja­ko­ści kształ­ce­nia w Po­li­tech­ni­ce Opol­skiej (za­rzą­dze­nie wpro­wa­dza­ją­ce Księ­gę Ja­ko­ści Kształ­ce­nia);
 • Za­rzą­dze­nie nr 45/2015 Rek­to­ra Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej z dnia 9 li­sto­pa­da 2015 r. w spra­wie zasad funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mu za­pew­nie­nia ja­ko­ści kształ­ce­nia w Po­li­tech­ni­ce Opol­skiej (za­rzą­dze­nie mo­dy­fi­ku­ją­ce pewne za­pi­sy Księ­gi Ja­ko­ści Kształ­ce­nia)

Wy­dzia­ło­we Ze­spo­ły ds. Ja­ko­ści Kształ­ce­nia

Skład Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący Rady:

Członkowie:

 • dr hab. inż. arch Justyna KLESZCZ
 • dr inż Kamil PAWLIK
 • dr inż Arkadiusz MORDAK
 • dr inż. Marcin TATARA
 • dr Józef DUDA
 • dr inż Mariusz KUPINA
 • dr inż. Juliusz KUŚ
 • mgr inż. Anna WICHER – przed­sta­wi­ciel dok­to­ran­tów (Bud.)
 • mgr inż. arch. Weronika BROŻYNA – przed­sta­wi­ciel dok­to­ran­tów (Bud.)
 • Michał SOKOLSKI – przed­sta­wi­ciel stu­den­tów (Bud.)
 • Wiktoria PEKSA – przed­sta­wi­ciel stu­den­tów (Arch.)
 • mgr inż. arch. Wie­sław PÓŁ­CHŁO­PEK – Opol­ska Okrę­go­wa Izba Ar­chi­tek­tów, przed­sta­wi­ciel in­te­re­sa­riu­szy ze­wnętrz­nych (AiU.)
 • dr hab. inż. Adam RAK – Opol­ska Okrę­go­wa Izba In­ży­nie­rów Bu­dow­nic­twa, przed­sta­wi­ciel in­te­re­sa­riu­szy ze­wnętrz­nych (Bud.)

Ciekawe linki

Dokumenty do pobrania